Търсене в Библията онлайн
 
Изход 34 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
1 И рече Господ Мойсею: Издялай си две каменни плочи като първите; и ще напиша на тези плочи думите които бяха на първите плочи, които ти строши.
2 И бъди готов за утре, и възлез утре на Синайската гора, и застани пред мене там на върха на гората.
3 И никой да не възлезе с тебе наедно, нито да се яви някой по всичката гора, и овците и говедата да не пасат пред тази гора.
4 И Мойсей издяла две каменни плочи като първите; и стана рано на утрината та възлезе на Синайската гора, както му заповяда Господ, и взе в ръцете си двете каменни плочи.
5 И слезе Господ в облак, и застана там до него, и провъзгласи името Господне.
6 И замина Господ пред него и провъзгласи: Господ, Господ Бог благоутробен и милосерд, дълготърпелив, и многомилостив, и истинен,
7 който съхранява милост в тисящи родове, прощава беззаконие, и престъпление, и грях, а никак не обезвинява повинния: въздава беззаконието на отците върх чадата, и върх чада на чадата им, дори до третия и четвъртия род.
8 И прибърза Мойсей, и се наведе до земята, и поклони се.
9 И рече: Ако съм намерил сега благодат пред тебе, Господи, нека дойде, моля, Господ мой между нас; защото тези люде са жестоковийни: прости нашето беззаконие и греха ни, и приими нас за наследие твое.
10 И рече: Ето, аз правя завет: пред всичкия твой народ ще направя чудеса които не са ставали по всичката земя, нито в един народ; и всичките твои люде между които си ти ще видят делото Господне; защото е страшно това което аз ще сторя с вас.
11 Упази това което ти заповядвам аз днес: ето, аз изпъждам пред тебе Аморея, и Хананея, и Хетея, и Ферезея, и Евея, и Иевусея.
12 Пази се да не направиш договор с жителите на тази земя в която влизаш, за да не стане примка между вас.
13 Но олтарите им да разориш, и кумирите им да строшиш, и ашерите им да изсечеш;
14 защото ти не ще се поклониш на друг бог; понеже Иеова, на когото името е Ревнив, Бог ревнив е.
15 Да не направиш договор с жителите на тази земя; и когато блудствуват всред боговете си, и пожъртвуват на боговете си, ако те поканят, да не ядеш от жъртвите им;
16 и да не вземеш от дъщерите им за синовете си, та когато блудствуват дъщерите им вслед боговете си да не направят синовете ти да блудствуват вслед боговете им.
17 Да не направиш за себе си леяни богове.
18 Праздника на безквасните да пазиш: седем дни да ядеш безквасен хляб, както съм ти заповядал, в отреденото време на месец Авив: защото в месец Авив излезе ти из Египет.
19 Всяко което отваря ложесна е мое, и всяко мъжко първородно между скотовете ти, говедо или овца.
20 А първороденото на осела ще изкупиш с овца; и ако го не изкупиш, то да му пресечеш врата. Всичките първородни на синовете си да изкупуваш. И никой да се не яви пред мене с праздни ръце.
21 Шест дни да работиш; а в седмия ден да се успокояваш: даже и по сеитба и по жетва да се успокояваш.
22 И да държиш праздника на седмиците, начатките на жетвата на житото, и праздника на плодосъбирането в свършването на годината.
23 Всяко твое мъжко три пъти в годината да се явява пред Господа Иеова, Бога Израилева.
24 Защото ще изпъдя езичниците пред тебе, и ще разширя пределите ти; и никой не ще пожелае твоята земя когато възлязваш да се представиш пред Господа Бога твоего три пъти в годината.
25 Да не принесеш кръвта на жъртвата ми с квасни хлябове; и праздничната жъртва на Пасхата да не остане през нощта до утрото.
26 Начатките на първите плодове от земята си да принесеш в дома на Господа Бога твоего. Да не свариш яре в млякото на майка му.
27 И рече Господ Мойсею: Напиши си тези думи; защото по тези думи направих завет с тебе и с Израиля.
28 И четиридесет дни и четиридесет нощи стоя там с Господа: хляб не яде, и вода не пи. И написа на плочите думите на завета, десетте заповеди.
29 И като слизаше Мойсей от Синайската гора, и двете плочи на свидетелството бяха в ръката на Мойсея при слязването му от гората, тогаз Мойсей не знаеше че кожата на лицето му издаваше зари като бе говорил Бог с него.
30 И видя Аарон всичките Израилеви синове Мойсея, и, ето, кожата на лицето му издаваше зари; и убояха се да приближат при него.
31 И повика ги Мойсей; и върнаха се към него Аарон и всичките началници на събранието, и говори с тях Мойсей.
32 И след това всичките Израилеви синове приближиха; и заповяда им всичко що му говори Господ на Синайската гора.
33 И свърши Мойсей да им говори; а имаше на лицето си покривало.
34 И когато влезваше пред Господа да говори с него, вдигаше покривалото доде да излезе; и излизаше и говореше на Израилевите синове онова което му беше заповядано.
35 И видяха Израилевите синове лицето Мойсеево че кожата на Мойсеевото лице издаваше зари; и Мойсей туряше пак покривалото на лицето си доде да влезе да говори с него.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40