Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Еремия 39 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 
1 В деветото лето на Седекия Юдиния цар, през десетия месец, дойде Навуходоносор Вавилонский цар и всичката му войска против Ерусалим, и го обсаждаха.
2 А в единадесетото лето на Седекия, през четвъртия месец, деветия ден на месеца, разби се градът.
3 И всичките князове на Вавилонския цар влязоха и седнаха в средната порта: Нергал-саресер, Самгарнево, Сарсехим началникът на скопците, Нергал-саресер началникът на мъдреците, и всичките други князове на Вавилонския цар.
4 И щом ги видя Седекия Юдинът цар и всичките ратни мъже, побегнаха и излязоха през нощта из града през пътя на царската градина, през портата която е между двете стени; и излезе през пътя на полето.
5 А войската на Халдейците погна след тях та стигнаха Седекия в полетата на Иерихон; и хванаха го та го заведоха при Навуходоносора Вавилонския цар в Ривла, в земята Емат; и изрече осъждение върх него.
6 И посече Вавилонският цар синовете на Седекия в Ривла пред него; и всичките благородни Юдини посече Вавилонският цар.
7 И избоде очите на Седекия, и върза го с окови за да го заведе у Вавилон.
8 И царския дом и домовете на людете изгориха Халдейците с огън, и съсипаха Ерусалимските стени.
9 А остатъка на людете които останаха в града, и бежанците които прибегнаха при него, и остатъка на людете що бе останал закара пленници у Вавилон Навузардан началникът на телохранителите.
10 И от людете, сиромасите които нямаха нищо, Навузардан началникът на телохранителите остави ги в Юдината земя, и даде им лозя и ниви в онова време.
11 И даде повеление Навуходоносор Вавилонският цар за Иеремия на Навузардана началника на телохранителите, и рече:
12 Вземи го и имай грижа за него, и да не му сториш никакво зло; но каквото ти рече така да му направиш.
13 И проводи Навузардан началникът на телохранителите, и Навусазвач началникът на скопците, и Нергал-саресер началникът на мъдреците, и всичките князове на Вавилонския цар, -
14 проводиха та взеха Иеремия от двора на тъмницата, и предадоха го на Годолия сина на Ахикама, сина Сафанова, за да го заведе в дома си; и се насели между людете.
15 И биде слово Господне към Иеремия когато бе затворен в двора на тъмницата, и рече:
16 Иди та говори на Авдемелеха Етиопянина и кажи: -
Така говори Господ Саваот, Бог Израилев:
Ето, аз ще направя да се сбъдат моите слова върх този град
За зло, а не за добро,
И ще се извършат пред тебе в онзи ден;
17 Но тебе ще избавя в онзи ден, говори Господ,
И не ще бъдеш предаден в ръката на человеците
На които от лицето се ти боиш.
18 Тогаз непременно ще те избавя,
И няма да паднеш от нож;
Но животът ти ще ти бъде корист,
Понеже си уповал на мене, говори Господ.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52