Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Притчи 14 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
1 Всяка мъдра жена съградява дома си;
А безумната го събаря с ръцете си.
2 Който ходи в правотата си бои се от Господа;
Но строптивий в пътищата си презира го.
3 В устата на безумния е пръчката на гордостта;
А устните на мъдрите ще ги пазят.
4 Дето няма говеда яслите са чисти;
Но изобилието на произведенията е в силата на воловете.
5 Истинний свидетел не лъже;
А лъжливий свидетел излива лъжи.
6 Присмивателят търси мъдрост, и не намерва;
А за разумния е лесно ученето.
7 Замини безумния человек
Когато си узнал че няма разумни устни.
8 Мъдростта на благоразумния е да познава пътя си;
А глупостта на безумните е заблуждение.
9 Безумните се смеят на беззаконието;
А всред правите има благоволение.
10 Сърдцето познава своята си горест;
И чужд не участвува в радостта му.
11 Къщата на нечестивите ще се събори;
Но шатърът на правите ще цъвти.
12 Има път който се види прав на человека;
Но краят му е пътища към смърт.
13 Още и в смеха сърдцето има болката си;
И на радостта свършекът е скръб.
14 Развратний в сърдце от пътищата си ще се насити,
И добрият человек от себе си.
15 Простият вярва на всяка дума;
А благоразумният внимава в пътеките си.
16 Мъдрият се бои,
И уклонява се от злото;
А безумният хвърля се напред, и бива смел.
17 Острояростният прави несмислено;
И зломисленият человек е омразен.
18 Безумните наследват глупост;
А благоразумните се венчават със знание.
19 Злите се кланят пред добрите,
И нечестивите във вратата на праведния.
20 Сиромаха го мрази даже и ближният му;
А на богатия приятелите са много.
21 Който презира ближния си съгрешава;
А който помилва сиромасите блажен е.
22 Не заблуждават ли се които измислюват зло?
Но милост и истина ще бъде на тези които измислюват добро.
23 От всеки труд има полза,
А от бледословието на устните само скудост.
24 Венец на мъдрите е богатството им:
Преимуществото на безумните е глупостта.
25 Истинний свидетел избавя души;
А лъстивий излива лъжи.
26 В страха от Господа има крепко упование;
И неговите чада ще имат прибежище.
27 Страхът Господен е източник на живот,
И отдалечава от сетите на смъртта.
28 Умножението на людете е слава на царя,
А намалението на людете съсипване на княза.
29 Дълготърпеливий има голямо благоразумие;
А нетърпеливий показва много безумие.
30 Тихо сърдце е живот на плътта;
А завистта е гнилост на костите.
31 Който угнетява убогия безчести Създателя му;
А който помилва сиромаха почита го.
32 Нечестивий ще се изпъди за нечестието си;
А праведний и в смъртта си има упование.
33 В сърдцето на разумния почива мъдрост;
А каквото има вътре в безумните ще се яви.
34 Правдата възвишава народ;
А грехът е безчестие на людете.
35 Благоволението на царя е към разумния раб,
А яростта му към оногози който докарва срам.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31