Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Изход 40 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
1 Тогава Господ говори на Моисея, казвайки:
2 На първия ден от първия месец да издигнеш скинията, шатъра за срещане.
3 И да туриш в него ковчега за плочите на свидетелството и да закриеш ковчега със завесата.
4 Да внесеш трапезата, и да наредиш на нея каквото трябва да се нарежда; да внесеш и светилника, и да запалиш светилата му.
5 Да поставиш златния кадилен олтар пред ковчега за плочите на свидетелството, и да наместиш покривката за входа на скинията.
6 Да туриш олтара за всеизгарянето пред входа на скинията, шатъра за срещане.
7 И да туриш умивалника между шатъра за срещане и олтара, и да налееш вода в него.
8 Да поставиш околния двор, и да окачиш покривката на дворния вход.
9 Да вземеш мирото за помазване, и да помажеш скинията и всичко що е в нея; така да я осветиш и всичките нейни принадлежности; и ще бъде света.
10 И да помажеш олтара за всеизгарянето и всичките му прибори, та да осветиш олтара; така ще бъде олтарът пресвет.
11 Да помажеш и умивалника и подложката му, та да го осветиш.
12 После да приведеш Аарона и синовете му при входа на шатъра за срещане и да ги умиеш с вода;
13 и да облечеш Аарона със светите одежди, да го помажеш, та да го осветиш, за да Ми свещенодействува;
14 да приведеш и синовете му, да ги облечеш с хитони,
15 и да ги помажеш, както си помазал баща им, за да Ми свещенодействуват. От помазването им свещенството ще бъде на тях вечно, във всичките им поколения.
16 И Моисей направи всичко, според както Господ му заповяда; така направи.
17 В първия месец на втората година, на първия ден от месеца, скинията се издигна.
18 Моисей издигна скинията, като подложи подложките й, постави дъските й, намести лостовете й и изправи стълбовете й.
19 И разпростря шатъра върху скинията и тури покривалото на шатъра отгоре му, според както Господ беше заповядал на Моисея.
20 И като взе плочите на свидетелството, положи ги в ковчега, и провря върлините през колелцата на ковчега, и положи умилостивилището върху ковчега.
21 И внесе ковчега в скинията, и окачи покривателната завеса та с нея покри ковчега с плочите на свидетелството, според както Господ беше заповядал на Моисея.
22 Положи и трапезата в шатъра за срещане откъм северната страна на скинията, отвън завесата;
23 и нареди на нея хлябовете пред Господа, според както Господ беше заповядал на Моисея.
24 Тури светилника в шатъра за срещане откъм южната страна на скинията, срещу трапезата;
25 и запали светилата пред Господа, според както Господ беше заповядал на Моисея.
26 И положи златния олтар в шатъра за срещане пред завесата;
27 и покади над него с благоуханен темян, според както Господ беше заповядал на Моисея.
28 Окачи покривката за входа на скинията.
29 Положи олтара за всеизгарянето при входа на скинията, сиреч шатъра за срещане, и принесе на него всеизгарянето и хлебния принос, според както Господ беше заповядал на Моисея.
30 Положи и умивалника между шатъра за срещане и олтара и наля в него вода, за да се мият,
31 (и Моисей и Аарон и синовете му миеха от него ръцете си и нозете си;
32 когато влизаха в шатъра за срещане, и когато пристъпваха при олтара, миеха се,) според както Господ беше заповядал на Моисея.
33 И постави двора около скинията и олтара, и окачи покривката на дворния вход. Така Моисей свърши делото.
34 Тогава облакът покри шатъра за срещане, и Господната слава изпълни скинията.
35 Моисей не можа да влезе в шатъра за срещане, защото облакът стоеше над него и Господната слава пълнеше скинията.
36 И когато облакът се дигаше от скинията, тогава израилтяните тръгваха на път, през всичките си пътувания;
37 но ако облакът не се дигаше, тогава не тръгваха до деня на дигането му.
38 Защото Господният облак беше над скинията денем, а огън беше над нея нощем, пред очите на целия Израилев дом, през всичките им пътувания.
Превод от 1940 г
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40