Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Еремия 32 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 
1 Словото което биде към Иеремия от Господа в десетото лето на Седекия Юдиния цар, което бе осемнадесетото лето на Навуходоносора.
2 И тогаз воинството на Вавилонския цар обсаждаше Ерусалим; а пророк Иеремия бе затворен в двора на тъмницата която бе в дома на Юдиния цар.
3 Защото Седекия Юдинът цар беше го затворил, и казваше: Защо ти пророчествуваш и казваш: Така говори Господ: Ето, аз ще предам този град в ръката на Вавилонския цар, и ще го обладае;
4 и Седекия Юдинът цар няма да избегне из ръката на Халдейците, но непременно ще бъде предаден в ръката на Вавилонския цар, и ще говори с него уста с уста, и очите му ще видят неговите очи;
5 и ще заведе Седекия у Вавилон, и там ще бъде той доде го посетя, говори Господ: ако ратувате против Халдейците, няма да успеете?
6 И рече Иеремия: Биде слово Господне към мене и каза:
7 Ето, Анамеил, синът на Селума стрика ти, ще дойде при тебе и ще рече: Купи за себе си нивата ми която е в Анатот, защото тебе принадлежи правото на ближен сродник да я изкупиш.
8 И дойде при мене Анамеил, синът на стрика ми, в двора на тъмницата, според словото Господне, та ми рече: Купи, моля, нивата ми която е в Анатот у Вениаминовата земя; защото на тебе принадлежи правото на наследието, и на тебе изкупуването: купи я за себе си. Тогаз познах че словото Господне бе това.
9 И купих от Анамеила, стриковия си син, нивата която е в Анатот, и претеглих му среброто, седемнадесет сикли сребро.
10 И писах записа, и ударих печат, и турих свидетели, и претеглих среброто във весите.
11 И взех записа на купуването, запечатания според закона и обичая, и отворения,
12 и дадох записа на купуването на Варуха сина на Нирия, Маасиевия син, пред Анамеила, стриковия ми син, и пред свидетелите които подписаха записа на купуването, пред всичките Юдеи които седяха в двора на тъмницата.
13 И заповядах на Варуха пред тях и казах:
14 Така говори Господ Саваот, Бог Израилев: Вземи тези записи, този запис на купуването запечатания, и този отворения запис, и тури ги в пръстен съсъд за да стоят много дни.
15 Защото така говори Господ Саваот, Бог Израилев: Къщи, и ниви, и лозя ще се добият пак в таз земя.
16 А като дадох записа на купуването на Варуха сина Нириева, помолих се Господу и рекох:
17 О Господи Иеова! ето, ти си направил небето и земята с голямата си сила и с простряната си мишца: няма нищо мъчно за тебе.
18 Ти правиш милост до тисящи родове, и въздаваш беззаконието на отците в пазухата на чадата им след тях. Бог великий, крепкий, Господ на Силите е името му,
19 велик в съвет и силен в дела; защото очите ти са отворени върху всичките пътища на человеческите синове, за да дадеш всекиму според пътищата му и според плода на делата му:
20 ти който си направил знамения и чудеса в Египетската земя, познати дори до този ден, и в Израил, и в человеците; и направил си име като днес;
21 и извел си людете си Израил из Египетската земя със знамения, и чудеса, и с крепка ръка, и с простряна мишца, и с голям ужас;
22 и дал си им тази земя която си се заклел на отците им да дадеш тям, земя дето тече мляко и мед;
23 и влязоха и наследиха я; но не послушаха гласа ти, нито ходиха в закона ти: не направиха нищо от всичко що им си заповядал да правят; за то си докарал върх тях всичко това зло.
24 Ето, окопите стигнаха до града за да го обладаят; и градът се даде в ръката на Халдейците, които ратуват против него с нож, и глад, и мор; и както си говорил, стана; и, ето, видиш.
25 И ти ми рече, Господи Боже: Купи си нивата със сребро, и тури свидетели; а градът се даде в ръката на Халдейците.
26 И биде слово Господне към Иеремия и рече:
27 Ето, аз съм Господ Бог на всека плът: има ли нещо мъчно за мене?
28 За то така говори Господ: Ето, ще предам този град в ръката на Халдейците, и в ръката на Навуходоносора Вавилонския цар, и ще го обладае.
29 И Халдейците които ратуват против този град ще дойдат, и ще турят огън в този град, и ще го изгорят, и къщите на които върх покривите кадяха Ваалу и правеха възлияния на други богове за да ме разгневят.
30 Защото Израилевите синове и Юдините синове само зло правеха пред мене от младостта си; защото Израилевите синове друго не правеха освен да ме разгневяват с делата на ръцете си, говори Господ.
31 Защото този град стана за мене раздражение на гнева ми и на яростта ми от който ден го съградиха дори до този ден, за да го отхвърля от лицето си
32 поради всичкото зло на Израилевите синове и на Юдините синове което направиха да ме раздражават, те, царете им, князовете им, свещениците им, и пророците им, и Юдините мъже, и Ерусалимските жители.
33 И обърнаха гърб към мене, а не лице; и ги учех, като ставах рано и поучавах, но не послушаха да вземат поучение;
34 но туриха мерзостите си в дома върху който се нарече името ми, за да го осквернят;
35 и съградиха високите места Ваалу които са в дола на Еномовия син, за да преведат синовете си и дъщерите си през огъня на Молоха, - което не им заповядах, нито възлезе на сърдцето ми да сторят тази мерзост та да направят Юда да съгрешава.
36 И сега за то така говори Господ, Бог Израилев, за този град за който вие говорите: Ще се предаде в ръката на Вавилонския цар с нож, и с глад, и с мор:
37 Ето, ще ги събера от всичките места дето бях ги изпъдил в гнева си, и в яростта си, и в голямото си негодуване; и ще ги върна на това място, и ще ги населя в утвърждение;
38 и ще ми бъдат люде, и аз ще им бъда Бог;
39 и ще им дам едно сърдце и един път, за да ми се боят във всичките дни, за тяхно добро и за онова на чадата им подир тях;
40 и ще направя завет вечен с тях че няма да се върна от вслед тях, но ще им правя добро, и ще туря страха си в сърдцата им за да не отстъпят от мене;
41 и ще се радвам за тях да им правя добро, и ще ги насадя в тази земи с истина, с всичкото си сърдце, и с всичката си душа.
42 Защото така говори Господ: Както докарах върх тези люде всичко това голямо зло, така ще докарам върх тях всичкото добро което аз говорих за тях.
43 И ще се добият ниви в таз земя за която вие казвате: Пуста е, без человек или скот: предаде се в ръката на Халдейците.
44 Ще купуват ниви със сребро, и ще подписвят записи и запечатват, и ще представят свидетели, у Вениаминовата земя, и в Ерусалимските околности, и в Юдините градове, и в планинските градове, и в полянските градове, и в южните градове; защото ще ги върна от пленението им, говори Господ.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52