Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Притчи 10 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
1 Притчи Соломонови.
Син мъдър весели отца;
А син безумен скърб е на майка си.
2 Съкровища от неправди не ползуват;
А правдата освобождава от смърт.
3 Господ не е остави да гладува душата на праведния;
Но отхвърля желанието на нечестивите.
4 Ленивата ръка докарва сиромашия;
А ръката на радивия обогатява.
5 Който събира лятно време, той е син разумен;
А който спи в жетва, той е син който докарва срам.
6 Благословения почиват на главата на праведния;
А неправда ще покрие устата на нечестивите.
7 Поменът на праведния е с благословение;
А името на нечестивите ще изгние.
8 Мъдрий в сърдце ще приеме заповеди;
И безумний в устни ще се подплъзне.
9 Който ходи с непорочност ходи безопасно;
А който изкривява пътищата си ще се познае.
10 Който намигнува с око докарва скърб;
А безумний в устни ще се подплъзне.
11 Устата на праведния са източник на живот;
А устата на нечестивите неправда ще покрие.
12 Омразата повдига раздори;
Но любовта покрива всичките погрешки.
13 В устните на разумния се намира мъдрост;
А тоягата е за гърба на лишения от ум.
14 Мъдрите съкровиществуват знание;
А устата на безумния са близу при погибел.
15 Имотът на богатия е укрепеният негов град;
А погинване на нищите е тяхната сиромашия.
16 Делата на праведния са за живот;
Плодът на нечестивия е за грях.
17 Който пази поучението върви към живот;
А който пренебрегва обличението заблуждава се.
18 Който покрива омраза има лъжливи устни;
И който изважда клевета безумен е.
19 В многословието неизбежен е грехът;
Но който въздържа устните си разумен е.
20 Езикът на праведния е избрано сребро:
Сърдцето на нечестивите е нищожно.
21 Устните на праведния пасат мнозина;
А безумните умират от недостатък на ума.
22 Благословението Господне обогатява;
И Господ не ще притури скърб при него.
23 Като смях е на безумния да струва зло;
А мъдростта принадлежи на разумния человек.
24 Страхът на нечестивия ще го постигне;
А желанието на праведните ще се изпълни.
25 Както прехожда вихрушката, така нечестивият не съществува вече;
А праведният има вечно основание.
26 Както е оцетът за зъбите и димът за очите,
Така е ленивият за онези които го проваждат.
27 Страхът Господен придава дни;
А годините на нечестивите ще се скратят.
28 Надеждата на праведните ще е радост;
Ожиданието на нечестивите ще погине.
29 Пътят Господен е крепост на непорочния,
А гибел за делателите на беззаконието.
30 Праведният въ век няма да се поклати;
А нечестивите няма да населят земята.
31 Устата на праведния изтакат мъдрост;
А лъстивий език ще се отреже.
32 Устните на праведния познават благоприятното,
А устата на нечестивите строптивото.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31