Търсене в Библията онлайн
 
Притчи 16 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
1 На человека принадлежат приготвенията на сърдцето;
Но от Господа е ответът на езика.
2 Всичките пътища на человека са чисти в очите му;
Но Господ претегля духовете.
3 Препоръчвай делата си Господу;
И ще се утвърдят твоите помишления.
4 Господ направи всяко нещо за целта му,
Та и нечестивия за лошия ден.
5 Мерзост е Господу всеки що има горделиво сърдце;
Ръка на ръка и да се присъедини, няма да остане ненаказан.
6 С милост и истина се очиства беззаконието;
И със страха Господен става уклонение от злото.
7 Когато са угодни на Господа пътищата на едного человека,
Той примирява с него и неприятелите му.
8 По-добре малко с правда,
Нежели големи доходи с неправда.
9 Сърдцето на человека начертава пътя му;
Но Господ оправя стъпките му.
10 В устните на царя има богодъхновение;
Устата му не ще погрешат в съда.
11 Праведната теглилка и къпони са Господни;
Всичките драмове на мешеца са негово дело.
12 Мерзост е за царете да правят беззаконие;
Защото престолът се утвърдява с правда.
13 Праведните устни са благоприятни на царете;
И те обичат който говори право.
14 Яростта на един цар е обявителка на смърт;
Но мъдрий человек я укротява.
15 В светлината на лицето на царя има живот;
И неговото благоволение е като облак с пролетен дъжд.
16 Колко е по-добро стяжанието на мъдростта нежели на златото,
И предпочитаемо стяжението на разума нежели на среброто!
17 Пътят на праведните е да се уклоняват от злото;
Който пази пътя си упазва душата си.
18 Гордостта предшествува на погибелта;
И високоумството предшествува на падането.
19 По-добре да е някой смиреномъдър със смирените,
Нежели да дели користи с гордите.
20 Разумний в делата си ще намери добро;
И надеещий се на Господа е блажен.
21 Мъдрият в сърдце ще се нарече благоразумен;
И сладостта на устните умножава знание.
22 Разумът е източник на живот за оногоз що го има;
А поучението на безумните е глупост.
23 Сърдцето на мъдрия вразумява устата му,
И в устните му притуря знание.
24 Благоугодните думи са сот от мед,
Сладост на душата, и изцеление на костите.
25 Има път който се вижда прав на человека;
Но краят му е пътища към смърт.
26 Който работи, работи за себе си;
Защото устата му го принуждават.
27 Лошият человек копае зло;
И в устните му има като огън горещ.
28 Развращен человек сее раздори;
И шепотник раздвоява най-тесни приятели.
29 Насилник человек измамя ближния си,
И води го в не добър път,
30 Замижва с очи и измислюва лошотии,
Прехапва устните си и върши злото.
31 Седината е венец на слава
Ако се намира в пътя на правдата.
32 Дълготърпеливият е по-добър от храбрия,
И който владее духа си от завоевател на град.
33 Жребието се хвърля в пазухата;
Но всичката му съдба е от Господа.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31