Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Притчи 31 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
1 Думите на цар Лемуила,
Пророчеството което го поучи майка му.
2 Що, сине мой? и що сине на утробата ми?
И що, сине на моите обричания?
3 Не давай силата си на жените,
Нито пътищата си на погубителките на царете.
4 Не е за царете, Лемуиле,
Не е за царете да пият вино,
Нито за князовете да пият сикера;
5 Да не би като се напият да забравят закона,
И извърнат съда на всичките угнетаеми.
6 Давайте сикера на тези които са в премеждие,
И вино на огорчените в душата:
7 За да пийнат и да забравят сиромашията си,
И да не помнят вече зластраданието си.
8 Отваряй устата си за безгласния,
За съда на всичките сирачета.
9 Отваряй устата си, съди праведно,
И защищавай сиромаха и оскудния.
10 Кой може да намери добродетелна жена?
Защото такава е много по-скъпа от многоценни камене.
11 Сърдцето на мъжа й уповава на нея,
И не ще бъде лишен от изобилие.
12 Ще му донесе добро, а не зло,
През всичките дни на живота си.
13 Търси вълна и лен,
И що й е угодно работи с ръцете си.
14 Тя е като корабите на търговците;
Донося храната си от далеч.
15 И става доде е още нощ,
И дава храна на дома си,
И дял на слугините си.
16 Съглежда нива, и купува я:
От плода на ръцете си сади лозе.
17 Опасва чреслата си с крепост,
И укрепява мишцште си.
18 Усеща че търговията й е добра:
Светилникът й не гасне ноще.
19 Туря ръцете си на врътеното,
И държи в ръката си хурката.
20 Отваря ръката си на сиромасите,
И простира ръцете си към оскудните.
21 Не се бои от сняг за дома си;
Ззащото всичкият й дом са облечени с двойни дрехи.
22 Прави за себе си завивки:
Облеклото й е висон и багреница.
23 Мъж й е познат в портите
Когато седи между старейшините на местото.
24 Прави тъкан и продава,
И дава пояси на търговците.
25 Облечена е с крепост и с благолепие,
И се весели за бъдещето време.
26 Отваря устата си с мъдрост;
И закон на благосклонност има на езика й.
27 Внимава за управлението на дома си,
И хляб на леност не яде.
28 чадата й стават и казват: Блазе й;
Мъж й я хвали и казва:
29 Много дъщери са се обхождали достойно;
Но ти надмина всичките.
30 Красотата е лъстива, и суетна е хубостта;
Жената която се бои от Господа, тя ще бъде похвалена.
31 Дайте й от плода на ръцете й;
И делата й нека я хвалят в портите.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31