Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Притчи 11 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
1 Лъжливи къпони са мерзост Господу;
А прави драмове са благоугодни нему.
2 Дойде ли гордост, дохожда и срам;
А мъдростта е съ смирените.
3 Целостта на правите ще ги ръководи;
А развратността на коварните ще ги погуби.
4 Богатството не ползува в ден на гняв;
А правдата избавя от смърт.
5 Правдата на непорочния ще оправи пътя му,
А нечестивият ще падне чрез нечестието си.
6 Правдата на правите ще ги избави;
А беззаконните ще се хванат в злобата си.
7 Когато нечестивий человек умира, ожиданието му погинва;
Погинва и надеждата на беззаконните.
8 Праведният се отървава от утеснение;
А вместо него влазя нечестивият.
9 Лицемерът с уста погубя ближния си;
Но праведните ще се избавят със знанието.
10 Когато праведните успяват градът се весели;
И когато нечестивите погинват радост става.
11 чрез благословението на праведните градът се възвишава;
А чрез устата на нечестивите съсипва се.
12 Скодоумний презира ближния си;
А благоразумний человек мълчи.
13 Одумникът обхожда и открива тайните;
А верний духом потаява работата.
14 Дето няма смотрение народът пада;
А в многото съветници има спасение.
15 Който се поручава за другиго ще пострада зло;
А който мрази поръчителството безопасен е.
16 Благодатната жена придобива чест;
И силните придобиват богатство.
17 Милостивий человек благотвори на душата си;
А жестокият смущава плътта си.
18 Нечестивият работи лъжлива работа;
А който сее правда ще има истинна заплата.
19 Както правдата е близу до живот,
Така който се стреми към злото близу е до смъртта си.
20 Развращените в сърдце мерзост са Господу;
А непорочните в пътя си угодни са нему.
21 Ръка на ръка и да се рисъедини, нечестивият не ще остане ненаказан;
А семето на праведните ще се избави.
22 Както е златна обеца на свиня на носа,
Така е хубава жена без разсъждение.
23 Желанието на праведните е само добро;
Ожиданието на нечестивите е гняв.
24 Един разпръсва, но повече изобилва;
А друг пастри без мяра, но пак достига в скудост.
25 Благотворителната душа ще се огои;
И който пои, ще бъде напоен и той.
26 Който задържа жито ще бъде проклет от народа;
А който продава, благословение ще бъде на главата му.
27 Който има усърдие за доброто ще придобие благоволение;
Но който иска злото, то ще и да дойде върх него.
28 Който се надее на богатството си ще падне;
А праведните като леторасъл ще прозябнат.
29 Който смущава дома си ще наследи вятър;
И безумният ще бъде раб на мъдрия в сърдце.
30 Плодът на праведния е дърво на живот;
И който придобива души мъдър е.
31 Ето, праведният приима въздаяние на земята, -
Колко повече нечестивият и грешният!
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31