Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Еремия 38 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 
1 И чуха Сафатия Матановът син, и Годолия Пасхоровът син, и Юхал Селемиевът син, и Пасхор Мелхиевът син думите които Иеремия говори на всичките люде и рече:
2 Така говори Господ: Който седи в този град ще умре от нож, от глад, и от мор; но който излезе при Халдейците ще остане жив, и животът му ще бъде корист за него, и ще бъде жив.
3 Така говори Господ: Този град непременно ще се предаде в ръката на войската на Вавилонския цар, и ще го превземе.
4 И рекоха князовете на царя: Да се умъртви, молим, този человек; защото разслабя ръцете на ратниците мъже които са останали в този град, и ръцете на всичките люде, като им казва таквиз думи; защото този человек не иска доброто на тези люде, но злото.
5 И рече цар Седекия: Ето, в ръката ви е; защото царят не може нищо против вас.
6 Тогаз взеха Иеремия та го хвърлиха в ямата на Мелхия царевия син, която бе в двора на тъмницата; и снеха Иеремия с въжа; и в ямата нямаше вода, но тиня; и заглебна Иеремия в тинята.
7 И когато чу Авдемелех Етиопянинът, един от скопците който беше в дома царев, че туриха Иеремия в ямата, като седеше царят във Вениаминовата порта,
8 излезе Авдемелех из царския дом та говори на царя и рече:
9 Господарю мой царю, тези человеци сториха зло във всичко що направиха на пророк Иеремия, когото хвърлиха в ямата; и той ще умре от глад на местото дето е, защото няма вече хляб в града.
10 И заповяда царят на Авдемелеха Етиопянина и рече: Вземи от тук тридесет человеци с тебе та извади пророк Иеремия из ямата преди да умре.
11 И взе Авдемелех человеците със себе си, и влезе в царския дом под съкровищницата, и взе от там ветхи дрипи и ветхи парцали, и ги спусна с въжа в ямата при Иеремия.
12 И рече на Иеремия Авдемелех Етиопянинът: Тури сега ветхите дрипи и парцали под подмишците си, под въжата. И направи Иеремия така.
13 И изтеглиха Иеремия с въжата, и изведоха го из ямата; и остана Иеремия в двора на тъмницата.
14 И проводи цар Седекия та доведоха пророк Иеремия при него в третия вход който е в дома Господен; и рече царят на Иеремия: Ще те попитам едно нещо: не скрий от мене нищо.
15 И рече Иеремия на Седекия: Ако ти явя, няма ли непременно да ме умъртвиш? и ако те съветвам, не щеш да ме послушаш.
16 И закле се скришно цар Седекия на Иеремия и каза: Жив Господ който направи нам тази душа, няма да те умъртвя, нито ще те дам в ръката на тези человеци които искат душата ти.
17 И рече Иеремия на Седекия: Така говори Господ Бог на Силите, Бог Израилев: Ако наистина излезеш при князовете на Вавилонския цар, тогаз ще се упази животът ти, и този град няма да се изгори с огън, и ще бъдеш жив ти и домът ти.
18 Ако ли не излезеш при князовете на Вавилонския цар, тогаз този град ще бъде предаден в ръката на Халдейците, и ще го изгорят с огън, и ти няма да избегнеш от ръката им.
19 И рече цар Седекия на Иеремия: Аз се боя от Юдеите които прибегнаха при Халдейците, да ме не предадат в ръката им и се поругаят с мене.
20 И рече Иеремия: Няма да те предадат. Послушай, моля, гласа Господен който аз ти говоря, и ще ти бъде добро, и животът ти ще се упази.
21 Ако ли не рачиш да излезеш, това е словото което Господ ми показа.
22 И, ето, всичките жени които са останали в дома на Юдиния цар ще се заведат при князовете на Вавилонския цар, и те ще говорят: Твоите приятели те подигнаха и се преукрепиха против тебе: заглебнаха нозете ти в тинята, а те се оттеглиха назад.
23 И всичките ти жени и чадата ти ще се отведат при Халдейците; и ти не ще избегнеш из ръката им, но ще бъдеш хванат от ръката на Вавилонския цар; и ще направиш да изгори този град с огън.
24 И рече Седекия на Иеремия: Никой да се не научи за тези думи, и няма да умреш.
25 И ако чуят князовете че съм говорил с тебе, и дойдат при тебе та ти рекат: Извести ни сега що говори ти с царя: не скрий от нас, и няма да те умъртвим; и какво говори царят с тебе,
26 тогаз ще им речеш: Аз предложих моленето си пред царя за да ме не върне в дома на Ионатана та да умра там.
27 И дойдоха всичките князове при Иеремия та го попитаха; и каза им според всички тези думи както заповяда царят. И те престанаха да говорят с него, защото не се разумя това нещо.
28 И остана Иеремия в двора на тъмницата дори до деня в който се превзе Ерусалим; и там бе когато се превзе Ерусалим.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52