Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Притчи 30 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
1 Думите на Агура сина на Якея:
Проречението което този человек говори Итиилу,
Итиилу и Укалу: -
2 Наистина аз съм по-безсловесен от человека,
И человечески разум няма в мене;
3 И не научих мъдрост,
Нито зная знанието на Пресветаго.
4 Кой е възлязъл на небето и слязъл?
Кой е събрал вятъра в шепите си?
Кой е вързал водите в дреха?
Кой е утвърдил всичките земни краища?
Кое е името му?
И кое е името на сина му, ако го знаеш?
5 Всяко Божие слово е опитано:
Той е щит за тези които уповават на него.
6 Не притуряй на неговите думи,
За да те не обличи, и се покажеш лъжец.
7 Две неща прося от тебе:
Не ми ги отричай преди да умра: -
8 Суета и лъжливо слово отдалечи от мене;
Сиромашия и богатство не ми давай;
Храни ме с нуждната ми храна;
9 Да не би да се преситя, и се отрека от тебе,
Ии река: Кой е Господ?
Или да не би да се намеря сиромах та открадна,
И взема името на Бога моего всуе.
10 Не одумвай слуга на господаря му,
Да не би те проклел, и се намериш повинен.
11 Има род що кълне отца си,
И не благославя майка си.
12 Има род чист в очите си,
Но не е омит от нечистотата си.
13 Има род на който очите колко са високи,
И клепачите му надигнати
14 Има род на който зъбите са мечове,
И членовните зъби ножове,
За да пояжда сиромасите от земята,
И оскудните отсред человеците.
15 Пиявицата има две дъщери, които викат: Дай, дай!
Тези трите са ненаситни, -
четири неща не казват: Стига:
16 Ад, и неплодна утроба,
Земята която не се насища с вода,
И огънят който не казва: Стига.
17 Окото което се присмива на баща си
И презира да се покорява на майка си,
Гарвани дебърни ще го изкълват,
И пилци орлови ще го изядат.
18 Тези трите са непостижими за мене,
И тези четири неща не разумявам:
19 Следите на орел по въздуха,
Следите на змия върху канарата,
Следите на кораб всред морето,
И следите на мъж при девица.
20 Такъв е пътят на прелюбодейца жена:
Яде и си бърше устата, и казва: Не съм направила беззаконие.
21 За три неща се тресе земята,
И за четири които не може да носи;
22 За раба когато се въцари,
И безумния когато се насити с хляб,
23 За омразната жена когато се жени,
И слугинята когато замени госпожата си.
24 Тези четирите са най-малки на земята,
Но са най-мъдри: -
25 Мравите крепки люде не са,
Но лете приготвят храната си;
26 Кролиците силни люде не са,
Но поставят къщите си на канара;
27 Скакалците цар нямат,
Но излазят всичките на пълкове;
28 Гущерът се държи с ръцете си,
И намерва се в царските палати.
29 Тези трите вървят добре,
И четири ходят хубаво:
30 Лъвът, който е най-силен от животните,
И не се връща от лицето на никого;
31 През чреслата стегнатий кон: ярецът;
И царят на когото людете му са с него.
32 Ако си постъпил безумно и си се надигнал,
Ако си турил на ума си зло,
Тури ръка на устата си.
33 Защото който бие млякото изважда масло,
И който блъска носа изважда кръв,
И който възбужда гняв изкарва крамола.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31