Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Еремия 11 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 
1 Словото което биде към Иеремия от Господа и каза:
2 Слушайте думите на този завет, и говорете на Юдините мъже и на Ерусалимските жители
3 и кажи им: Така говори Господ Бог Израилев: Проклет онзи человек който не слуша думите на този завет
4 който заповядах на отците ви в който ден ги изведох из Египетската земя, из желязната пещ, и рекох: Слушайте гласа ми, и правете по всичко що ви заповядах; и вие ще ме бъдете люде, и аз ще ви бъда Бог,
5 за да изпълня клетвата с която се клех на отците ви да им дам земя дето тече мляко и мед, както в този ден. Тогаз отговорих та рекох: Амин, Господи!
6 И Господ ми рече: Проповядай всички тези думи в Юдините градове и в Ерусалимските пътища, и кажи: Слушайте думите на този завет и правете ги.
7 Защото нарочно засвидетелствувах към отците ви в който ден ги възведох от Египетската земя дори до днес, като ставах рано, и засвидетелствувах и казвах: Слушайте гласа ми.
8 Но не чуха, и не преклониха ухото си, но ходиха всеки в жестокостта на лукавото си сърдце; за то ще докарам върх тях всичките думи на този завет по който заповядах да правят, но не правиха.
9 И рече ми Господ: Съзаклятие се намери между мъжете Юдини и между Ерусалимските жители.
10 Върнаха се в беззаконията на праотците си които не рачиха да слушат моите думи, и отидоха те подир други богове за да им служат: Израилевът дом и Юдинът дом разрушиха завета ми който направих с отците им.
11 За то така говори Господ: -
Ето, ще докарам върх тях зло
От което не ще могат да излязат;
И ще викнат към мене,
Но няма да ги послушам.
12 Тогаз Юдините градове и Ерусалимските жители ще отидат
И ще викнат към боговете на които кадят;
Но няма никак да ги спасят
Във времето на злощастието им.
13 Защото според числото на градовете ти
Бяха боговете ти, Юдо;
И според числото на Ерусалимските пътища
Въздигнахте олтари на срамотата,
Олтари за да кадите Ваалу.
14 За то ти не се моли за тези люде,
И не възвишавай викане или молене за тях;
Защото аз няма да послушам когато викат към мене
Заради злощастието си.
15 Що има да прави любезната ми в дома ми
Като стори блуд с мнозина,
И се отне от тебе светото месо?
Когато струваш зло тогаз се веселиш.
16 Господ нарече името ти,
Маслина приснозелена, красна, доброплодна:
С глас на голем метеж запали огън върх нея,
И вейките й се строшиха.
17 Защото Господ на Силите който те насади
Изрече зло против тебе
Заради злото на Израилевия дом и на Юдиния дом
Което сториха,
И ме разгневиха като кадяха Ваалу.
18 И Господ ми даде знание, та познах:
Тогаз ми показа ти деянията им.
19 Но аз бях като агне питомно водено на заклание,
И не разумях че се съветваха съвети против мене:
Да свалим дървото с плода му,
И да го отсечем от земята на живите,
Щото името му да се не помене вече.
20 Но, о Господи на Силите, който съдиш праведно,
Който опитваш вътрешностите и сърдцето,
Да видя твоето отмъщение върх тях!
Защото на тебе явих съда си.
21 За то така говори Господ
За Анатотските мъже които искат живота ти и казват:
Да не пророчествуваш в името Господне,
За да не умреш от ръцете ни, -
22 За то така говори Господ Саваот:
Ето, ще ги посетя:
Младите ще умрат чрез нож:
Синовете им и дъщерите им ще умрат от глад,
23 И няма да остане остатък от тях;
Защото ще докарам зло върх Анатотските мъже
В годината на посещението им.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52