Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Притчи 4 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
1 Послушайте, чада, бащино поучение,
И внимавайте да се научите разум:
2 Защото ви давам добро учение:
Не оставяйте наставлението ми.
3 Защото и аз бях син на отца си,
Гален и един на майка си:
4 И той ме наставляваше и говореше ми:
Нека държи сърдцето ти думите ми:
Пази заповедите ми, и ще живееш.
5 Придобий мъдрост, придобий разум:
Не я забравяй, нито да се уклониш от думите на устата ми.
6 Не я оставяй, и ще те пази:
Обичай я, и ще те варди.
7 Най-главното е мъдрост: придобивай мъдрост:
И при всичкото си придобиване придобивай разум.
8 Въздигай я, и ще те възвиси:
Ще те прослави когато я пригърнеш.
9 Ще положи на главата ти венец на благодат:
Ще ти даде корона на слава.
10 Слушай, сине мой, и приими думите ми;
И ще се умножат годините на живота ти.
11 Наставлявал съм те в пътя на мъдростта:
Водил съм те по прави пътеки.
12 Когато ходиш, стъпките ти не ще бъдат утеснени;
И когато тичаш няма да се спънеш.
13 Хвани се за поучението: недей го оставя:
Пази го, понеже то е животът ти.
14 Не влизай в пътеките на нечестивите,
И не ходи в пътя на лошите.
15 Отбягвай от него, не минувай през него,
Уклони се от него, и замини.
16 Защото те не заспиват ако не сторят зло;
И сън ги не хваща ако не спънат:
17 Понеже ядат хляб на нечестие,
И пият вино на насилство.
18 Но пътят на праведните е като виделото на разсъвнуването,
Което свети повече и повече доде стане съвършен ден.
19 Пътят на нечестивите е като тъмнина:
Не знаят от що се спъват.
20 Сине мой, внимавай в думите ми:
Приклони ухото си към говоренията ми.
21 Да се не отдалечат от очите ти:
Пази ги вътре в сърдцето си;
22 Защото са живот за тези които ги намерват,
И изцеление на всичката им плът.
23 С най-голямо пазене пази сърдцето си:
Защото от него са изворите на живота.
24 Отхвърли от себе си строптиви уста,
И отдалечи от себе си развращени устни.
25 Очите ти нека гледат право;
И клепачите ти нека бъдат оправени пред тебе.
26 Уравнявай ходенето на нозете си;
И всичките ти пътища ще се оправят.
27 Не се отбивай ни на дясно ни на ляво:
Уклони ногата си от зло.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31