Търсене в Библията онлайн
 
Изход 36 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
1 Тогаз Веселеил, и Елиав, и всеки който умееше, комуто Господ бе дал мъдрост и разум за да знае да работи всяка работа за служене на светилището, направиха по всичко което заповяда Господ.
2 Защото повикна Мойсей Веселеила, и Елиава, и всекиго който умееше, комуто в сърдцето Господ даде мъдрост, всекиго когото сърдце теглеше да дойде при делото да го направи;
3 и взеха от Мойсея всичките приношения които принесоха Израилевите синове за работата в служене на светилището, за да я работят. И всяка заран още приносяха нему самоволно приношение.
4 И дойдоха всичките мъдри които работеха всяка работа на светилището, всеки от работата си която работеше,
5 та говориха Мойсею и казваха: Людете приносят повече от онова което е доволно за служенето на тази работа която Господ заповяда да се направи.
6 Тогаз заповяда Мойсей, и прогласиха в стана и говориха: Никой мъж нито жена да не работи вече за приношение на светилището. И людете престанаха да приносят вече.
7 Защото веществото което имаха беше им доволно за всичката работа за да я направят, и повече бе.
8 И всичките изкусни от онези които работеха скинията направиха десет опони от препреден висон, и синьо, и багрено, и червено: направиха на тях херувими изкусна работа:
9 дължината на едната опона двадесет и осем лакти, ширината на едната опона четири лакти: всичките опони от една мярка.
10 И съедини петте опони една с друга, и другите пет опони съедини една с друга.
11 И направи сини запетелки по края на едната опона, в краищата на съединението: така направи по края на крайната опона на второто съединение.
12 Петдесет запетелки направи на едната опона, и петдесет запетелки направи по края на опоната която беше във второто съединение, за да се посрещат запетелките една с друга.
13 И направи петдесет златни петелки, и съедини опоните една с друга с петелките; и стана скинията една.
14 После направи опони от козина за покров над скинията: единадесет опони ги направи:
15 дължината на едната опона тридесет лакти, и ширината на едната опона четири лакти: единадесетте опони на една мярка.
16 И съедини петте опони особно, и шестте опони особно.
17 И направи петдесет запетелки по края на крайната опона в съединението, и петдесет запетелки направи по края на опоната от второто съединение.
18 Направи още петдесет медни петелки за да съедини покрова, да е един.
19 И направи покрив за скинията от овенски очервени кожи, и прикривало отгоре от язовечки кожи.
20 И направи дъските за скинията от дърво ситим да стоят прави:
21 дължината на едната дъска десет лакти, и ширината на едната дъска лакът и половина.
22 Една дъска имаше два шина посрещани един с друг: така направи за всичките дъски на скинията.
23 И направи дъските за скинията, двадесет дъски от южната страна към пладне.
24 И под двадесетте дъски направи четиридесет сребърни подложки: две подложки отдолу на едната дъска за двата й шина, и две подложки отдолу на другата дъска за двата й шина.
25 И за втората страна на скинията на север направи двадесет дъски,
26 и четиридесетте им подложки сребърни: две подложки отдолу на едната дъска, и две подложки отдолу на другата дъска.
27 И за задната страна на скинията, откъм запад, направи шест дъски.
28 И две дъски направи за ъгловете на скинията на задната страна.
29 И съединиха се отдолу, и ставиха се наедно отгоре, с едно колце: така направи и за двете, на двата ъгла.
30 Така станаха осем дъски, и подложките им шестнадесет подложки сребърни, по две подложки под всяка дъска.
31 И направи вереите от дърво ситим: пет за дъските от едната страна на скинията,
32 и пет вереи за дъските от другата страна на скинията, и пет вереи за дъските на скинията от задната страна към запад.
33 И направи средната верея да преминва през дъските от край до край.
34 И обкова дъските със злато, и направи колцетата им златни за влагалища на вереите, и обкова вереите със злато.
35 И направи завесата от синьо, багрено, и червено, и препреден висон; и с изкусна работа направи на нея херувими.
36 И направи за нея четири стълпа от ситим, и обкова ги със злато: куките им бяха златни; и изля за тях четири сребърни подложки.
37 И направи закров за дверите на скинията от синьо, и багрено, и червено, и препреден висон, работа везана,
38 и петте му стълпа и куките им; и обкова върховете им и свръзките им със злато; а петте им подложки бяха медни.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40