Търсене в Библията онлайн
 
Еремия 23 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 
1 Горко на пастирите
Които погубват и разпръснуват овците на паството ми! говори Господ.
2 За то, така говори Господ Бог Израилев
Против пастирите които пасат людете ми:
Вие разпръснахте овците ми, и ги разпъдихте,
И не ги посетихте:
Ето, аз ще посетя вас
За злото на делата ви, говори Господ.
3 И аз ще събера остатъка на овците си
От всичките страни дето ги изпъдих,
И ще ги върна пак в кошарите им;
И ще се наплодят и умножат.
4 И ще поставя пастири върху тях, и ще ги пасат;
И те няма да се уплашат вече, нито ще се разтреперят,
Нито ще загине някоя, говори Господ.
5 Ето, идат дни, говори Господ,
И ще въздигна Давиду отрасъл праведен;
И цар ще царува, и благоденствува,
И върши съдба и правда по земята.
6 В неговите дни Юда ще се спаси,
И Израил ще обитава в безопасност;
И това е името му с което ще се наименува:
ГОСПОД ПРАВДА НАША.
7 За то, ето, идат дни, говори Господ,
И не ще рекат вече: Жив е Господ
Който възведе Израилевите синове из Египетската земя!
8 Но: Жив е Господ
Който възведе и който доведе семето на Израилевия дом
От северната земя, и от всичките страни дето ги бях изгнал!
И ще се населят в своята земя.
9 Заради пророците сърдцето ми се съкрушава вътре в мене,
Всичките ми кости треперят:
Като пиян человек съм,
И като человек обладан от вино,
Поради Господа
И поради светите негови думи.
10 Защото земята е пълна с прелюбодейци;
Защото земята плаче от клетви:
Изсъхнаха пасбищата на пустинята,
И течението им стана лошо,
И силата им неправедна.
11 Защото и пророкът и свещеникът се оскверниха;
Ей, в дома си намерих лошотията им, говори Господ.
12 За то пътят им ще им бъде
Като плъзгави места в тъмнина:
Ще бъдат тласкани, и ще паднат в него;
Защото ще докарам зло върх тях
В годината на посещението им, говори Господ.
13 И в пророците на Самария видях аз нечестие:
Пророчествуваха във Ваала, и примамиха людете ми Израиля;
14 И в пророците на Ерусалим видях ужасни неща:
Прелюбодействуват, и ходят в лъжа,
И укрепяват ръцете на злодеите
Щото никой не се връща от злото си:
Всички тези са на мене като Содом,
И жителите му като Гомор.
15 За то така говори Господ Саваот за пророците:
Ето, аз ще ги нахраня с пелин,
И ще ги напоя с вода от горест;
Защото от Ерусалимските пророци
Излезе осквернение във всичкото място.
16 Така говори Господ Саваот:
Не слушайте думите на пророците които ви пророчествуват:
Те ви правят суетни:
Говорят видения от сърдцето си,
Не от устата Господни.
17 Казват всякога на онези които ме презират:
Господ рече: Мир ще бъде вам;
И казват на всекиго който ходи по жестокостта на сърдцето си:
Няма да дойде зло на вас.
18 Защото кой е предстанал в съвета на Господа
Та е видял и е чул неговото слово?
Кой е внимал в словото му и е чул?
19 Ето, вихрушка от Господа излезе с буйство,
И устремителна вихрушка:
Ще се устреми върх главата на нечестивите.
20 Яростта Господня няма да се върне
Доде не свърши, и доде не направи мислите на сърдцето си:
В последните дни ще разумеете това съвършено.
21 Аз не проводих тези пророци, а те се завтекоха:
Не им говорих, а те пророчествуваха.
22 Но ако бяха предстанали в съвета ми,
Тогаз те би направили людете ми да чуят словата ми,
И върнали би ги от лошия им път
И от злото на делата им.
23 Аз само отблизу ли съм Бог, говори Господ,
А не Бог и отдалеч?
24 Може ли някой да се скрие в скришни места,
Та аз да го не видя? говори Господ.
Не аз ли изпълвам небето и земята? говори Господ.
25 чух що говорят пророците
Които пророчествуват в моето име лъжа
И казват: Видях сън, видях сън.
26 До кога ще бъде то в сърдцето на пророците
Които пророчествуват лъжа?
Ей, пророци са на коварството на сърдцето си,
27 Които мислят чрез сънищата си
Които приказват всеки на ближния си
Да направят людете ми да забравят моето име,
Както забравиха отците им името ми заради Ваала.
28 Пророк у когото има сън нека прикаже съна;
И онзи у когото е словото ми нека говори моето слово верно.
Що е плявата при житото? говори Господ.
29 Не е ли словото ми като огън? говори Господ,
И като млат който строшава скалата?
30 За то, ето, аз съм против пророците, говори Господ,
Които крадат словата ми, всеки от ближния си.
31 Ето, аз съм против пророците, говори Господ,
Които движат езиците си и казват: Той говори.
32 Ето, аз съм против онези които пророчествуват лъжливи сънища, говори Господ,
И приказват ги, и с лъжите си и с надменността си
Правят людете ми да се заблуждават,
Тогаз когато аз не съм ги проводил нито им съм заповядал;
За то никак няма да ползуват тези люде, говори Господ.
33 И ако тези люде,
Или пророк, или свещеник те попитат и рекат:
Кой е товарът Господен?
Тогаз ще им речеш: Какъв товар?
че аз ще ви оставя, говори Господ.
34 А пророкът и свещеникът и людете
Които рекат: Товарът Господен!
Аз ще накажа оногоз человека и дома му.
35 Така ще речете, всеки на ближния си
И всеки на брата си:
Що отговори Господ?
И: Що рече Господ?
36 И товар Господен няма да поменете вече;
Понеже товар ще бъде на всекиго неговото му слово;
Защото развратихте словата на Бога живаго,
На Господа Саваота, на Бога нашего.
37 Така ще речеш на пророка:
Що ти отговори Господ?
Или: Що рече Господ?
38 Но понеже говорите: Товарът Господен!
За то така говори Господ:
Понеже говорите това слово: Товарът Господен!
А аз проводих при вас и ви казах:
Да не говорите: Товарът Господен!
39 За то, ето, аз ще ви забравя съвсем,
И ще отхвърля от лицето си вас
И града който дадох вам и на отците ви;
40 И ще докарам върх вас вечен укор,
И вечно посрамение което няма да се забрави.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52