Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Еремия 31 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 
1 В истото време, говори Господ,
Ще бъда Бог на всичките Израилеви родове,
И те ще ми бъдат люде.
2 Така говори Господ:
Людете които останаха от ножа
Намериха благодат в пустинята:
Израил отиде да намери почивка.
3 Господ ми се яви отдавна и рече:
Ей, възлюбих те с вечна любов;
За то те привлякох с милост.
4 Пак ще те съградя,
И ще се съградиш, дево Израилева:
Ще се украсиш пак с тъпаните си,
И ще излазяш с ликовете на онез които се веселят.
5 Ще насадиш пак лозя на Самарийските гори:
Насадителите ще насадят, и ще ядат плода.
6 Защото ще дойде ден
В който стражите върху гората Ефрем ще викат:
Станете и да възлезем в Сион
При Господа Бога нашего.
7 Защото така говори Господ:
Пейте с радост за Якова,
И възкликнете за главата на народите:
Прогласете, похвалете, и речете:
Спаси, Господи, людете си, остатъка на Израиля.
8 Ето, аз ще ги доведа от земята на север,
И ще ги събера от краищата на земята,
И с тях сляп, и хром,
Непраздна, и раждаща купно:
Големо събрание ще се върне тук.
9 С плач ще дойдат,
И с моления ще ги доведа:
Ще ги водя край водни реки през прав път
В който няма да се спънат;
Защото съм отец на Израиля,
И Ефрем и първородний мой.
10 Слушайте, народи, словото Господне,
И възвестете в далечните острови и речете:
Който разпръсна Израиля, той ще го събере,
И ще го упази както пастирят стадото си.
11 Защото Господ изкупи Якова,
И го избави от ръката на по-силния му.
12 И ще дойдат, и ще пеят върху височината на Сион,
И ще се стекат към благостите Господни,
Към житото, и виното, и елея,
И към рожбите на овците и на говедата.
И душата им ще бъде като градина напояваема,
И няма да изнемощеят вече.
13 Тогаз ще се зарадва девицата в лика,
И младите и старите купно;
И ще обърна сетуванието им в радост,
И ще ги утеша, и ще ги развеселя подир скърбта им.
14 И ще наситя душата на свещениците с тлъстина;
И людете ми ще се наситят с благостите ми, говори Господ.
15 Така говори Господ:
Глас се чу в Рама,
Ридание и горко плакане:
Рахил оплакваше чадата си,
И не рачеше да се утеши за чадата си, защото ги няма.
16 Така говори Господ:
Спри гласа си от плач
И очите си от сълзи;
Защото делото ти ще се възмъзди, говори Господ,
И ще се върнат от земята на неприятеля.
17 И има надежда в сетнините ти, говори Господ,
И чадата ти ще се върнат в пределите си.
18 чух наистина Ефрема да говори с плач:
Наказал си ме,
И се наказах като неучен юнец:
Върни ме, и ще се върна;
Защото ти си Господ Бог мой.
19 Наистина откак се върнах разкаях се,
И откак се научих ударих се по бедрото:
Засрамих се, още и постидих се,
Защото носих укора на младостта си.
20 Ефрем драг ли е мене син?
Мило ли е дете?
Защото колкото говоря за него,
Все още го помня;
За то се смущава утробата ми за него:
Наистина ще се умилостивя за него, говори Господ.
21 Възправи си белези,
Направи си високи грамади,
Тури сърдцето си в друма,
В пътя през който си ходила:
Върни се, дево Израилева,
Върни се към тези твои градове.
22 До кога ще забикаляш, дъщи отстъпнице?
Защото Господ направи ново нещо на земята:
Жена ще окружи мъж.
23 Така говори Господ Саваот, Бог Израилев:
За напред ще говорят тази дума в земята на Юда
И в градовете му, когато върна пленението им:
Господ да те благослови, селение на правда, горо на светиня!
24 И ще обитават в Юда и във всичките му градове купно
Земледелците и тези които излизат със стадо.
25 Защото наситих разслабена душа,
И напълних всяка изнемощяла душа.
26 Тогаз се събудих и разгледах;
И сънят ми стана ми сладък.
27 Ето, идат дни, говори Господ,
И ще насея Израилевия дом и Юдиния дом
С человеческо семе и със скотско семе.
28 И както бодърствувах над тях за да изкоренявам,
И да развалям, и да съсипвам,
И да погубвам, и да злотворя,
Така ще бодърствувам над тях
За да градя и да насаждам, говори Господ.
29 В онези дни не ще да говорят вече:
Отците ядоха кисъл,
И зъбите на чадата оскоминяха;
30 Но всеки ще умира за беззаконието си:
Всеки человек който изяде кисъла,
Неговите зъби ще оскоминеят.
31 Ето, идат дни, говори Господ,
И ще направя с дома Израилев и с дома Юдин
Завет нов:
32 Не според завета който направих с отците им
В който ден ги хванах за ръката
За да ги изведа из Египетската земя;
Защото те престъпиха завета ми,
И аз се отвърнах от тях, говори Господ;
33 Но този ще бъде заветът
Който ще направя с дома Израилев
След онези дни, говори Господ:
Ще положа закона си във вътрешностите им,
И ще го напиша в сърдцата им;
И ще бъда аз техен Бог,
И те ще бъдат мои люде;
34 И няма вече да учат
Всеки ближния си и всеки брата си
И да казват: Познайте Господа;
Защото всички ще ме познават,
От малкия им до големия им, говори Господ;
Защото ще простя беззаконието им,
И греха им не ще помня вече.
35 Така говори Господ
Който дава слънцето за виделина на деня,
И наредбите на луната и на звездите за виделина на нощта,
Който запретява на морето когато вълните му шумят;
Господ на Силите е името му:
36 Ако изчезнат тези наредби от пред мене, говори Господ,
Тогаз Израилевото семе ще престане
От да е народ пред мене във всичките дни.
37 Така говори Господ:
Ако може небето горе да се измери,
И основанията на земята долу да се изследят,
Тогаз и аз ще отхвърля всичкото Израилево семе
За все що са сторили, говори Господ.
38 Ето, идат дни, говори Господ,
И градът ще се съгради Господу
От стълпа Ананеил до портата на ъгъла.
39 И връв на размерване ще излезе още
Срещу него до хълма Гарив,
И ще обходи до Гоат.
40 И всичката долина на труповете и на пепела,
И всичките полета до потока Кедрон,
До ъгъла на портата на конете към изток,
Ще бъдат свети Господу:
Няма вече да се изкорени
Нито да се съсипе във век.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52