Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Еремия 14 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 
1 Словото Господне което биде към Иеремия за бездъждието.
2 Юда ридае, и портите му са изнемощели:
Седят наземи чернооблечени;
И възлезе викът на Ерусалим.
3 И големците му проводиха малките си за вода:
Отидоха при кладенците, и не намериха вода,
Върнаха се с праздните си съсъди:
Посрамиха се и се постидиха, и покриха главите си.
4 Понеже земята се разпукна
Защото нямаше дъжд на земята:
Земледелците се посрамиха,
Покриха главите си.
5 И кошутата още роди на полето,
И остави рожбата си понеже нямаше трева.
6 И дивите осли застанаха по високите места:
Смъркаха въздуха като чакали:
Очите им повенаха понеже нямаше трева.
7 Господи, беззаконията ни ако и да засвидетелствуват против нас,
Ти направи заради името си;
Защото отстъпленията ни се умножиха:
На тебе съгрешихме.
8 Надеждо на Израиля,
Спасителю негов в скърбно време,
Защо да си като пришлец на таз земя,
И като пътник що свраща да пренощува?
9 Защо да си като человек прехласнат,
Като крепък който не може да избави?
Но ти, Господи, всред нас си.
И името ти се нарече върху нас: не ни оставяй.
10 Така говори Господ на този народ:
Понеже възлюбиха да се скитат,
И не удържаха нозете си,
За то Господ не благоволи в тях:
Сега ще си напомни беззаконието им,
И ще посети греховете им.
11 И рече ми Господ:
Не се моли за тези люде за добро.
12 И ако постят, не ще послушам викането им;
И ако принесат всесъжения и приношения,
Не ще благоволя в тях,
Но ще ги уморя с нож и с глад и с мор.
13 И рекох: О Господи Иеова!
Ето, пророците говорят тям:
Няма да видите нож, нито ще има глад у вас,
Но ще ви дам мир безопасен на това място.
14 И рече ми Господ:
Лъжливо пророчествуват пророците в името ми:
Аз не съм ги проводил, нито им съм заповядал,
Нито им съм говорил:
Те пророчествуват вам лъжливо видение и прорицание,
И суета, и прелъщението на сърдцето си.
15 За то така говори Господ
За пророците които пророчествуват в името ми
Когато аз не съм ги проводил,
Но те казват: Нож и глад не ще има на това място:
С нож и с глад ще бъдат изтребени онези пророци;
16 А людете на които те пророчествуват
Ще бъдат изхвърлени по улиците на Ерусалим
От глад и нож;
И не ще има кой да ги заравя,
Тях, жените им, и синовете им, и дъщерите им;
И ще излея върх тях злото им.
17 За то ще им кажеш това слово:
Нека проливат очите ми сълзи нощя и деня,
И нека не престанат;
Защото девицата, дъщерята на людете ми,
Съкруши се с голямо съкрушение, с рана много лоша.
18 Ако изляза на полето,
Ето убиените с нож;
И ако вляза в града,
Ето изтаялите от глад;
А пророкът още и свещеникът
Отидоха в земя която не знаеха.
19 Отхвърлил ли си съвсем Юда?
Погнусила ли се е душата ти от Сион?
Защо си ни поразил, та няма изцеление за нас?
чакахме мир, но нищо добро,
И времето на лекуването, и ето смятение
20 Познаваме, Господи, нечестието си,
Беззаконието на отците си,
че сме ти съгрешили.
21 Не се погнусявай от нас, заради името си:
Не обезчестявай престола на славата си:
Напомни си, не разрушавай завета си с нас.
22 Има ли между идолите на езичниците някой да дава дъжд?
Или небесата дават ли дъждове?
Не си ли ти, Господи Боже наш?
Заради това ще те чакаме;
Защото ти си направил всичко това.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52