Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Притчи 28 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
1 Нечестивите бягат без да ги гони някой;
А праведните имат дързновение като млад лъд.
2 Поради престъпленията на местото мнозина биват началниците му;
Но чрез умен и вещ человек жителството му ще бъде трайно.
3 Сиромах человек и да насилва нищите
Като пороен дъжд е който не дава хляб.
4 Които оставят закона хвалят нечестивите;
Но които пазят закона противят се темъ.
5 Лошите человеци не разумяват правосъдие;
Но тези които търсят Господа разумяват всичко.
6 По-добър е онзи сиромах който ходи в целостта си,
Нежели развращений в пътищата си, ако и да е богат.
7 Който пази закона е разумен син;
А който прави приятелство с разкошните посрамя баща си.
8 Който умножава имота си с лихва и лакомство
Събира го за тогоз който помилва сиромасите.
9 Който уклонява ухото си да не слуша закона,
И самата му молитва ще бъде мерзост.
10 Който заблуждава правите в лош път,
Той ще падне в ямата си;
Но непорочните ще наследят добрини.
11 Богатий человек се има за мъдър;
Но сиромах разумен го обличава.
12 Когато праведните тържествуват слава е голяма
А когато се превъзносят нечестивите человек се крие.
13 Който крие престъпленията си няма да успее:
А който ги изповядва и оставя ще бъде помилван.
14 Блажен человек който се бои винаги;
А който ожесточава сърдцето си ще падне в злощастие.
15 Нечестив управител над бедни люде
Е лъв рикаещ и гладна мечка.
16 Княз лишен от разум умножава насилствата;
А който мрази грабителството ще продължи дните си.
17 человек който е повинен на кръвта на человека
Ще поспеши в ямата: никой да го не удържи.
18 Който ходи в цялост ще се спаси;
А развратен който ходи в два пътя ще падне в един.
19 Който работи земята си ще се насити с хляб;
А който следва суетните ще се насити със сиромашия.
20 Верний человек ще има много благословение;
Но който бърза да се обогати не ще да остане ненаказан.
21 Да е някой лицеприемник не е добро;
Защото такъв человек за един уломък хляб ще направи престъпление.
22 Който има лукаво око бърза да се обогати,
А не знае че скудост ще го стигне.
23 Който обличава человека после ще намери по-голяма благодат,
Нежели този що ласкае с език.
24 Който краде баща си или майка си и дума: Не е грях,
Той е другар на разбойника.
25 Гордият в сърдце подига свари;
А който уповава на Господа ще отлъстее.
26 Който уповава на сърдцето си безумен е;
А който ходи с мъдрост, той ще се спаси
27 Който дава на сиромасите не ще да достигне в скудост;
А който отвраща очите си ще има много клетви.
28 Когато се нечестивите превъзносят человек се крие;
Но когато те погинват праведните се умножават.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31