Търсене в Библията онлайн
 
Еремия 33 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 
1 И биде слово Господне към Иеремия втори път като бе той още затворен в двора на тъмницата, и рече: -
2 Така говори Господ който съгради този град,
Господ който го създаде за да го утвърди:
Иеова е името му:
3 Въззови към мене, и ще ти отговоря,
И ще ти покажа големи и тайни неща
Които не знаеш.
4 Защото така говори Господ Бог Израилев
За домовете на този град,
И за домовете на Юдините царе,
Които ще се съборят от окопи и от нож,
5 За онези които идат да ратуват против Халдейците,
И да напълнят тези домове с труповете на человеците
Които аз ще поразя в гнева си и в яростта си,
И за всичките техни злини
Аз скрих лицето си от този град:
6 Ето, аз ще донеса в него здраве и изцеление, и ще ги изцеля,
И ще им открия изобилие на мир и на истина.
7 И ще върна пленниците Юдини
И пленниците Израилеви,
И ще ги съградя както по-напред;
8 И ще ги очистя от всичкото им беззаконие
С което ми съгрешиха;
И ще простя всичките им беззакония
С които ми съгрешиха,
И с които отстъпиха от мене.
9 И този град ще ми бъде име за веселие,
Хвала и слава пред всичките народи на земята
Които ще чуят всичкото добро което им аз правя,
И ще се убоят и ще се разтреперят за всичкото добро
И за всичкия мир който ще му направя.
10 Така говори Господ:
Пак ще се чуе в това място
За което вие казвате: Пусто е, без человек и без скот, -
В Юдините градове и в Ерусалимските улици
Които са пусти, без человек,
И без жител, и без скот,
11 Глас на радост и глас на веселие,
Глас на младоженец и глас на невеста,
Глас на онези които ще казват:
Хвалете Господа на Силите,
Защото е благ Господ,
Защото милостта му е във век, -
И на онез които ще приносят благодарствени приношения в дома Господен;
Защото ще върна пленниците на тази земя
Както са били по-напред, говори Господ.
12 Така говори Господ Саваот:
Пак на това място което е пусто,
Без человек и без скот,
И във всичките му градове
Ще има пастирски жилища
За да успокояват стадата.
13 В планинските градове, и в полянските градове,
И в южните градове, и у Вениаминовата земя,
И в околностите на Ерусалим, и в Юдините градове
Ще заминат пак стадата
Под ръката на онези които ги броят, говори Господ.
14 Ето, идат дни, говори Господ,
И ще извърша онова добро слово което говорих
За Израилевия дом и за Юдиния дом.
15 В онез дни и в онова време
Ще направя да прозябне Давиду отрасъл на правда;
И ще извърши съдба и правда на земята.
16 В онези дни Юда ще бъде спасен,
И Ерусалим ще живее безопасно;
И това е името с което ще се нарича:
ГОСПОД ПРАВДА НАША.
17 Защото така говори Господ:
Няма да оскудее от Давида человек
Който да седи на престола на Израилевия дом;
18 Нито от Левитите, свещениците, ще оскудее пред мене человек
Който да принося всезъжения, и да гори хлебни приношения,
И да прави жъртви във всичките дни.
19 И биде слово Господне към Иеремия и рече:
20 Така говори Господ:
Ако е възможно да разрушите завета ми за деня
И завета ми за нощта,
Щото да не става вече ден и нощ във времето си,
21 Тогаз ще може да се разруши и заветът ми с Давида, моя раб,
Щото да няма син да царува на престола му,
И с Левитите, свещениците, служителите ми.
22 Както небесното воинство не може да се изброи,
Нито пясъкът морски да се измери,
Така ще умножавам семето на Давида, моя раб,
И Левитите, служителите ми.
23 И биде слово Господне към Иеремия и рече:
24 Не си ли видял що говорят тези люде и казват:
Двете домородия които Господ избра,
Ето, отхвърли ги?
Така презират те людете ми
Щото не се вменяват вече за народ пред тях.
25 Така говори Господ:
Ако не съм направил завета си за деня и нощта,
И ако не съм наредил законите на небето и на земята,
26 То ще отхвърля семето на Якова и на Давида раба си така
Щото да не взема от семето му управители
Върху семето на Авраама, на Исаака, и на Якова;
Защото ще върна пленниците им, и ще ги помилвам.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52