Търсене в Библията онлайн
 
Исая 9 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66 
2 Людете които ходеха в тъмнина видеха голема виделина:
Които седеха в земя на смъртна сенка, виделина възсия върху тях.
3 Умножил си народа,
Увеличил си радостта му:
Радват се пред тебе според радостта в жетва,
Както се радват когато делят користи.
4 Защото ти си строшил ярема на товара им,
И тоягата на плещите им, и
Бича на оногоз който ги насилствуваше,
Както в деня на Мадиама.
5 Защото всяко оръжие на ратуващия с метеж,
И облекло валяно в кръв,
Ще бъде за изгаряне и вещество за огън.
6 Защото ни се роди дете,
Син ни се даде;
И началството му ще бъде на рамото му;
И името му ще се нарече
чуден, Съветник, Бог крепък,
Отец на бъдещия век, Княз мира.
7 Не ще има свършък в наращението на началството му и на мира
Върху Давидовия престол и неговото царство,
За да го нареди и да го утвърди
В съд и правда, от нине и до века.
Ревността на Господа Саваота ще извърши това.
8 Господ проводи слово на Якова;
И то падна върх Израиля.
9 И всичките люде ще познаят това, -
Ефрем и жителите на Самария,
Които говорят горделиво и с надигнато сърдце:
10 Кирпичите паднаха, но ние ще съзидаме с дялани камене:
черниците се изсекоха, но ние ще ги заменим с кедри.
11 За то Господ ще подигне Расиновите врагове против него,
И ще раздражи неприятелите му:
12 Сирийците отпред, а Филистимците отзад;
И ще изядат Израиля с отворени уста.
С всичко това гневът му не се повърна,
Но ръката му е още простряна.
13 Но людете не се връщат към тогоз който ги поразява,
Нито търсят Господа Саваота.
14 За то Господ ще отсече от Израиля глава и опашка,
Финик и ситник, в един ден.
15 Старецът и знаменитият, той е глава;
И пророкът, който поучава лъжи, той е опашка.
16 Защото водителите на тези люде мамят ги;
И водимите от тях погинват.
17 За то Господ не ще да се развесели заради юношите им,
Нито ще помилва сирачетата и вдовиците им;
Понеже всичките са лицемери и злодейци,
И всички уста говорят безумие.
С всичко това гневът му не се повърна,
Но ръката му е още прострена.
18 Защото беззаконието изгаря както огън
Който пояжда глоговете и трънете
И пламенее в гъстаците на дъбравата:
И те ще възлезат като стълп от дим.
19 От яростта на Господа Саваота земята се запали,
И людете ще бъдат както вещество за огън.
человек не ще помилва брата си;
20 И ще грабне надесно, но ще огладнее;
И ще яде налево, но не ще се насити:
Ще ядат всеки человек плътта на мишцата си:
21 Манасия Ефрема, и Ефрем Манасия:
Те наедно ще са против Юда.
С всичко това гневът му не се повърна,
Но ръката му е още прострена.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66