Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Изход 29 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
1 И това е което ще направиш на тях за да ги осветиш да ми свещенствуват. Вземи един юнец от говедата, и два овена без порок,
2 и безквасен хляб, и безквасни пити месени с елей, и безквасни кори помазани с елей: от чисто брашно пшенично да ги направиш.
3 И да ги туриш в един кош, и да ги принесеш в коша с юнеца и двата овна.
4 Тогаз да приведеш Аарона и синовете му при дверите на скинията на събранието, и да ги умиеш с вода.
5 После да вземеш одеждите, и да облечеш Аарона с хитона, и с мантията на ефода, и с ефода, и с нагръдника, и да го препашеш с препоясанието на ефода,
6 и да туриш кидара на главата му, и на кидара да туриш светия венец.
7 Тогаз да вземеш маслото на помазанието, и да го излееш на главата му, и да го помажеш.
8 После да приведеш синовете му, и да ги облечеш с хитони.
9 И да ги опашеш с пояси, Аарон и синовете му, и да им туриш гъжви. И свещенството ще бъде тяхно по вечно узаконение; и да посветиш Аарона и синовете му.
10 И да приведеш юнеца пред скинията на събранието; и Аарон и синовете му да положат ръцете си на главата на юнеца.
11 И да заколеш юнеца пред Господа, при дверите на скинията на събранието.
12 И да вземеш от кръвта на юнеца, и с пръста си да туриш на роговете на олтаря: и да излееш всичката кръв при основанието на олтаря.
13 И да вземеш всичката тлъстина която покрива вътрешностите, и булото на дроба, и двата бъбрека, и тлъстината върх тях, и да ги изгориш на олтаря.
14 А месото на юнеца, и кожата му, и лайната му да изгориш в огън вън от стана: това е жертва за грях.
15 И единия овен да вземеш; и Аарон и синовете му да турят ръцете си на главата на овена.
16 И да заколеш овена, и да вземеш кръвта му та да поръсиш олтаря наоколо.
17 И да разсечеш овена на късове, и да измиеш вътрешностите му и нозете му, и да ги туриш на късовете му и на главата му.
18 И всичкия овен да изгориш на олтаря: това е всесъжение Господу, ухание благовонно, жертва Господу.
19 И да вземеш втория овен; и Аарон и синовете му да турят ръцете си на главата на овена.
20 Тогаз да заколеш овена, и да вземеш от кръвта му, и да туриш на края на дясното ухо на Аарона, и на края на дясното ухо на синовете му, и на палеца на дясната им ръка, и на големия пръст на дясната им нога, и да поръсиш с кръвта олтаря наоколо.
21 И да вземеш от кръвта която е на олтаря, и от маслото на помазанието, и да поръсиш Аарона, и одеждите му, и синовете му, и одеждите на синовете му с него; и така ще се осветят, той, и одеждите му, и синовете му, и одеждите на синовете му с него.
22 И да вземеш от овена тлъстината, и опашката, и тлъстината която покрива вътрешностите, и булото на дроба, и двата бъбрека, и тлъстината която е върх тях, и дясното бедро, (защото е овен за посвещение,)
23 и един хляб, и една пита месена с елей, и една кора из коша на безквасните на предложените пред Господа;
24 и да туриш всичките на ръцете на Аарон и на ръцете на синовете му, и да ги подвижиш за движимо приношение пред Господа.
25 И да ги вземеш от ръцете им, и да ги изгориш над олтаря над всесъжението за ухание благовонно пред Господа: това е жертва Господу.
26 И от овена на посвещението което е за Аарона да вземеш гръдите, и да ги подвижиш за движимо приношение пред Господа, и то да бъде твой дял.
27 И да осветиш гръдите на движимото приношение, и бедрото на възвишаемото приношение, което се е подвижило и което се е възвишило от овена на посвещението, от онзи който е за Аарона, и от онзи който е за синовете му.
28 И това ще бъде от Израилевите синове на Аарона и на синовете му по вечно узаконение, защото е възвишаемо приношение: и ще бъде възвишаемо приношение от Израилевите синове от примирителните им жъртви, тяхното възвишаемо приношение Господу.
29 И светите одежди на Аарона да бъдат на синовете му след него, за да се помажат в тях и да се осветят в тях.
30 Седем дни да се облича с тях онзи свещеник от синовете му който е вместо него, който ще влази в скинията на събранието за да служи в светилището.
31 И да вземеш овена на посвещението, и да свариш месото му на свето място.
32 И да ядат Аарон и синовете му месото на овена и хляба който е в коша, при дверите на скинията на събранието.
33 И да ядат онези приношение с които биде умилостивение за посвещение и освещение на тях; но чужденец да не яде, защото са свети.
34 И ако остане от месото на посвещението или от хляба до утрото, тогаз да изгориш остатъка в огън: да се не яде, защото е свят.
35 И така да направиш на Аарона и на синовете му, по всичко що ти заповядах: в седем дни ще ги посветиш.
36 И за грях да приносиш всеки ден един юнец за умилостивение; и да очистяш олтаря като правиш умилоствение за него, и да го помажеш за да го осветиш.
37 Седем дни да правиш умилостивение за олтаря и да го освещаваш, и да бъде олтар пресвят: всичко що се прикоснува до олтаря ще бъде свето.
38 И това е което ще приносиш на олтаря: по две агнета еднолетни на ден, винаги.
39 Едното агне да приносиш заран, а другото агне да приносиш привечер;
40 и с едното агне една десета част на ефа чисто брашно смесено с четвъртата част на един ин от първоток елей; и за възлияние четвъртата част на един ин от вино.
41 И второто агне да приносиш привечер: с приношение подобно на утренното и с възлиянието му да направиш нему, за благовонно ухание, жъртва Господу.
42 Това е всесегдашно всесъжение в родовете ви, при дверите на скинията на събранието пред Господа, дето ще се виждам с вас да говоря с тебе там.
43 И там ще се виждам с Израилевите синове; и това място ще се освещава със славата ми.
44 И ще осветя скинията на събранието и олтаря: ще осветя и Аарона и синовете му, за да ми свещенствуват.
45 И ще се населя между Израивелите синове, и ще им бъда Бог.
46 И те ще познаят че аз съм Иеова техний Бог, който ги изведох из Египетската земя за да се населя между тях: аз съм Иеова техний Бог.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40