Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Еклесиаст 6 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
1 Има зло което видях под слънцето,
И го има много между человеците:
2 человек комуто Бог дава богатство, и имот, и слава,
Що душата му се не лишава от всичко що би пожелал;
Но Бог му не дава власт да яде от тях,
Но ги яде чужденец.
То е суета и зла болест.
3 Ако роди человек сто чада,
И живее много години,
Щото дните на годините му да станат много,
А душата му не се насити с благо,
И не е приел и погребване,
Думам че извергът е по-добър от него;
4 Защото е дошел в суета, и отхожда в тъмнина,
И името му ще се покрие с тъмнина;
5 И не е видял слънцето, и не е познал нищо;
Но той има повече покой от оногоз.
6 И дваж тисяща години ако би живял някой, и добро не види, -
Не отиват ли всичките в едно място?
7 Всичкий труд на человека е за устата му;
Душата обаче не се насища.
8 Защото шо има мъдрият от безумния?
Що има повече сиромахът който знае да ходи пред живите?
9 По-добро е гледането с очи
Нежели скитането със желание.
И то суета и угнетение на духа.
10 Което е станало взело си е вече името,
И познато е че то е человек;
И той не може да се съди с по-крепкия си.
11 Понеже има много неща, които умножават суетата,
Каква полза на человека?
12 Защото кой знае що е добро за человека
В живота, въ всичките дни на живота на суетата му
Който прехожда като сянка?
Понеже кой ще извести человеку
Що ще бъде след него под слънцето?
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12