Търсене в Библията онлайн
 
Еремия 32 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 
1 Словото което биде към Иеремия от Господа в десетото лето на Седекия Юдиния цар, което бе осемнадесетото лето на Навуходоносора.
2 И тогаз воинството на Вавилонския цар обсаждаше Ерусалим; а пророк Иеремия бе затворен в двора на тъмницата която бе в дома на Юдиния цар.
3 Защото Седекия Юдинът цар беше го затворил, и казваше: Защо ти пророчествуваш и казваш: Така говори Господ: Ето, аз ще предам този град в ръката на Вавилонския цар, и ще го обладае;
4 и Седекия Юдинът цар няма да избегне из ръката на Халдейците, но непременно ще бъде предаден в ръката на Вавилонския цар, и ще говори с него уста с уста, и очите му ще видят неговите очи;
5 и ще заведе Седекия у Вавилон, и там ще бъде той доде го посетя, говори Господ: ако ратувате против Халдейците, няма да успеете?
6 И рече Иеремия: Биде слово Господне към мене и каза:
7 Ето, Анамеил, синът на Селума стрика ти, ще дойде при тебе и ще рече: Купи за себе си нивата ми която е в Анатот, защото тебе принадлежи правото на ближен сродник да я изкупиш.
8 И дойде при мене Анамеил, синът на стрика ми, в двора на тъмницата, според словото Господне, та ми рече: Купи, моля, нивата ми която е в Анатот у Вениаминовата земя; защото на тебе принадлежи правото на наследието, и на тебе изкупуването: купи я за себе си. Тогаз познах че словото Господне бе това.
9 И купих от Анамеила, стриковия си син, нивата която е в Анатот, и претеглих му среброто, седемнадесет сикли сребро.
10 И писах записа, и ударих печат, и турих свидетели, и претеглих среброто във весите.
11 И взех записа на купуването, запечатания според закона и обичая, и отворения,
12 и дадох записа на купуването на Варуха сина на Нирия, Маасиевия син, пред Анамеила, стриковия ми син, и пред свидетелите които подписаха записа на купуването, пред всичките Юдеи които седяха в двора на тъмницата.
13 И заповядах на Варуха пред тях и казах:
14 Така говори Господ Саваот, Бог Израилев: Вземи тези записи, този запис на купуването запечатания, и този отворения запис, и тури ги в пръстен съсъд за да стоят много дни.
15 Защото така говори Господ Саваот, Бог Израилев: Къщи, и ниви, и лозя ще се добият пак в таз земя.
16 А като дадох записа на купуването на Варуха сина Нириева, помолих се Господу и рекох:
17 О Господи Иеова! ето, ти си направил небето и земята с голямата си сила и с простряната си мишца: няма нищо мъчно за тебе.
18 Ти правиш милост до тисящи родове, и въздаваш беззаконието на отците в пазухата на чадата им след тях. Бог великий, крепкий, Господ на Силите е името му,
19 велик в съвет и силен в дела; защото очите ти са отворени върху всичките пътища на человеческите синове, за да дадеш всекиму според пътищата му и според плода на делата му:
20 ти който си направил знамения и чудеса в Египетската земя, познати дори до този ден, и в Израил, и в человеците; и направил си име като днес;
21 и извел си людете си Израил из Египетската земя със знамения, и чудеса, и с крепка ръка, и с простряна мишца, и с голям ужас;
22 и дал си им тази земя която си се заклел на отците им да дадеш тям, земя дето тече мляко и мед;
23 и влязоха и наследиха я; но не послушаха гласа ти, нито ходиха в закона ти: не направиха нищо от всичко що им си заповядал да правят; за то си докарал върх тях всичко това зло.
24 Ето, окопите стигнаха до града за да го обладаят; и градът се даде в ръката на Халдейците, които ратуват против него с нож, и глад, и мор; и както си говорил, стана; и, ето, видиш.
25 И ти ми рече, Господи Боже: Купи си нивата със сребро, и тури свидетели; а градът се даде в ръката на Халдейците.
26 И биде слово Господне към Иеремия и рече:
27 Ето, аз съм Господ Бог на всека плът: има ли нещо мъчно за мене?
28 За то така говори Господ: Ето, ще предам този град в ръката на Халдейците, и в ръката на Навуходоносора Вавилонския цар, и ще го обладае.
29 И Халдейците които ратуват против този град ще дойдат, и ще турят огън в този град, и ще го изгорят, и къщите на които върх покривите кадяха Ваалу и правеха възлияния на други богове за да ме разгневят.
30 Защото Израилевите синове и Юдините синове само зло правеха пред мене от младостта си; защото Израилевите синове друго не правеха освен да ме разгневяват с делата на ръцете си, говори Господ.
31 Защото този град стана за мене раздражение на гнева ми и на яростта ми от който ден го съградиха дори до този ден, за да го отхвърля от лицето си
32 поради всичкото зло на Израилевите синове и на Юдините синове което направиха да ме раздражават, те, царете им, князовете им, свещениците им, и пророците им, и Юдините мъже, и Ерусалимските жители.
33 И обърнаха гърб към мене, а не лице; и ги учех, като ставах рано и поучавах, но не послушаха да вземат поучение;
34 но туриха мерзостите си в дома върху който се нарече името ми, за да го осквернят;
35 и съградиха високите места Ваалу които са в дола на Еномовия син, за да преведат синовете си и дъщерите си през огъня на Молоха, - което не им заповядах, нито възлезе на сърдцето ми да сторят тази мерзост та да направят Юда да съгрешава.
36 И сега за то така говори Господ, Бог Израилев, за този град за който вие говорите: Ще се предаде в ръката на Вавилонския цар с нож, и с глад, и с мор:
37 Ето, ще ги събера от всичките места дето бях ги изпъдил в гнева си, и в яростта си, и в голямото си негодуване; и ще ги върна на това място, и ще ги населя в утвърждение;
38 и ще ми бъдат люде, и аз ще им бъда Бог;
39 и ще им дам едно сърдце и един път, за да ми се боят във всичките дни, за тяхно добро и за онова на чадата им подир тях;
40 и ще направя завет вечен с тях че няма да се върна от вслед тях, но ще им правя добро, и ще туря страха си в сърдцата им за да не отстъпят от мене;
41 и ще се радвам за тях да им правя добро, и ще ги насадя в тази земи с истина, с всичкото си сърдце, и с всичката си душа.
42 Защото така говори Господ: Както докарах върх тези люде всичко това голямо зло, така ще докарам върх тях всичкото добро което аз говорих за тях.
43 И ще се добият ниви в таз земя за която вие казвате: Пуста е, без человек или скот: предаде се в ръката на Халдейците.
44 Ще купуват ниви със сребро, и ще подписвят записи и запечатват, и ще представят свидетели, у Вениаминовата земя, и в Ерусалимските околности, и в Юдините градове, и в планинските градове, и в полянските градове, и в южните градове; защото ще ги върна от пленението им, говори Господ.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52