Търсене в Библията онлайн
 
Исая 66 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66 
2 Защото ръката ми е направила всичко това,
И е станало всичко това, говори Господ;
Но аз ще погледна на тогоз,
На сиромаха и съкрушения духом,
И на оногоз който трепери от словото ми.
3 Който коли вол е както който убива человека, -
Който жъртвува агне, както който пресича врат на псе, -
Който принося хлебно приношение, както който принося свинска кръв, -
Който кади ливан, както който благославя идол:
Ей, те са избрали пътищата си,
И душата им се наслаждава в гнусотите им.
4 И аз ще избера бедствията им,
И ще докарам върх тях онези неща от които се боят;
Защото зовех, и никой не отговаряше;
Говорех, и не слушаха;
Но правеха зло пред мене,
И избираха неугодното мене.
5 Слушайте словото Господне,
Вие които треперите от словото му:
Братята ви, които ви мразят и ви отхвърлят заради моето име,
Рекоха: Да се прослави Господ,
И да видим вашата радост;
Но те ще се посрамят.
6 Глас на метеж иде от града,
Глас от храма,
Глас на Господа който прави въздаяние на неприятелите си.
7 Преди да се замъчи, роди:
Преди да дойдат болезните й, освободи се и роди мъжко.
8 Кой е чул таквоз нещо? кой е видел таквоз?
Родила ли би земята в един ден?
Или родил ли би се един народ отведнъж?
Но дъщерята на Сион щом се замъчи роди чадата си.
9 Аз който довождам до раждане,
Не бих ли направил да роди? говори Господ:
Аз който правя да раждат,
Затворил ли бих ложесната? говори Бог твой.
10 Развеселете се с дъщерята на Ерусалим,
И радвайте се с нея, всички които я обичате:
Зарадвайте се, и радвайте се с нея,
Всички които сетувате за нея;
11 За да сучете и да се наситите
От съсците на утешенията й;
За да се насучете и да се насладите
За изобилието на славата й.
12 Защото така говори Господ:
Ето, ще разпростра ней мир като река,
И славата на народите като наводняем поток:
Тогаз ще се насучете,
Ще бъдете носени на обятия,
И ще бъдете поласкани на коленете й.
13 Както един когото утешава майка му,
Така аз ще ви утеша;
И ще се утешите в Ерусалим.
14 И ще видите, и сърдцето ви ще се развесели,
И костите ви ще прозябнат като трева;
И ръката Господня ще се познае към рабите му
А гневът му към неприятелите му.
15 Защото, ето, Господ ще дойде с огън,
И колесниците му ще бъдат като вихрушка,
За да отдаде гнева си с устремление,
И прещението си с огнени пламици.
16 Защото Господ, с огън и с ножа си,
Ще се съди с всяка плът,
И убитите от Господа ще бъдат много.
17 Които се освещават и очищават в градините,
Един подир друг, в средата,
И ядат свинско месо и гнусотии и мишки,
Те ще загинат купно, говори Господ.
18 Защото аз зная делата им и помишленията им,
И ида за да събера всичките народи и езици;
И те ще дойдат и ще видят славата ми.
19 И ще туря знамение между тях;
И онези от тях които се отърват, ще ги изпроводя в народите –
В Тарсис, Фул, и Луд, които теглят лък, -
В Тувал и Яван, далечните острови
Които не са чули името ми
Нито са видели славата ми;
И ще проповедат славата ми между народите.
20 И ще доведат всичките ви братя
От всичките народи принос Господу, -
На коне, и на колесници, и на носилки,
И на мъски, и на бързи камили, -
Към светата ми гора, Ерусалим, говори Господ,
Както синовете Израилеви доносят приношение
В чист съсъд в дома Господен.
21 А още ще взема от тях
За свещеници и за Левити, говори Господ.
22 Защото както новите небеса
И новата земя които аз ще направя
Ще пребъдат пред мене, говори Господ,
Така ще пребъде семето ви и името ви.
23 И от новомесечие до новомесечие,
И от събота до събота,
Ще дохожда всяка плът да се кланя пред мене,
Говори Господ.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66