Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Исая 42 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66 
1 Ето моя раб когото подкрепявам,
Избрания мой в когото душата ми благоволи:
Турих Духа си на него:
Той ще изнесе съд на народите.
2 Няма да викне, нито да въззове,
Нито ще направи гласа си да се чуе по вън.
3 Тръст смазана не ще пречупи,
И замъждяло свещило от лен не ще угаси:
Ще изнесе съд с истина.
4 Няма да изчезне нито да малодушествува
Доде тури съд на земята;
И островите ще очакват неговия закон.
5 Така говори Бог, Господ,
Който направи небесата и ги простре,
Който разпростре земята с произведенията й,
Който дава дихание на людете които са на нея,
И дух на тези които ходят по нея:
6 Аз Господ те призвах в правда,
И ще те взема за ръка,
И ще те пазя, и ще те поставя завет на людете,
Светлина на езичниците,
7 За да отвориш очите на слепите,
Да извадиш затворените от затвор,
Седещите в тъмнина из дома на тъмницата.
8 Аз съм Господ: това е моето име;
И не ща да дам славата си другиму,
Нито хвалата си на истуканите.
9 Ето, сбъдоха се онези неща които са от начало предсказани,
И аз ви известявам нови:
Преди да изникнат, казвам ви ги.
10 Пейте Господу песен нова,
Хвалата му от краищата на земята,
Вие които слазяте в морето, и всичко което е в него, -
Острови, и вие които живеете на тях.
11 Пустинята и градовете й нека възвишат глас,
Селата в които живее Кидар:
Да пеят жителите на Села,
Да възклицават от върховете на горите,
12 Да дадат слава Господу,
И да възвестят хвалата му в островите.
13 Господ ще излезе като силен,
Ще възбуди ревност като ратник;
Ще извика, ей, ще изрикае,
Ще превъзмогне над враговете си.
14 От много време млъкнах,
Останах тих, удържах себе си:
Сега ще викна както раждащата:
Ще низвърна купно и погълна.
15 Ще запустя гори и хълмове,
И изсуша всичката им трева;
И ще направя реките острови,
И езерата ще изсуша.
16 И ще доведа слепите през път който не са знаели,
Ще ги водя в пътеки които не са знаели:
Тъмнината ще направя виделина пред тях, и кривите пътища прави.
Това ще направя за тях, и няма да ги оставя.
17 Ще се върнат назад, съвсем ще се посрамят
Които уповават на ваяните,
Които говорят на леяните:
Вие сте наши богове.
18 Слушайте, глухи,
И погледнете, слепи, да видите.
19 Кой е слеп освен раба ми,
Или глух както вестителят ми когото проводих?
Кой е слеп както преданият Богу,
И слеп както рабът Господен?
20 Гледаш много, но не съглеждаш:
Отваряш уши, но не чуеш.
21 Господ му стана благомисленик заради правдата си:
Ще увеличи закона, и ще го направи почтен.
22 Но те са ограбени и оголени люде:
Всичките са впримчени в пещери
И скрити в тъмници:
Разхищение са, и няма избавител:
Обир са, и никой не казва: Върни го.
23 Кой от вас ще даде ухо на това?
Кой ще внимае и слуша за бъдещето?
24 Кой предаде Якова на обир,
И Израиля на грабители?
Не Господ ли на когото съгрешихме?
Защото не рачиха да ходят в пътищата му,
Нито послушаха закона му.
25 За то изле на него върлостта на гнева си
И буйността на бранта,
Която го опали от всякъде, но той не разумя,
И го изгори, но той не тури това на сърдце.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66