Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Изход 36 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
1 Тогаз Веселеил, и Елиав, и всеки който умееше, комуто Господ бе дал мъдрост и разум за да знае да работи всяка работа за служене на светилището, направиха по всичко което заповяда Господ.
2 Защото повикна Мойсей Веселеила, и Елиава, и всекиго който умееше, комуто в сърдцето Господ даде мъдрост, всекиго когото сърдце теглеше да дойде при делото да го направи;
3 и взеха от Мойсея всичките приношения които принесоха Израилевите синове за работата в служене на светилището, за да я работят. И всяка заран още приносяха нему самоволно приношение.
4 И дойдоха всичките мъдри които работеха всяка работа на светилището, всеки от работата си която работеше,
5 та говориха Мойсею и казваха: Людете приносят повече от онова което е доволно за служенето на тази работа която Господ заповяда да се направи.
6 Тогаз заповяда Мойсей, и прогласиха в стана и говориха: Никой мъж нито жена да не работи вече за приношение на светилището. И людете престанаха да приносят вече.
7 Защото веществото което имаха беше им доволно за всичката работа за да я направят, и повече бе.
8 И всичките изкусни от онези които работеха скинията направиха десет опони от препреден висон, и синьо, и багрено, и червено: направиха на тях херувими изкусна работа:
9 дължината на едната опона двадесет и осем лакти, ширината на едната опона четири лакти: всичките опони от една мярка.
10 И съедини петте опони една с друга, и другите пет опони съедини една с друга.
11 И направи сини запетелки по края на едната опона, в краищата на съединението: така направи по края на крайната опона на второто съединение.
12 Петдесет запетелки направи на едната опона, и петдесет запетелки направи по края на опоната която беше във второто съединение, за да се посрещат запетелките една с друга.
13 И направи петдесет златни петелки, и съедини опоните една с друга с петелките; и стана скинията една.
14 После направи опони от козина за покров над скинията: единадесет опони ги направи:
15 дължината на едната опона тридесет лакти, и ширината на едната опона четири лакти: единадесетте опони на една мярка.
16 И съедини петте опони особно, и шестте опони особно.
17 И направи петдесет запетелки по края на крайната опона в съединението, и петдесет запетелки направи по края на опоната от второто съединение.
18 Направи още петдесет медни петелки за да съедини покрова, да е един.
19 И направи покрив за скинията от овенски очервени кожи, и прикривало отгоре от язовечки кожи.
20 И направи дъските за скинията от дърво ситим да стоят прави:
21 дължината на едната дъска десет лакти, и ширината на едната дъска лакът и половина.
22 Една дъска имаше два шина посрещани един с друг: така направи за всичките дъски на скинията.
23 И направи дъските за скинията, двадесет дъски от южната страна към пладне.
24 И под двадесетте дъски направи четиридесет сребърни подложки: две подложки отдолу на едната дъска за двата й шина, и две подложки отдолу на другата дъска за двата й шина.
25 И за втората страна на скинията на север направи двадесет дъски,
26 и четиридесетте им подложки сребърни: две подложки отдолу на едната дъска, и две подложки отдолу на другата дъска.
27 И за задната страна на скинията, откъм запад, направи шест дъски.
28 И две дъски направи за ъгловете на скинията на задната страна.
29 И съединиха се отдолу, и ставиха се наедно отгоре, с едно колце: така направи и за двете, на двата ъгла.
30 Така станаха осем дъски, и подложките им шестнадесет подложки сребърни, по две подложки под всяка дъска.
31 И направи вереите от дърво ситим: пет за дъските от едната страна на скинията,
32 и пет вереи за дъските от другата страна на скинията, и пет вереи за дъските на скинията от задната страна към запад.
33 И направи средната верея да преминва през дъските от край до край.
34 И обкова дъските със злато, и направи колцетата им златни за влагалища на вереите, и обкова вереите със злато.
35 И направи завесата от синьо, багрено, и червено, и препреден висон; и с изкусна работа направи на нея херувими.
36 И направи за нея четири стълпа от ситим, и обкова ги със злато: куките им бяха златни; и изля за тях четири сребърни подложки.
37 И направи закров за дверите на скинията от синьо, и багрено, и червено, и препреден висон, работа везана,
38 и петте му стълпа и куките им; и обкова върховете им и свръзките им със злато; а петте им подложки бяха медни.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40