Търсене в Библията онлайн
 
Еремия 34 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 
1 Словото което биде към Иеремия от Господа когато Навуходоносор Вавилонският цар, и всичката му сила, и всичките царства на земята които бяха под властта на ръката му, и всичките люде ратуваха против Ерусалим и против всичките му градове, и рече: -
2 Така говори Господ Бог Израилев: Иди та говори на Седекия Юдиния цар и кажи му: Така говори Господ: Ето, ще предам този град в ръката на Вавилонския цар, и ще го изгори с огън.
3 И ти няма да избегнеш из ръката му, но непременно ще бъдеш хванат и предаден в ръката му; и очите ти ще видят очите на Вавилонския цар, и устата му ще говорят с устата ти, и ще влезеш у Вавилон.
4 Слушай обаче словото Господне, Седекийо царю Юдин: така говори Господ за тебе: Няма да умреш от нож:
5 мирно ще умреш; и според горенията които правеха за отците ти, предишните царе които бяха преди тебе, така ще ти направят горения; и ще те оплачат и рекат: Уви! господарю! защото аз говорих това слово, казва Господ.
6 И говори пророк Иеремия на Седекия Юдиния цар всички тези слова в Ерусалим.
7 А воинството на Вавилонския цар ратуваше против Ерусалим, и против всичките останали Юдини градове, против Лахис, и Азика; защото от Юдините градове те бяха останали, градове утвърдени.
8 Словото което биде към Иеремия от Господа като направи цар Седекия завет с всичките люде които бяха в Ерусалим за да си прогласят свобода,
9 щото да пусне всеки раба си и всеки рабинята си, Евреин или Еврейкя, свободни, за да не държи никой брата си Юдеин раб;
10 и послушаха всичките князове и всичките люде които влязоха в завета да пусне всеки раба си и всеки рабинята си свободни, щото да нямат вече тях за раби: послушаха, и пуснаха ги;
11 но след това пометнаха се и направиха да се върнат рабите и рабините които пуснаха свободни, и подчиниха ги да са раби и рабини, -
12 и биде слово Господне към Иеремия от Господа и рече:
13 Така говори Господ Бог Израилев: Аз направих завет с отците ви в който ден ги изведох из Египетската земя, из дома на робството, и рекох:
14 В свършъка на седем години пуснете всеки брата си Евреина който ти се е продал и слугувал ти е шест години, - тогаз ще го пуснеш свободен от тебе; но отците ви не ме послушаха нито приклониха ухото си.
15 И вие сега бяхте се обърнали и направили правото пред мене като прогласихте всеки освобождение на ближния си, и направили бяхте завет пред мене в дома върху който се призовава името ми;
16 но пометнахте се, и осквернихте името ми, и направихте всеки раба си и всеки рабинята си които бяхте пуснали свободни по волята им да се върнат, и подчинихте ги да ви са раби и рабини.
17 За то така говори Господ: Вие не ме послушахте да прогласите свобода всеки на брата си и всеки на ближния си: ето, говори Господ, аз прогласявам против вас свобода на ножа, на мора, и на глада; и ще ви предам в тласкане по всичките царства на земята.
18 И ще предам человеците които са престъпили завета ми, които не извършиха словата на завета що направиха пред мене когато разсякоха телето надве и минаха между частите му,
19 Юдините князове и Ерусалимските князове, скопците и свещениците, и всичките люде на таз земя които минаха между разделените части на телето;
20 и ще ги предам в ръката на неприятелите им, и в ръката на онези които искат душата им; а труповете им ще бъдат за храна на небесните птици и на земните зверове.
21 И Седекия Юдиния цар и князовете му ще предам в ръката на неприятелите им, и в ръката на онези които искат душата им, и в ръката на воинството на Вавилонския цар които се оттеглиха от вас.
22 Ето, ще заповядам, говори Господ, и ще ги върна в този град, и ще ратуват против него, и ще го обладаят, и ще го изгорят с огън; и ще направя Юдините градове запустение, да няма кой да живее в тях.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52