Търсене в Библията онлайн
 
Еремия 26 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 
1 В началото на царуването на Иоакима Иосииния син, Юдиния цар, стана това слово от Господа и рече: -
2 Така говори Господ: Застани в двора на дома Господен та говори към всичките Юдини градове които дохождат да се поклонят в дома Господен всичките думи които ти заповядах да им говориш: не задържай ни дума;
3 негли послушат, и се върне всеки от лукавия си път, и се разкая заради злото което аз мисля да им направя за лошотията на делата им.
4 И да им кажеш: Така говори Господ: Ако не ме послушате да ходите в закона ми който турих пред вас,
5 да слушате словата на рабите ми пророците които проводих при вас като ставах рано и проваждах, (но вие не послушахте,)
6 тогаз ще направя този дом като Сило, и този град ще го направя проклетия на всичките народи на земята.
7 И чуха свещениците, и пророците, и всичките люде Иеремия като говореше тези думи в дома Господен.
8 И като престана Иеремия да говори всичко което му бе заповядал Господ да каже на всичките люде, свещениците, и пророците, и всичките люде хванаха го и думаха: Непременно ще се умъртвиш.
9 Защо пророчествува ти в името Господне и рече: Този дом ще стане както Сило, и този град ще се запусти да няма жител? И всичките люде се събраха върх Иеремия в дома Господен.
10 И като чуха Юдините князове това нещо, възлязоха от царския дом в дома Господен, и седнаха във входа на новите врата Господни.
11 Тогаз свещениците и пророците говориха на князовете и на всичките люде и рекоха: Този человек трябва да се осъди на смърт, защото пророчествува против този град, както чухте с ушите си.
12 И говори Иеремия на всичките князове и на всичките люде и рече: Господ ме проводи за да пророчествувам против този дом и против този град всичките думи които чухте.
13 За то сега оправете пътищата си и деянията си, и послушайте гласа на Господа Бога вашего; и Господ ще се разкае за злото което говори против вас.
14 А аз, ето, в ръката ви съм: направете ми както е добро и както е угодно пред очите ви.
15 Но да знаете добре че, ако ме умъртвите, наистина неповинна кръв ще докарате върх себе си, и върх този град, и върх жителите му; защото наистина Господ ме проводи при вас да говоря в ушите ви всички тези думи.
16 Тогаз князовете и всичките люде рекоха на свещениците и на пророците: Този человек не трябва да се осъди на смърт, защото в името на Господа Бога нашего говори нам.
17 Тогаз станаха некои от старейшините на мястото та говориха на всичкото събрание на людете и рекоха:
18 Михей Моресетецът пророчествуваше в дните на Езекия Юдиния цар, и говори на всичките Юдини люде и рече: Така говори Господ Саваот: Сион ще се изоре като нива, и Ерусалим ще бъде грамади от развалини, и гората на дома като високи места на дъбрава.
19 Умъртвиха ли го Езекия Юдинът цар и всичкий Юда? Не убоя ли се от Господа, и умилостиви лицето Господне и Господ се разкая за злото което говори против тях? Ние прочее причинили би голямо зло на душите си.
20 А още имаше человек който пророчествуваше в име Господне, Урия Семаиевий син от Кириатиарим, и пророчествува против този град и против тази земя според всичките думи на Иеремия.
21 И когато чу цар Иоаким, и всичките му силни, и всичките князове думите му, царят искаше да го умъртви; а Урия, като чу, уплаши се и побегна та отиде в Египет.
22 И проводи цар Иоаким мъже в Египет, Елнатана Еховоровия син, и мъже с него в Египет,
23 та изведоха Урия из Египет, и го доведоха при цар Иоакима; и порази го с нож, и хвърли трупа му в гробищата на простия народ.
24 Но ръката на Ахикама Сафановия син бе с Иеремия за да го не предадат в ръката на людете та да го убият.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52