Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Еремия 2 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 
1 И слово Господне биде към мене и рече:
2 Иди та възгласи в ушите на дъщерята на Ерусалим и речи:
Така говори Господ: Помня заради тебе
Милеенето ти когато беше млада,
Любовта ти когато беше невеста,
Когато ме следваше в пустинята,
В ненасеяна земя.
3 Израил беше свет Господу
Начатък на рожбите му:
Всичките които го пояждаха бяха повинни:
Зло би ги постигнало, говори Господ.
4 чуйте словото Господне, доме Яковов,
И всички родове на Израилевия дом:
5 Така говори Господ:
Каква неправда намериха в мене отците ви
Та се отдалечиха от мене,
И ходиха вслед суетата, и се осуетиха?
6 И не рекоха: Де е Господ
Който ни възведе от Египетската земя,
Който ни води през пустинята,
През място на пустота и на пропасти,
През място на безводие и на смъртна сенка,
През място по което не е минал человек
И дето человек не се е населил?
7 И въведох ви в плодоносно място
За да ядете плодовете му и благото му;
И като влязохте осквернихте земята ми,
И направихте мерзост наследието ми.
8 Свещениците не рекоха: Де е Господ?
И законоведците не ме познаха;
И пастирите станаха престъпници против мене;
И пророците пророчествуваха чрез Ваала,
И ходиха подир непотребното.
9 За това аз ще се съдя още с вас, говори Господ,
И със синовете на синовете ви ще се съдя.
10 Защото минете в Китимските острови та вижте;
И проводете в Кидар та разгледайте прилежно,
И вижте, има ли да е станало нещо таквоз, -
11 Променил ли е народ боговете си, ако и да не са богове?
Моите обаче люде промениха Славата си за непотребното.
12 Ужасете се, небеса, в това,
Настръхнете, смутете се премного, говори Господ.
13 Защото две злини направиха моите люде:
Оставиха мене, източника на живата вода,
И си изкопаха ровове, ровове разпукнати,
Които не могат да държат вода.
14 Да ли е раб Израил? или домочадец?
Защо стана плен?
15 Млади лъвове рикаха против него, издадоха гласа си,
И направиха земята му пуста:
Градовете му са изпогорени и ненаселени.
16 Синовете още на Мемфис и на Тафнес
Строшиха върха на главата ти.
17 Не докара ли това ти сам на себе си,
Защото си оставил Господа Бога твоего
Когато те водеше в пътя?
18 И сега що имаш ти с Египетския път,
Да пиеш водата на Сиор?
Или що имаш с Асирийския път,
Да пиеш водата на реката?
19 Нечестието ти ще те накаже,
И престъпленията ти ще те обличат.
Познай прочее и виж че е зло и горко това
Дето си оставил Господа Бога твоего,
И няма моя страх в тебе,
Говори Господ Иеова Саваот.
20 Понеже отдавна строших хомота ти,
Разкъсах връзките ти;
И ти рече: Не ща да бъда вече престъпница,
Когато на всеки висок хълм
И под всяко зелено дърво
Лягала си блудница.
21 Но аз те насадих лоза избрана,
Семе съвсем истинно;
А ти как ми си се променила в похабени пръчки на чужда лоза?
22 За то ако и да се омиеш с нитро
И да употребиш много сапун,
Беззаконието ти пред мене остава си петно,
Говори Господ Иеова.
23 Как можеш да речеш: Не се оскверних,
Не ходих подир Ваалимите?
Виж пътя си в дола,
Познай що си сторила,
Бърза камило що припкаш по кривите пътища.
24 Дива ослица навикнала в пустинята,
Що смърка въздуха в желанието на сърдцето си, -
В устремлението й кой може да я спре?
Всички които я търсят няма да се трудят:
В месеца й ще я намерят.
25 Възпри ногата си да не ходиш боса,
И гъртана си от жажда;
Но ти си рекла: Напраздно! не;
Защото възлюбих чужденци,
И подир тях ще ида.
26 Както се посрамя крадец когато се открие,
Така ще се посрами Израилевът дом –
Те, царете им, князовете им,
И свещениците им, и пророците им, -
27 Които думат на дървото: Отец мой си ти,
И на камика: Ти си ме родил;
Защото обърнаха към мене гърб, а не лице
Но във времето на бедствието си ще рекат: Стани та ни избави.
28 И де са твоите богове които си правил за себе си?
Нека станат, ако могат да те избавят
Във времето на бедствието ти;
Защото колкото са градовете ти
Толкоз и боговете ти, Юдо.
29 Защо би искали да се съдите с мене?
Всички вие сте отстъпници от мене, говори Господ.
30 Напраздно поразих чадата ви:
Те не приеха поправление.
Ножът ви пояде пророците ви
Както лъв изтребител.
31 О роде, вижте словото Господне:
Бил ли съм аз пустиня за Израил,
Или земя на тъмнина?
Защо говорят людете ми:
Ние сме господари:
Не щем да дойдем вече при тебе?
32 Може ли момата да забрави украшението си,
Невестата препоясанието си?
Но людете ми забравиха мене в дни безбройни.
33 Защо показваш красен пътя си за да търсиш любов,
Тъй щото си научила и лошите жени на твоите пътища?
34 Даже по полите ти се намери кръв
От души на невинни сиромаси:
Не ги намерих с разкопаване, но по всички тези.
35 И казваш: Понеже съм неповинна,
Непременно яростта му ще се отвърне от мене.
Ето, аз ще се съдя с тебе
Защото казваш: Не съм съгрешила.
36 Защо се скиташ толкоз много за да промениш пътя си?
Ще се посрамиш и от Египет
Както се посрами от Асирия.
37 Ей, ще излезеш от тук
С ръцете си на главата си;
Защото Господ отметна надеждите ти,
И няма да благоденствуваш в тях.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52