Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Еремия 25 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 
1 Словото което биде към Иеремия за всичките Юдини люде, в четвъртата година на Иоакима Иосииния син, Юдиния цар, която бе първа година на Навуходоносора Вавилонския цар,
2 което пророк Иеремия говори на всичките Юдини люде и на всичките Ерусалимски жители и каза:
3 От тринадесетата година на Иосия Амоновия син, Юдиния цар, дори до този ден, който е двадесет и трета година, словото Господне биде към мене, и говорих ви като ставах рано и говорех; и не послушахте.
4 И проводи Господ до вас всичките си раби пророците като ставаше рано и ги проваждаше, (и не послушахте, нито приклонихте ухото си да послушате,)
5 които рекоха: Върнете се сега всеки от лукавия си път и от лошотията на делата си, и обитавайте в земята която Господ даде вам и на отците ви от века до века;
6 и не ходете вслед други богове за да им служите и да им се кланяте, и не ме прогневявайте с делата на ръцете си; и няма да ви направя зло.
7 Но не ме послушахте, говори Господ, като ме прогневявахте с делата на ръцете си за зло вам.
8 За то така говори Господ Саваот: Понеже не послушахте словата ми,
9 ето, аз ще проводя и ще взема всичките северни племена, говори Господ, и Навуходоносора Вавилонския цар, раба ми, и ще ги доведа върх тази земя, и върх нейните жители, и върх всичките народи наоколо, и ще ги изтребя, и ще ги направя почудване, и звиздание, и вечно запустение.
10 И ще погубя от тях гласа на радост и гласа на веселие, гласа на младоженец и гласа на невеста, шума на мелница и светенето на светилник.
11 И всичката тая земя ще бъде в запустение и разорение; и тези народи ще работят на Вавилонския цар седемдесет години.
12 И когато се изпълнят седемдесетте години, ще въздам на Вавилонския цар и на онзи народ, говори Господ, беззаконието им, и на Халдейската земя, и ще я направя вечно запустение.
13 И ще донеса върху онази земя всичките си слова които говорих против нея, всичко което е писано в тази книга която Иеремия прорече против всичките народи.
14 Защото много народи и големи царе ще порабощат и тях; и ще им въздам според деянията им и според делата на ръцете им.
15 Защото така ми говори Господ Бог Израилев: Вземи от ръката ми тази чаша от виното на яростта ми та напой от нея всичките народи при които тя аз проваждам;
16 и ще пият, и ще се смутят и изумят заради ножа който аз ще проводя всред тях.
17 Тогаз взех чашата от ръката на Господа та напоих всичките народи при които ме проводи Господ, -
18 Ерусалим, и Юдините градове, и царете им, и големците им, за да ги направя запустение, разорение, звиздание, и проклетия както днес;
19 Фараона Египетския цар, и рабите му, и големците му, и всичките му люде;
20 и всичките смесени люде, и всичките царе на земята Уз, и всичките царе на Филистимската земя, и Аскалон, и Газа, и Акарон, и остатъка на Азот,
21 Едома, и Моава, и Амоновите синове;
22 и всичките Тирски царе, и всичките Сидонски царе, и царете на островите оттатък морето,
23 Дедана, и Тема, и Вуза, и всичките които си стрижат брадите;
24 и всичките Арабски царе, и всичките царе на смесените люде които обитават в пустинята;
25 и всичките Зимрийски царе, и всичките Еламски царе, и всичките Мидски царе,
26 и всичките северни царе, ближните и далечните, един с друг, и всичките царства на вселенната които са по лицето на земята; и царят на Сесах ще пие подир тях.
27 За то ще кажеш тям: Така говори Господ Саваот, Бог Израилев: Пийте, и опийте се, и избълвайте, и паднете, и не станете, заради ножа който аз ще проводя всред вас.
28 И ако не щат да вземат чашата от ръката ти за да пият, тогаз ще им кажеш: Така говори Господ Саваот: Непременно ще пиете;
29 защото, ето, аз начнувам да докарвам зло на града върху който се нарече името ми; и вие ще останете ли ненаказани? Няма да останете ненаказани; защото аз ще призова нож върх всичките земни жители, говори Господ Саваот.
30 За то, пророчествувай ти против тях всички тези слова и кажи им: -
Господ ще рикне от височината,
И ще изпроводи гласа си от светото свое жилище:
Ще рикне силно върху селението си:
Ще възопие, като онези които тъпчат грозде,
Против всичките жители на земята.
31 Екотът ще стигне до край земята;
Защото Господ има съд с народите.
Той ще се съди с всяка плът,
Ще предаде нечестивите на нож, говори Господ.
32 Така говори Господ Саваот:
Ето, зло ще излезе от народ към народ,
И голяма вихрушка ще се подигне
От краищата на земята.
33 И в онзи ден ще лежат убитите от Господа
От край земята до край земята:
Няма да бъдат оплакани, нито прибрани, нито погребени:
Ще бъдат за тор по повърхността на земята.
34 Лелекайте, пастири, и извикайте,
И валяйте се в пръстта, началници на стадото;
Защото се изпълниха дните ви за клане и за разпръсването ви;
И ще паднете като избран съсъд.
35 И ще се загуби средството за побегване на пастирите,
И избавлението от началниците на стадото.
36 Глас на вопъл от пастирите,
И виене от началниците на стадото!
Защото Господ опустошава пасбището им.
37 И мирните селения запустеха
От пламенния гняв Господен.
38 Остави жилището си като лъв;
Защото земята им стана пуста
От лютостта на насилника
И от яростта на гнева му.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52