Търсене в Библията онлайн
 
Притчи 10 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
1 Притчи Соломонови.
Син мъдър весели отца;
А син безумен скърб е на майка си.
2 Съкровища от неправди не ползуват;
А правдата освобождава от смърт.
3 Господ не е остави да гладува душата на праведния;
Но отхвърля желанието на нечестивите.
4 Ленивата ръка докарва сиромашия;
А ръката на радивия обогатява.
5 Който събира лятно време, той е син разумен;
А който спи в жетва, той е син който докарва срам.
6 Благословения почиват на главата на праведния;
А неправда ще покрие устата на нечестивите.
7 Поменът на праведния е с благословение;
А името на нечестивите ще изгние.
8 Мъдрий в сърдце ще приеме заповеди;
И безумний в устни ще се подплъзне.
9 Който ходи с непорочност ходи безопасно;
А който изкривява пътищата си ще се познае.
10 Който намигнува с око докарва скърб;
А безумний в устни ще се подплъзне.
11 Устата на праведния са източник на живот;
А устата на нечестивите неправда ще покрие.
12 Омразата повдига раздори;
Но любовта покрива всичките погрешки.
13 В устните на разумния се намира мъдрост;
А тоягата е за гърба на лишения от ум.
14 Мъдрите съкровиществуват знание;
А устата на безумния са близу при погибел.
15 Имотът на богатия е укрепеният негов град;
А погинване на нищите е тяхната сиромашия.
16 Делата на праведния са за живот;
Плодът на нечестивия е за грях.
17 Който пази поучението върви към живот;
А който пренебрегва обличението заблуждава се.
18 Който покрива омраза има лъжливи устни;
И който изважда клевета безумен е.
19 В многословието неизбежен е грехът;
Но който въздържа устните си разумен е.
20 Езикът на праведния е избрано сребро:
Сърдцето на нечестивите е нищожно.
21 Устните на праведния пасат мнозина;
А безумните умират от недостатък на ума.
22 Благословението Господне обогатява;
И Господ не ще притури скърб при него.
23 Като смях е на безумния да струва зло;
А мъдростта принадлежи на разумния человек.
24 Страхът на нечестивия ще го постигне;
А желанието на праведните ще се изпълни.
25 Както прехожда вихрушката, така нечестивият не съществува вече;
А праведният има вечно основание.
26 Както е оцетът за зъбите и димът за очите,
Така е ленивият за онези които го проваждат.
27 Страхът Господен придава дни;
А годините на нечестивите ще се скратят.
28 Надеждата на праведните ще е радост;
Ожиданието на нечестивите ще погине.
29 Пътят Господен е крепост на непорочния,
А гибел за делателите на беззаконието.
30 Праведният въ век няма да се поклати;
А нечестивите няма да населят земята.
31 Устата на праведния изтакат мъдрост;
А лъстивий език ще се отреже.
32 Устните на праведния познават благоприятното,
А устата на нечестивите строптивото.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31