Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Еремия 34 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 
1 Словото което биде към Иеремия от Господа когато Навуходоносор Вавилонският цар, и всичката му сила, и всичките царства на земята които бяха под властта на ръката му, и всичките люде ратуваха против Ерусалим и против всичките му градове, и рече: -
2 Така говори Господ Бог Израилев: Иди та говори на Седекия Юдиния цар и кажи му: Така говори Господ: Ето, ще предам този град в ръката на Вавилонския цар, и ще го изгори с огън.
3 И ти няма да избегнеш из ръката му, но непременно ще бъдеш хванат и предаден в ръката му; и очите ти ще видят очите на Вавилонския цар, и устата му ще говорят с устата ти, и ще влезеш у Вавилон.
4 Слушай обаче словото Господне, Седекийо царю Юдин: така говори Господ за тебе: Няма да умреш от нож:
5 мирно ще умреш; и според горенията които правеха за отците ти, предишните царе които бяха преди тебе, така ще ти направят горения; и ще те оплачат и рекат: Уви! господарю! защото аз говорих това слово, казва Господ.
6 И говори пророк Иеремия на Седекия Юдиния цар всички тези слова в Ерусалим.
7 А воинството на Вавилонския цар ратуваше против Ерусалим, и против всичките останали Юдини градове, против Лахис, и Азика; защото от Юдините градове те бяха останали, градове утвърдени.
8 Словото което биде към Иеремия от Господа като направи цар Седекия завет с всичките люде които бяха в Ерусалим за да си прогласят свобода,
9 щото да пусне всеки раба си и всеки рабинята си, Евреин или Еврейкя, свободни, за да не държи никой брата си Юдеин раб;
10 и послушаха всичките князове и всичките люде които влязоха в завета да пусне всеки раба си и всеки рабинята си свободни, щото да нямат вече тях за раби: послушаха, и пуснаха ги;
11 но след това пометнаха се и направиха да се върнат рабите и рабините които пуснаха свободни, и подчиниха ги да са раби и рабини, -
12 и биде слово Господне към Иеремия от Господа и рече:
13 Така говори Господ Бог Израилев: Аз направих завет с отците ви в който ден ги изведох из Египетската земя, из дома на робството, и рекох:
14 В свършъка на седем години пуснете всеки брата си Евреина който ти се е продал и слугувал ти е шест години, - тогаз ще го пуснеш свободен от тебе; но отците ви не ме послушаха нито приклониха ухото си.
15 И вие сега бяхте се обърнали и направили правото пред мене като прогласихте всеки освобождение на ближния си, и направили бяхте завет пред мене в дома върху който се призовава името ми;
16 но пометнахте се, и осквернихте името ми, и направихте всеки раба си и всеки рабинята си които бяхте пуснали свободни по волята им да се върнат, и подчинихте ги да ви са раби и рабини.
17 За то така говори Господ: Вие не ме послушахте да прогласите свобода всеки на брата си и всеки на ближния си: ето, говори Господ, аз прогласявам против вас свобода на ножа, на мора, и на глада; и ще ви предам в тласкане по всичките царства на земята.
18 И ще предам человеците които са престъпили завета ми, които не извършиха словата на завета що направиха пред мене когато разсякоха телето надве и минаха между частите му,
19 Юдините князове и Ерусалимските князове, скопците и свещениците, и всичките люде на таз земя които минаха между разделените части на телето;
20 и ще ги предам в ръката на неприятелите им, и в ръката на онези които искат душата им; а труповете им ще бъдат за храна на небесните птици и на земните зверове.
21 И Седекия Юдиния цар и князовете му ще предам в ръката на неприятелите им, и в ръката на онези които искат душата им, и в ръката на воинството на Вавилонския цар които се оттеглиха от вас.
22 Ето, ще заповядам, говори Господ, и ще ги върна в този град, и ще ратуват против него, и ще го обладаят, и ще го изгорят с огън; и ще направя Юдините градове запустение, да няма кой да живее в тях.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52