Търсене в Библията онлайн
 
Исая 55 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66 
1 О вие които сте жадни, елате всички при водите;
И вие които нямате сребро, елате, купете, та яжте;
Ей, елате, купете вино и млеко,
Без сребро и без плата.
2 Защо иждивявате сребро не за хлеб,
И труда си не в насищение?
Послушайте ме с внимание, и ще ядете благо,
И душата ви ще се развесели с тлъстина.
4 Ето, дадох го свидетелство в племената,
Княз и повелител на племената.
5 Ето, ще призовеш народ когото ти не знаеш;
И народи които не те знаеха ще тичат при тебе
Заради Господа Бога твоего
И заради Светия Израилев, защото те прослави.
6 Търсете Господа доде може да се намери:
Призовавайте го доде е близу.
7 Нека остави нечестивий пътя си
И неправедний съветите си;
И нека се обърне към Господа, и той ще го помилва,
И към Бога нашего, защото той ще прощава щедро.
8 Защото моите съвети не са като вашите съвети,
Нито вашите пътища като моите пътища, говори Господ.
9 Но колкото са високи небесата от земята,
Толкоз пътищата ми са по-високи от пътищата ви,
И съветите ми от съветите ви.
10 Защото както слазя дъждът и снегът от небето
И не се връща там,
Но пои земята
И я прави да прорастява и да прозябава,
За да даде семе на сеещия и хлеб на ядещия,
11 Така ще бъде словото ми което излазя из устата ми:
Не ще се върне при мене праздно,
Но ще извърши волята ми,
И ще благоуспее в каквото го проваждам.
12 Защото ще излезете с радост,
И ще бъдете водени с мир:
Планините и хълмовете ще възкликнат пред вас радостно,
И всичките полски дървета ще изплескат с ръце.
13 Вместо драка ще възлезе елха,
Вместо коприва ще възлезе мирсина;
И това ще бъде Господу за име,
За вечно знамение което няма да изчезне.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66