Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Притчи 5 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
1 Сине мой, внимавай в мъдростта ми,
Приклони ухото си в разума ми;
2 За да съхраняваш разсъждение,
И устните ти да пазят знание.
3 Защото от устните на чуждата жена капе мед от сотъ,
И небцето й е по-меко от елей:
4 Но сетнините й са горчиви като пелин,
Остри като меч от две страни изострен.
5 Нозете й слазят в смърт:
Стъпките й достигат до ад.
6 За да не разсъдиш пътя на живота,
Нейните пътеки са непостоянни, та да ги не познаеш ти.
7 И сега, чада, послушайте ме,
И не отстъпвайте от думите на устата ми.
8 Отдалечи пътя си от нея,
И не приближавай се при вратата на дома й,
9 За да не дадеш честта си на други,
И годините си на немилостивите;
10 За да се не наситят чужди от имота ти,
И трудовете ти да не идат в чужд дом;
11 А ти да въздишаш в сетнините си,
Когато плътта ти и тялото ти се изнурят,
12 И да казваш: Как намразих поучението,
И сърдцето ми презря обличението,
13 И не послушах гласа на учителите си,
Нито приклоних ухото си към наставниците си!
14 Малко остана да се намеря в всяко зло
Всред събранието и сонмището.
15 Пий вода от щерната си,
И оназ която извира от кладенеца ти.
16 Нека се изливат вън твоите извори
Като водни отоци по стъгдите.
17 Да бъдат те на самаго тебе,
А не и на чужди с тебе.
18 Да бъде благословен твоят източник:
И весели се с жената на младостта си.
19 Тя да ти бъде като елен рачителна и сърна мила:
Нейните гръди да те напояват въ всяко време:
Възхищавай се всякога от любовта й.
20 И защо, сине мой, да се възхищаваш от чужда,
И искаш да пригръщаш пазухата на чужда жена?
21 Понеже пътищата на человека са пред очите на Господа;
И той измерва всичките му пътеки.
22 Нечестивия ще го хванат своите му беззакония:
И с въжата на греха си ще бъде уловен.
23 Той ще умре без поучение,
И от множеството на безумието си ще се заблуди.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31