Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Притчи 16 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
1 На человека принадлежат приготвенията на сърдцето;
Но от Господа е ответът на езика.
2 Всичките пътища на человека са чисти в очите му;
Но Господ претегля духовете.
3 Препоръчвай делата си Господу;
И ще се утвърдят твоите помишления.
4 Господ направи всяко нещо за целта му,
Та и нечестивия за лошия ден.
5 Мерзост е Господу всеки що има горделиво сърдце;
Ръка на ръка и да се присъедини, няма да остане ненаказан.
6 С милост и истина се очиства беззаконието;
И със страха Господен става уклонение от злото.
7 Когато са угодни на Господа пътищата на едного человека,
Той примирява с него и неприятелите му.
8 По-добре малко с правда,
Нежели големи доходи с неправда.
9 Сърдцето на человека начертава пътя му;
Но Господ оправя стъпките му.
10 В устните на царя има богодъхновение;
Устата му не ще погрешат в съда.
11 Праведната теглилка и къпони са Господни;
Всичките драмове на мешеца са негово дело.
12 Мерзост е за царете да правят беззаконие;
Защото престолът се утвърдява с правда.
13 Праведните устни са благоприятни на царете;
И те обичат който говори право.
14 Яростта на един цар е обявителка на смърт;
Но мъдрий человек я укротява.
15 В светлината на лицето на царя има живот;
И неговото благоволение е като облак с пролетен дъжд.
16 Колко е по-добро стяжанието на мъдростта нежели на златото,
И предпочитаемо стяжението на разума нежели на среброто!
17 Пътят на праведните е да се уклоняват от злото;
Който пази пътя си упазва душата си.
18 Гордостта предшествува на погибелта;
И високоумството предшествува на падането.
19 По-добре да е някой смиреномъдър със смирените,
Нежели да дели користи с гордите.
20 Разумний в делата си ще намери добро;
И надеещий се на Господа е блажен.
21 Мъдрият в сърдце ще се нарече благоразумен;
И сладостта на устните умножава знание.
22 Разумът е източник на живот за оногоз що го има;
А поучението на безумните е глупост.
23 Сърдцето на мъдрия вразумява устата му,
И в устните му притуря знание.
24 Благоугодните думи са сот от мед,
Сладост на душата, и изцеление на костите.
25 Има път който се вижда прав на человека;
Но краят му е пътища към смърт.
26 Който работи, работи за себе си;
Защото устата му го принуждават.
27 Лошият человек копае зло;
И в устните му има като огън горещ.
28 Развращен человек сее раздори;
И шепотник раздвоява най-тесни приятели.
29 Насилник человек измамя ближния си,
И води го в не добър път,
30 Замижва с очи и измислюва лошотии,
Прехапва устните си и върши злото.
31 Седината е венец на слава
Ако се намира в пътя на правдата.
32 Дълготърпеливият е по-добър от храбрия,
И който владее духа си от завоевател на град.
33 Жребието се хвърля в пазухата;
Но всичката му съдба е от Господа.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31