Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Еремия 16 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 
1 И слово Господне биде към мене и рече:
2 Да си не вземеш жена,
Нито да ти се родят синове нито дъщери на това място.
3 Защото така говори Господ
За синовете и за дъщерите които се раждат на това място,
И за майките им които са ги родили,
И заради бащите им които са ги добили в тази земя:
4 Ще умрат с люти смърти:
Не ще бъдат оплакани нито погребени:
Ще бъдат като тор по лицето на земята,
И ще загинат от нож и от глад;
И труповете им ще бъдат храна
На птиците въздушни и на зверовете земни.
5 Защото така говори Господ:
Не влезвай в дом на сетувание.
И не ходи да сетуваш нито да ги оплачеш;
Защото отнех, говори Господ, от тези люде
Мира си, милостта, и щедротите.
6 И ще измрат големи и малки в тази земя:
Не ще бъдат погребени, нито ще ги оплачат,
Нито ще направят сечения по телата си,
Нито ще се обръснат за тях,
7 Нито ще раздадат хляб в сетуванието
За утешение тям заради умрелия,
Нито ще ги напоят с утешителната чаша
Заради баща им или заради майка им.
8 И в дом на пир не влезвай
Да седнеш с тях да ядеш и да пиеш;
9 Защото така говори Господ Саваот, Бог Израилев:
Ето, аз ще направя да престане в това място,
Пред очите ви, и в дните ви,
Гласът на радост и гласът на веселие,
Гласът на младоженец и гласът на невеста.
10 И когато възвестиш на тези люде всички тия думи, и ти рекат: Защо Господ изрече всичко това големо зло против нас? и кое е беззаконието ни, и кой грехът ни който сме съгрешили на Господа Бога нашего?
11 тогаз ще им речеш:
Понеже ме оставиха отците ви, говори Господ,
Та отидоха подир други богове,
И им служиха, и им се поклониха,
И мене оставиха, и закона ми не упазиха;
12 А вие сторихте по-лошо от отците си,
И, ето, ходихте по жестокостта на лукавото си сърдце,
И не ме слушате;
13 За то ще ви отхвърля от тази земя
В земя която не сте познали ни вие ни отците ви;
И там ще служите на други богове деня и нощя;
Понеже не ща да покажа милост към вас.
14 За то, ето, идат дни, говори Господ,
И няма да рекат вече: Жив Господ
Който възведе Израилевите синове от Египетската земя!
15 Но: Жив Господ
Който възведе Израилевите синове от северната земя
И от всичките места дето беше ги изгонил!
И ще ги върна пак в земята им
Която дадох на отците им.
16 Ето, ще проводя за много рибари,
Говори Господ, та ще ги изловят;
И подир това ще проводя за много ловци,
Та ще ги ловят от всяка гора,
И от всеки хълм, и от дупките на скалите.
17 Защото очите ми са по всичките им пътища:
Не са скрити от лицето ми,
Нито беззаконието им е утаено от очите ми.
18 И първо ще им направя двойно въздаяние
За беззаконието им и греха им;
Защото оскверниха земята ми:
С труповете на гнусотите си и с мерзостите си
Напълниха наследието ми.
19 Господи, сило моя и крепосте моя
И прибежище мое в скърбен ден!
Езичниците ще дойдат при тебе от краищата на земята,
И ще рекат: Наистина бащите ни наследиха лъжа,
Суета, и неполезни неща.
20 Ще си направи ли человек богове
Онези които не са богове?
21 За то, ето, ще ги направя този път да познаят, -
Ще ги направя да познаят ръката ми и силата ми;
И ще познаят че името ми е Иеова.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52