Търсене в Библията онлайн
 
Изход 3 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
1 А Моисей пасеше овците на тестя си Иотора, свещеника Мадиамскаго; и докара овците в задната страна на пустинята, и дойде на гората Божия Хорив.
2 И яви му се Ангел Господен в пламен огнен отсред къпината; и погледна, и, ето, къпината гореше в огън, а къпината не изгаряше.
3 И рече Моисей: Да се върна и да прегледам това голямо видение, и защо къпината не изгаря.
4 И като видя Господ Моисея че се върна да прегледа, повика го Бог отсред къпината и рече: Моисее, Моисее. И той рече: Ето ме.
7 И рече Господ: Видях, видях злостраданието на людете ми които са в Египет, и чух вика им от причината на притеснителите им; защото познах болезните им.
8 И слязох за да ги освободя от ръката на Египтяните, и да ги изведа из оназ земя в земя добра и пространна, в земя дето тече мляко и мед, на мястото на Хананейците, и Хетейците, и Аморейците, и Ферезейците, и Евейците, и Иевусейците.
9 И сега, ето, викането на синовете Израилеви стигна при мене: видях още и утеснението с което ги утесняват Египтяните.
10 Ела прочее сега, и ще те проводя при Фараона; и ще извадиш людете ми синовете Израилеви из Египет.
11 И рече Моисей Богу: Кой съм аз да ида при Фараона, и да изведа синовете Израилеви из Египет?
12 И рече Бог: Аз ще бъда с теб наедно; и това ще ти бъде знамение че аз те проваждам: Когато изведеш людете ми из Египет, ще послужите Богу на тази гора.
13 И рече Моисей Богу: Ето, когато аз отида при синовете Израилеви и им река: Бог на отците ваши проводи ме при вас, и те ме попитат: Що е името му? какво да им река?
14 И рече Бог Моисею: Аз съм СИЙ; и рече: Така ще речеш на синовете Израилеви: СИЙ ме проводи при вас.
15 И рече Бог Моисею още: Така ще речеш на синовете Израилеви: Господ Бог на отците ваши, Бог Авраамов, Бог Исааков, и Бог Яковов, проводи ме при вас. Това е името ми в век, и това е паметта ми из род в род.
16 Иди и събери старейшините Израилеви, и кажи им: Господ Бог на отците ваши, Бог Авраамов, и Исааков, и Яковов, яви ми се и рече: Посетих вас наистина, и видях всичко онова което ви правят в Египет;
17 и рекох: Ще ви избавя от Египетското страдание, и ще ви възведа в земята на Хананейците, и на Хетейците, и на Аморейците, и на Ферезейците, и на Евейците, и на Иевусейците, на земя дето тече мляко и мед.
18 И ще послушат гласа ти; и ще идеш ти и старейшините Израилеви при Египетския цар, и ще му речете: Иеова Бог на Евреите срещна ни; а сега остави ни да отидем на път тридневен в пустинята за да принесем жертва на Иеова Бога нашего.
19 А зная аз че не ще да ви остави Египетският цар да отидете, нито с крепка ръка.
20 И като простра ръката си, ще поразя Египет с всичките мои чудеса които ще направя всред него: после това ще ви изпроводи.
21 И ще дам благодат на тези люде пред Египтяните; и когато тръгнете няма да отидете праздни,
22 но всяка жена ще поиска от ближната си и от съседката си сребърни неща, и златни неща, и облекла; и ще ги турите на синовете си и на дъщерите си, и ще оберете Египтяните.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40