Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Изход 27 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
1 И да направиш олтар от дърво ситим, пет лакти дължина, и пет лакти ширина: четвероъгълен да бъде олтарът, и височината му три лакти.
2 И да му направиш рогове на четирите му ъгла: роговете да бъдат от него си; и да го обковеш с мед.
3 И да му направиш котли за изсипване на пепела, и лопатите му, и тасовете му, и вилиците му, и въглениците му: медни да направиш всичките му съдове.
4 И да направиш за него медна решетка, работа като на мрежа, и на мрежата да направиш четири медни колцета на четирите й ъгла.
5 И да я положиш под околността на олтаря отдолу, щото мрежата да е до средата на олтаря.
6 И да направиш върлини за олтаря, върлини от дърво ситим, и да ги обковеш с мед.
7 И върлините да се проврат през колцетата, и да бъдат върлините от двете страни на олтаря за да го носят.
8 Хралуп от дъски да го направиш: както ти се показа на гората така да го направиш.
9 И да направиш двора на скинията: от южната страна към пладне да има за двора привеси от препреден висон: дължината за едната страна сто лакти.
10 И двадесетте му стълпа и техните двадесет подложки да бъдат медни, а куките на стълповете и свръзките им сребърни.
11 Така и към северната страна на длъж да има привеси, дължина сто лакти, и за тях двадесет стълпа, и техните двадесет медни подложки; а куките на стълповете и свръзките им сребърни.
12 И за ширината на двора към западната страна да има петдесет лакти привеси: за тях стълпове десет, и техните подложки десет.
13 И ширината на двора към предната страна на изток да е петдесет лакти.
14 И привесите на едната страна на вратата да бъдат петнадесет лакти: за тях три стълпа, и техните три подложки.
15 И на другата страна да има привеси петнадесет лакти: за тях три стълпа, и техните три подложки.
16 И за вратата на двора да има двадесет лакти закров от синьо, и багрено, и червено, и препреден висон, от везана работа за тях четири стълпа, и техните подложки четири.
17 Всичките стълпове около двора да бъдат свързани със сребро, куките им сребърни, и подложките им медни.
18 Дължината на двора да е сто лакти, и ширината всякъде да е петдесет лакти, и височината пет лакти, от препреден висон и подложките им медни.
19 Всичките съдове на скинията, за всяко служение в нея, и всичките й коле, и всичките коле на двора да бъдат медни.
20 И ти заповядай на Израилевите синове да ти доносят елей първоток, чист, за светене, за да горят винаги светилата.
21 В скинията на събранието, извън завесата която е пред свидетелството, Аарон и синовете му да ги нареждат да горят от вечер до заран пред Господа: това да е за всякога узаконение за Израилевите синове в родовете им.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40