Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Еремия 33 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 
1 И биде слово Господне към Иеремия втори път като бе той още затворен в двора на тъмницата, и рече: -
2 Така говори Господ който съгради този град,
Господ който го създаде за да го утвърди:
Иеова е името му:
3 Въззови към мене, и ще ти отговоря,
И ще ти покажа големи и тайни неща
Които не знаеш.
4 Защото така говори Господ Бог Израилев
За домовете на този град,
И за домовете на Юдините царе,
Които ще се съборят от окопи и от нож,
5 За онези които идат да ратуват против Халдейците,
И да напълнят тези домове с труповете на человеците
Които аз ще поразя в гнева си и в яростта си,
И за всичките техни злини
Аз скрих лицето си от този град:
6 Ето, аз ще донеса в него здраве и изцеление, и ще ги изцеля,
И ще им открия изобилие на мир и на истина.
7 И ще върна пленниците Юдини
И пленниците Израилеви,
И ще ги съградя както по-напред;
8 И ще ги очистя от всичкото им беззаконие
С което ми съгрешиха;
И ще простя всичките им беззакония
С които ми съгрешиха,
И с които отстъпиха от мене.
9 И този град ще ми бъде име за веселие,
Хвала и слава пред всичките народи на земята
Които ще чуят всичкото добро което им аз правя,
И ще се убоят и ще се разтреперят за всичкото добро
И за всичкия мир който ще му направя.
10 Така говори Господ:
Пак ще се чуе в това място
За което вие казвате: Пусто е, без человек и без скот, -
В Юдините градове и в Ерусалимските улици
Които са пусти, без человек,
И без жител, и без скот,
11 Глас на радост и глас на веселие,
Глас на младоженец и глас на невеста,
Глас на онези които ще казват:
Хвалете Господа на Силите,
Защото е благ Господ,
Защото милостта му е във век, -
И на онез които ще приносят благодарствени приношения в дома Господен;
Защото ще върна пленниците на тази земя
Както са били по-напред, говори Господ.
12 Така говори Господ Саваот:
Пак на това място което е пусто,
Без человек и без скот,
И във всичките му градове
Ще има пастирски жилища
За да успокояват стадата.
13 В планинските градове, и в полянските градове,
И в южните градове, и у Вениаминовата земя,
И в околностите на Ерусалим, и в Юдините градове
Ще заминат пак стадата
Под ръката на онези които ги броят, говори Господ.
14 Ето, идат дни, говори Господ,
И ще извърша онова добро слово което говорих
За Израилевия дом и за Юдиния дом.
15 В онез дни и в онова време
Ще направя да прозябне Давиду отрасъл на правда;
И ще извърши съдба и правда на земята.
16 В онези дни Юда ще бъде спасен,
И Ерусалим ще живее безопасно;
И това е името с което ще се нарича:
ГОСПОД ПРАВДА НАША.
17 Защото така говори Господ:
Няма да оскудее от Давида человек
Който да седи на престола на Израилевия дом;
18 Нито от Левитите, свещениците, ще оскудее пред мене человек
Който да принося всезъжения, и да гори хлебни приношения,
И да прави жъртви във всичките дни.
19 И биде слово Господне към Иеремия и рече:
20 Така говори Господ:
Ако е възможно да разрушите завета ми за деня
И завета ми за нощта,
Щото да не става вече ден и нощ във времето си,
21 Тогаз ще може да се разруши и заветът ми с Давида, моя раб,
Щото да няма син да царува на престола му,
И с Левитите, свещениците, служителите ми.
22 Както небесното воинство не може да се изброи,
Нито пясъкът морски да се измери,
Така ще умножавам семето на Давида, моя раб,
И Левитите, служителите ми.
23 И биде слово Господне към Иеремия и рече:
24 Не си ли видял що говорят тези люде и казват:
Двете домородия които Господ избра,
Ето, отхвърли ги?
Така презират те людете ми
Щото не се вменяват вече за народ пред тях.
25 Така говори Господ:
Ако не съм направил завета си за деня и нощта,
И ако не съм наредил законите на небето и на земята,
26 То ще отхвърля семето на Якова и на Давида раба си така
Щото да не взема от семето му управители
Върху семето на Авраама, на Исаака, и на Якова;
Защото ще върна пленниците им, и ще ги помилвам.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52