Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Еремия 26 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 
1 В началото на царуването на Иоакима Иосииния син, Юдиния цар, стана това слово от Господа и рече: -
2 Така говори Господ: Застани в двора на дома Господен та говори към всичките Юдини градове които дохождат да се поклонят в дома Господен всичките думи които ти заповядах да им говориш: не задържай ни дума;
3 негли послушат, и се върне всеки от лукавия си път, и се разкая заради злото което аз мисля да им направя за лошотията на делата им.
4 И да им кажеш: Така говори Господ: Ако не ме послушате да ходите в закона ми който турих пред вас,
5 да слушате словата на рабите ми пророците които проводих при вас като ставах рано и проваждах, (но вие не послушахте,)
6 тогаз ще направя този дом като Сило, и този град ще го направя проклетия на всичките народи на земята.
7 И чуха свещениците, и пророците, и всичките люде Иеремия като говореше тези думи в дома Господен.
8 И като престана Иеремия да говори всичко което му бе заповядал Господ да каже на всичките люде, свещениците, и пророците, и всичките люде хванаха го и думаха: Непременно ще се умъртвиш.
9 Защо пророчествува ти в името Господне и рече: Този дом ще стане както Сило, и този град ще се запусти да няма жител? И всичките люде се събраха върх Иеремия в дома Господен.
10 И като чуха Юдините князове това нещо, възлязоха от царския дом в дома Господен, и седнаха във входа на новите врата Господни.
11 Тогаз свещениците и пророците говориха на князовете и на всичките люде и рекоха: Този человек трябва да се осъди на смърт, защото пророчествува против този град, както чухте с ушите си.
12 И говори Иеремия на всичките князове и на всичките люде и рече: Господ ме проводи за да пророчествувам против този дом и против този град всичките думи които чухте.
13 За то сега оправете пътищата си и деянията си, и послушайте гласа на Господа Бога вашего; и Господ ще се разкае за злото което говори против вас.
14 А аз, ето, в ръката ви съм: направете ми както е добро и както е угодно пред очите ви.
15 Но да знаете добре че, ако ме умъртвите, наистина неповинна кръв ще докарате върх себе си, и върх този град, и върх жителите му; защото наистина Господ ме проводи при вас да говоря в ушите ви всички тези думи.
16 Тогаз князовете и всичките люде рекоха на свещениците и на пророците: Този человек не трябва да се осъди на смърт, защото в името на Господа Бога нашего говори нам.
17 Тогаз станаха некои от старейшините на мястото та говориха на всичкото събрание на людете и рекоха:
18 Михей Моресетецът пророчествуваше в дните на Езекия Юдиния цар, и говори на всичките Юдини люде и рече: Така говори Господ Саваот: Сион ще се изоре като нива, и Ерусалим ще бъде грамади от развалини, и гората на дома като високи места на дъбрава.
19 Умъртвиха ли го Езекия Юдинът цар и всичкий Юда? Не убоя ли се от Господа, и умилостиви лицето Господне и Господ се разкая за злото което говори против тях? Ние прочее причинили би голямо зло на душите си.
20 А още имаше человек който пророчествуваше в име Господне, Урия Семаиевий син от Кириатиарим, и пророчествува против този град и против тази земя според всичките думи на Иеремия.
21 И когато чу цар Иоаким, и всичките му силни, и всичките князове думите му, царят искаше да го умъртви; а Урия, като чу, уплаши се и побегна та отиде в Египет.
22 И проводи цар Иоаким мъже в Египет, Елнатана Еховоровия син, и мъже с него в Египет,
23 та изведоха Урия из Египет, и го доведоха при цар Иоакима; и порази го с нож, и хвърли трупа му в гробищата на простия народ.
24 Но ръката на Ахикама Сафановия син бе с Иеремия за да го не предадат в ръката на людете та да го убият.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52