Търсене в Библията онлайн
 
Притчи 31 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
1 Думите на цар Лемуила,
Пророчеството което го поучи майка му.
2 Що, сине мой? и що сине на утробата ми?
И що, сине на моите обричания?
3 Не давай силата си на жените,
Нито пътищата си на погубителките на царете.
4 Не е за царете, Лемуиле,
Не е за царете да пият вино,
Нито за князовете да пият сикера;
5 Да не би като се напият да забравят закона,
И извърнат съда на всичките угнетаеми.
6 Давайте сикера на тези които са в премеждие,
И вино на огорчените в душата:
7 За да пийнат и да забравят сиромашията си,
И да не помнят вече зластраданието си.
8 Отваряй устата си за безгласния,
За съда на всичките сирачета.
9 Отваряй устата си, съди праведно,
И защищавай сиромаха и оскудния.
10 Кой може да намери добродетелна жена?
Защото такава е много по-скъпа от многоценни камене.
11 Сърдцето на мъжа й уповава на нея,
И не ще бъде лишен от изобилие.
12 Ще му донесе добро, а не зло,
През всичките дни на живота си.
13 Търси вълна и лен,
И що й е угодно работи с ръцете си.
14 Тя е като корабите на търговците;
Донося храната си от далеч.
15 И става доде е още нощ,
И дава храна на дома си,
И дял на слугините си.
16 Съглежда нива, и купува я:
От плода на ръцете си сади лозе.
17 Опасва чреслата си с крепост,
И укрепява мишцште си.
18 Усеща че търговията й е добра:
Светилникът й не гасне ноще.
19 Туря ръцете си на врътеното,
И държи в ръката си хурката.
20 Отваря ръката си на сиромасите,
И простира ръцете си към оскудните.
21 Не се бои от сняг за дома си;
Ззащото всичкият й дом са облечени с двойни дрехи.
22 Прави за себе си завивки:
Облеклото й е висон и багреница.
23 Мъж й е познат в портите
Когато седи между старейшините на местото.
24 Прави тъкан и продава,
И дава пояси на търговците.
25 Облечена е с крепост и с благолепие,
И се весели за бъдещето време.
26 Отваря устата си с мъдрост;
И закон на благосклонност има на езика й.
27 Внимава за управлението на дома си,
И хляб на леност не яде.
28 чадата й стават и казват: Блазе й;
Мъж й я хвали и казва:
29 Много дъщери са се обхождали достойно;
Но ти надмина всичките.
30 Красотата е лъстива, и суетна е хубостта;
Жената която се бои от Господа, тя ще бъде похвалена.
31 Дайте й от плода на ръцете й;
И делата й нека я хвалят в портите.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31