Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Притчи 2 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
1 Сине мой, ако приемеш думите ми,
И скриеш заповедите ми при себе си,
2 Ако имаш ухото си внимателно в мъдрост,
Сърдцето си склонно в разум,
3 И ако призовеш благоразумието,
И възвисиш глас към разума,
4 Ако го потърсиш като сребро,
И го подириш като съкровища,
5 Тогаз ще разумееш страха Господен,
И ще намериш Божието познание.
6 Защото Господ дава мъдрост;
Из устата му излазят знание и разум.
7 Съкровиществува спасение за правите
Щит е на ходещите в цялост.
8 Защищава пътищата на правдата,
И съхранява пътя на преподобните си.
9 Тогаз ще разумееш правда и съд
И правота, - всеки добър път.
10 Ако влезе мъдрост в сърдцето ти,
И знание услаждава душата ти,
11 Разсъждение ще те пази,
Благоразумие ще те съхранява;
12 За да те освобождава от лош път,
От человека който говори строптиво,
13 От онези които оставят пътищата на правостта,
За да ходят в пътищата на тъмнината,
14 Които се наслаждават за да правят зло,
Радват се за строптивостите на злите,
15 На които пътищата са криви
И пътеките им строптиви;
16 За да те избави от людска жена,
От чужда която ласкае с думите си,
17 Която е оставила другаря на младостта си,
И е забравила завета на Бога своего;
18 (Защото домът й низводи при смъртта,
И стъпките й при мъртвите;
19 Всички които влазят при нея не се връщат,
Нито стигат пътищата на живота);
20 За да ходиш ти в пътя на добрите,
И да пазиш пътеките на праведните.
21 Защото правите ще се населят на земята,
И непорочните ще останат на нея.
22 А нечестивите ще се отсекат от земята,
И законопрестъпниците ще се изкоренят от нея.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31