Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Еремия 28 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 
1 И в истото лето, в началото на царуването на Седекия Юдиния цар, в четвъртото лето, в петия месец, Анания Азоровий син, пророкът, който бе от Гаваон, говори ми в дома Господен, пред свещениците и всичките люде, и рече:
2 Така говори Господ Саваот, Бог Израилев, и казва: Съкруших хомота на Вавилонския цар.
3 В разстояние на две цели години ще върна на това място всичките съсъди на дома Господен които Навуходоносор Вавилонский цар взе от това място та ги занесе у Вавилон;
4 и на това място ще върна, говори Господ, Иехония Иоакимовия син, Юдиния цар, и всичките Юдини пленници които отидоха у Вавилон; защото ще съкруша хомота на Вавилонския цар.
5 И говори пророк Иеремия на пророк Анания пред свещениците, и пред всичките люде които стоеха в дома Господен;
6 и рече пророк Иеремия: Амин: Господ да направи така! Господ да изпълни думите ти които ти прорече, и да върне от Вавилон на това място съсъдите на дома Господен и всичко каквото се е пленило.
7 Но чуй сега това слово което аз говоря в ушите ти и в ушите на всичките люде:
8 Пророците които са били преди мене и преди тебе от старо време прорекоха и против много места и против големи царства за бран, за зло, и за мор.
9 Пророкът който прорича за мир, - когато се изпълни думата на пророка, тогаз ще се познае пророкът че наистина го е проводил Господ.
10 Тогаз Анания пророкът взе хомота от врата на пророк Иеремия та го строши.
11 И говори Анания пред всичките люде и рече: Така говори Господ: Така ще строша хомота на Навуходоносора Вавилонския цар от врата на всичките народи в разстояние на две цели години. И пророк Иеремия отиде на пътя си.
12 И биде слово Господне към Иеремия когато Анания пророкът съкруши хомота от врата на пророк Иеремия, и говори:
13 Иди та кажи на Анания и речи: Така говори Господ: Ти строши дървените хомоти: но вместо тях ще направиш железни хомоти.
14 Защото така говори Господ Саваот, Бог Израилев: Железен хомот турих на врата на всички тези народи за да работят на Навуходоносора Вавилонския цар; и ще му работят: дадох му още и полските зверове.
15 Тогаз рече пророк Иеремия на Анания пророка: Слушай сега, Анание. Не те е проводил Господ; но ти правиш тези люде да се надеят на лъжа.
16 За то така говори Господ: Ето, аз ще те отхвърля от лицето на земята: тази година ще умреш, защото си говорил бунт против Господа.
17 И умря пророк Анания през тази година, в седмия месец.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52