Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Исая 55 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66 
1 О вие които сте жадни, елате всички при водите;
И вие които нямате сребро, елате, купете, та яжте;
Ей, елате, купете вино и млеко,
Без сребро и без плата.
2 Защо иждивявате сребро не за хлеб,
И труда си не в насищение?
Послушайте ме с внимание, и ще ядете благо,
И душата ви ще се развесели с тлъстина.
3 Преклонете ухото си и елате при мене:
Послушайте, и душата ви ще живее;
И ще направя с вас вечен завет
Според верните Давидови милости.
4 Ето, дадох го свидетелство в племената,
Княз и повелител на племената.
5 Ето, ще призовеш народ когото ти не знаеш;
И народи които не те знаеха ще тичат при тебе
Заради Господа Бога твоего
И заради Светия Израилев, защото те прослави.
6 Търсете Господа доде може да се намери:
Призовавайте го доде е близу.
7 Нека остави нечестивий пътя си
И неправедний съветите си;
И нека се обърне към Господа, и той ще го помилва,
И към Бога нашего, защото той ще прощава щедро.
8 Защото моите съвети не са като вашите съвети,
Нито вашите пътища като моите пътища, говори Господ.
9 Но колкото са високи небесата от земята,
Толкоз пътищата ми са по-високи от пътищата ви,
И съветите ми от съветите ви.
10 Защото както слазя дъждът и снегът от небето
И не се връща там,
Но пои земята
И я прави да прорастява и да прозябава,
За да даде семе на сеещия и хлеб на ядещия,
11 Така ще бъде словото ми което излазя из устата ми:
Не ще се върне при мене праздно,
Но ще извърши волята ми,
И ще благоуспее в каквото го проваждам.
12 Защото ще излезете с радост,
И ще бъдете водени с мир:
Планините и хълмовете ще възкликнат пред вас радостно,
И всичките полски дървета ще изплескат с ръце.
13 Вместо драка ще възлезе елха,
Вместо коприва ще възлезе мирсина;
И това ще бъде Господу за име,
За вечно знамение което няма да изчезне.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66