Търсене в Библията онлайн
 
Притчи 30 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
1 Думите на Агура сина на Якея:
Проречението което този человек говори Итиилу,
Итиилу и Укалу: -
2 Наистина аз съм по-безсловесен от человека,
И человечески разум няма в мене;
3 И не научих мъдрост,
Нито зная знанието на Пресветаго.
4 Кой е възлязъл на небето и слязъл?
Кой е събрал вятъра в шепите си?
Кой е вързал водите в дреха?
Кой е утвърдил всичките земни краища?
Кое е името му?
И кое е името на сина му, ако го знаеш?
5 Всяко Божие слово е опитано:
Той е щит за тези които уповават на него.
6 Не притуряй на неговите думи,
За да те не обличи, и се покажеш лъжец.
7 Две неща прося от тебе:
Не ми ги отричай преди да умра: -
8 Суета и лъжливо слово отдалечи от мене;
Сиромашия и богатство не ми давай;
Храни ме с нуждната ми храна;
9 Да не би да се преситя, и се отрека от тебе,
Ии река: Кой е Господ?
Или да не би да се намеря сиромах та открадна,
И взема името на Бога моего всуе.
10 Не одумвай слуга на господаря му,
Да не би те проклел, и се намериш повинен.
11 Има род що кълне отца си,
И не благославя майка си.
12 Има род чист в очите си,
Но не е омит от нечистотата си.
13 Има род на който очите колко са високи,
И клепачите му надигнати
14 Има род на който зъбите са мечове,
И членовните зъби ножове,
За да пояжда сиромасите от земята,
И оскудните отсред человеците.
15 Пиявицата има две дъщери, които викат: Дай, дай!
Тези трите са ненаситни, -
четири неща не казват: Стига:
16 Ад, и неплодна утроба,
Земята която не се насища с вода,
И огънят който не казва: Стига.
17 Окото което се присмива на баща си
И презира да се покорява на майка си,
Гарвани дебърни ще го изкълват,
И пилци орлови ще го изядат.
18 Тези трите са непостижими за мене,
И тези четири неща не разумявам:
19 Следите на орел по въздуха,
Следите на змия върху канарата,
Следите на кораб всред морето,
И следите на мъж при девица.
20 Такъв е пътят на прелюбодейца жена:
Яде и си бърше устата, и казва: Не съм направила беззаконие.
21 За три неща се тресе земята,
И за четири които не може да носи;
22 За раба когато се въцари,
И безумния когато се насити с хляб,
23 За омразната жена когато се жени,
И слугинята когато замени госпожата си.
24 Тези четирите са най-малки на земята,
Но са най-мъдри: -
25 Мравите крепки люде не са,
Но лете приготвят храната си;
26 Кролиците силни люде не са,
Но поставят къщите си на канара;
27 Скакалците цар нямат,
Но излазят всичките на пълкове;
28 Гущерът се държи с ръцете си,
И намерва се в царските палати.
29 Тези трите вървят добре,
И четири ходят хубаво:
30 Лъвът, който е най-силен от животните,
И не се връща от лицето на никого;
31 През чреслата стегнатий кон: ярецът;
И царят на когото людете му са с него.
32 Ако си постъпил безумно и си се надигнал,
Ако си турил на ума си зло,
Тури ръка на устата си.
33 Защото който бие млякото изважда масло,
И който блъска носа изважда кръв,
И който възбужда гняв изкарва крамола.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31