Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Еклесиаст 12 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
1 И помни Създателя си в дните на младостта си,
Преди да дойдат дните на злото,
И стигнат годините в които ще речеш:
Нямам благодарение в тях, -
2 Преди да се помрачи слънцето, и виделото, и луната, и звездите,
И се върнат облаците след дъжда;
3 Когато стражите на къщата ще треперят,
И крепките мъже ще се прегърбят,
И които мелят ще престанат защото намаляха,
И на тези които гледат през прозорците ще им стане тъмно;
4 И вратата ще се затворят при пътя,
Когато изнемощее гласът на мелницата,
И на гласа на птицата ще стане человек,
И всичките дъщери на песента ще се смирят;
5 Когато ще се боят от височината,
И ще треперят в пътя;
Когато мигдалът процъвти,
И скакалецът натегне,
И охотата изчезне;
Защото человек отхожда във вечния си дом,
И сетуващите обикалят улиците, -
6 Преди да се скъса сребърната цеп,
И да се счупи златната чаша,
Или да се строши водоносът при източника,
Или да се развали колелото над кладенеца,
7 И да се върне пръстта в земята както е била,
И духът да се върне при Бога който го е дал.
8 Суета на суети, рече проповедникът,
Всичко е суета.
9 И колкото повече проповедникът стана мъдър
Толкоз повече поучи людете на знание:
Най паче вникна и издири,
И нареди много притчи.
10 Проповедникът поиска да намери угодни думи;
И писаното бе правота и думи на истина.
11 Думите на мъдрите са като остени,
И като гвоздеи заковани от наставниците на събранията,
Дадени от единия Пастир.
12 А повече от това, научи се, сине, мой,
че да прави някой много книги няма край,
И многото учение е труд на плътта.
13 Да чуем свършъка на всичкото слово:
Бой се от Бога и пази заповедите му,
Понеже това е всичкото на человека;
14 Защото Бог ще докара на съд всяко дело
И всичко скришно, или добро или зло.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12