Търсене в Библията онлайн
 
Еремия 38 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 
1 И чуха Сафатия Матановът син, и Годолия Пасхоровът син, и Юхал Селемиевът син, и Пасхор Мелхиевът син думите които Иеремия говори на всичките люде и рече:
2 Така говори Господ: Който седи в този град ще умре от нож, от глад, и от мор; но който излезе при Халдейците ще остане жив, и животът му ще бъде корист за него, и ще бъде жив.
3 Така говори Господ: Този град непременно ще се предаде в ръката на войската на Вавилонския цар, и ще го превземе.
4 И рекоха князовете на царя: Да се умъртви, молим, този человек; защото разслабя ръцете на ратниците мъже които са останали в този град, и ръцете на всичките люде, като им казва таквиз думи; защото този человек не иска доброто на тези люде, но злото.
5 И рече цар Седекия: Ето, в ръката ви е; защото царят не може нищо против вас.
6 Тогаз взеха Иеремия та го хвърлиха в ямата на Мелхия царевия син, която бе в двора на тъмницата; и снеха Иеремия с въжа; и в ямата нямаше вода, но тиня; и заглебна Иеремия в тинята.
7 И когато чу Авдемелех Етиопянинът, един от скопците който беше в дома царев, че туриха Иеремия в ямата, като седеше царят във Вениаминовата порта,
8 излезе Авдемелех из царския дом та говори на царя и рече:
9 Господарю мой царю, тези человеци сториха зло във всичко що направиха на пророк Иеремия, когото хвърлиха в ямата; и той ще умре от глад на местото дето е, защото няма вече хляб в града.
10 И заповяда царят на Авдемелеха Етиопянина и рече: Вземи от тук тридесет человеци с тебе та извади пророк Иеремия из ямата преди да умре.
11 И взе Авдемелех человеците със себе си, и влезе в царския дом под съкровищницата, и взе от там ветхи дрипи и ветхи парцали, и ги спусна с въжа в ямата при Иеремия.
12 И рече на Иеремия Авдемелех Етиопянинът: Тури сега ветхите дрипи и парцали под подмишците си, под въжата. И направи Иеремия така.
13 И изтеглиха Иеремия с въжата, и изведоха го из ямата; и остана Иеремия в двора на тъмницата.
14 И проводи цар Седекия та доведоха пророк Иеремия при него в третия вход който е в дома Господен; и рече царят на Иеремия: Ще те попитам едно нещо: не скрий от мене нищо.
15 И рече Иеремия на Седекия: Ако ти явя, няма ли непременно да ме умъртвиш? и ако те съветвам, не щеш да ме послушаш.
16 И закле се скришно цар Седекия на Иеремия и каза: Жив Господ който направи нам тази душа, няма да те умъртвя, нито ще те дам в ръката на тези человеци които искат душата ти.
17 И рече Иеремия на Седекия: Така говори Господ Бог на Силите, Бог Израилев: Ако наистина излезеш при князовете на Вавилонския цар, тогаз ще се упази животът ти, и този град няма да се изгори с огън, и ще бъдеш жив ти и домът ти.
18 Ако ли не излезеш при князовете на Вавилонския цар, тогаз този град ще бъде предаден в ръката на Халдейците, и ще го изгорят с огън, и ти няма да избегнеш от ръката им.
19 И рече цар Седекия на Иеремия: Аз се боя от Юдеите които прибегнаха при Халдейците, да ме не предадат в ръката им и се поругаят с мене.
20 И рече Иеремия: Няма да те предадат. Послушай, моля, гласа Господен който аз ти говоря, и ще ти бъде добро, и животът ти ще се упази.
21 Ако ли не рачиш да излезеш, това е словото което Господ ми показа.
22 И, ето, всичките жени които са останали в дома на Юдиния цар ще се заведат при князовете на Вавилонския цар, и те ще говорят: Твоите приятели те подигнаха и се преукрепиха против тебе: заглебнаха нозете ти в тинята, а те се оттеглиха назад.
23 И всичките ти жени и чадата ти ще се отведат при Халдейците; и ти не ще избегнеш из ръката им, но ще бъдеш хванат от ръката на Вавилонския цар; и ще направиш да изгори този град с огън.
24 И рече Седекия на Иеремия: Никой да се не научи за тези думи, и няма да умреш.
25 И ако чуят князовете че съм говорил с тебе, и дойдат при тебе та ти рекат: Извести ни сега що говори ти с царя: не скрий от нас, и няма да те умъртвим; и какво говори царят с тебе,
26 тогаз ще им речеш: Аз предложих моленето си пред царя за да ме не върне в дома на Ионатана та да умра там.
27 И дойдоха всичките князове при Иеремия та го попитаха; и каза им според всички тези думи както заповяда царят. И те престанаха да говорят с него, защото не се разумя това нещо.
28 И остана Иеремия в двора на тъмницата дори до деня в който се превзе Ерусалим; и там бе когато се превзе Ерусалим.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52