Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Еклесиаст 3 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
1 Има време за всяко нещо,
И срок за всяка работа под небето.
2 Време за раждане, и време за умиране;
Време за насаждане, и време за изкоренение на насаденото;
3 Време за убиване, и време за изцеляване;
Време за събаряне, и време за градене;
4 Време за плачене, и време за смеяне;
Време за сетование, и време за ликование;
5 Време за разпръсване на камене, и време за събиране на камене;
Време за пригръщане, и време за отдалечаване от пригръщането;
6 Време за придобиване, и време за изгубване;
Време за пазене, и време за хвърляне;
7 Време за раздиране, и време за шиене,
Време за мълчане, и време за говорене;
8 Време за обичане, и време за ненавиждане;
Време за бой, и време за мир.
9 Каква полза на оногоз който работи
От онова в което се той труди?
10 Видях труденето което даде Бог
На человеческите синове за да се трудят в него.
11 Направи всяко нещо хубаво на времето му;
И света положи в техните размишления,
Без да може человек да издири
От начало до конец делото което е Бог направил.
12 Познах, че няма друго добро в тях,
Освен да се весели всеки, и да направи добро в живота си,
13 И още да яде всеки человек и да пие,
И да се наслаждава от доброто на всичкия си труд:
То е дарование от Бога.
14 Познах че всичко що прави Бог,
То ще бъде вечно:
Не е възможно да се притури на него
Нито да се отнеме от него;
И Бог направи това за да му се боят.
15 Каквото е станало вече съществува:
И каквото ще стане вече е станало;
И Бог предиря миналото.
16 И видях още под слънцето
Мястото на съда, и там беззаконието, -
И мястото на правдата, и там неправдата.
17 Рекох аз в сърдцето си:
Бог ще съди праведния и нечестивия;
Защото за всяко нещо и за всяко дело има време там.
18 Рекох аз в сърдцето си
За състоянието на человеческите синове
че тях ще ги опита Бог,
И ще видят те от себе си че са скотове.
19 Защото случаят на человеческите синове
Е случай и на скота: един случай имат.
Както умира този, така умира и онзи.
И едно дихание е във всичките,
И человек не превъзхожда в нищо скота,
Защото всичко е суета.
20 Всичко отива в истото място;
Всичко е станало от пръстта, и всичко се връща в пръстта.
21 Кой знае духа на человеческите синове да ли възлязва горе,
И духа на скота да ли слязва долу на земята?
22 Видях прочее че нема по-добро
Освен да се весели човек в делата си;
Защото това е делът му;
Понеже кой ще го доведе за да види
Онова което ще бъде след него?
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12