Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Притчи 15 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
1 Мек ответ утишава ярост;
А жестока дума възбужда гняв.
2 Езикът на мъдрите украшава знанието;
А устата на безумните отригват глупост.
3 Очите Господни са на всяко място,
И наблюдават злите и добрите.
4 Сладък език е дърво на живот;
А развратност в него е съкрушение на духа.
5 Безумний презира поучението на отца си;
А който пази обличение благоразумен е.
6 В дома на праведния има голямо изобилие,
А в дохода на нечестивия смущение.
7 Устните на мъдрите сеят знание;
А сърдцето на безумните не е така.
8 Жъртвата на нечестивите е мерзост Господу,
А моленето на правите благоприятно нему.
9 Пътят на нечестивия е мерзост на Господа;
Но той обича тогози който тича след правдата.
10 Има лошо наказание за онези които се отбиват от пътя:
Който мрази обличение ще умре.
11 Ад и погибелта са явни пред Господа, -
Колко повече сърдцата на человеческите синове.
12 Присмивателят не обича обличителя си,
Нито ще отиде при мъдрите.
13 Сърдце весело прави засмено лице;
А от скърбта на сърдцето угнетява се духът.
14 Сърдцето на разумния търси знание;
А устата на безумните хранят се с глупост.
15 Всичките дни на скърбния са зли;
А веселото сърдце е винагишно пируване.
16 По-добро малкото със страх Господен,
Нежели съкровища много и смущение в тях.
17 По-добро гощаване от зеле с любов,
Нежели хранено говедо с омраза.
18 Яростний человек възбужда прения;
А дълготърпеливий утишава карания.
19 Пътят на ленивия е като с тръне изплетен;
А пътят на правите е изравнен.
20 Мъдър син весели отца;
А безумен человек презира майка си.
21 Глупостта е радост на скудоумния;
А разумний человек ходи направо.
22 Дето няма съвет намеренията се осуетяват,
А в множеството на съветниците утвърждават се.
23 человек има радост чрез ответа на устата си;
И дума на време, колко е добра!
24 За разумния е пътят на живота нагоре,
За да се уклони от ада долу.
25 Господ съсипва дома на горделивите;
А утвърдява предела на вдовицата.
26 Помишленията на лошия са мерзост Господу;
А думите на чистите са угодни.
27 Користолюбивият смущава дома си;
А който мрази даровете ще живее.
28 Сърдцето на праведния преговаря да отговаря;
А устата на нечестивите отригват зло.
29 Господ е далеч от нечестивите;
А слуша моленето на праведните.
30 Светът на очите весели сърдцето:
И добрата вест утлъстява костите.
31 Ухо което слуша обличението на живота
Пребивава между мъдрите.
32 Който отхвърля поучението мрази душата си;
А който слуша обличението придобива разум.
33 Страхът Господен е поучение на мъдрост;
И смирението предходи пред славата.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31