Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Еремия 42 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 
1 И пристъпиха всичките началници на войските, и Иоанан Кариевът син, и Иезания Осаиевът син, и всичките люде, от малък до голям,
2 та рекоха на пророк Иеремия: Да бъде приятна, молим, молбата ни пред тебе, и помоли се за нас на Господа Бога твоего, за всичкия този остатък, (защото останахме малцина от мнозина, както очите ти ни видят,)
3 за да ни обяви Господ Бог твой пътя по който трябва да пойдем, и делото което требва да правим.
4 И рече им пророк Иеремия: чух: ето, ще се помоля на Господа Бога вашего според думите ви; и каквото слово Господ отговори за вас ще известя: не ща да скрия нищо от вас.
5 И те рекоха на Иеремия: Господ да е истинен и верен свидетел между нас че наистина ще направим по всичките думи с които Господ Бог твой те проводи до нас.
6 Или добро или зло, ще послушаме гласа на Господа Бога нашего при когото те ние проваждаме, за да стане нам добро когато послушаме гласа на Господа Бога нашего.
7 И подир десет дни биде слово Господне към Иеремия.
8 И повикна Иоанана Кариевия син, и всичките началници на войските които бяха с него, и всичките люде, от малък до голям,
9 та им рече: Така говори Господ Бог Израилев при когото ме проводихте за да туря моленето ви пред него: -
10 Ако следвате да обитавате в тази земя,
Тогаз ще ви съзидя, и няма да ви разоря,
И ще ви насадя, и няма да ви изкореня:
Защото се разкаях за злото което ви направих.
11 Не бойте се от Вавилонския цар
От когото се боите:
Не бойте се от него, говори Господ;
Защото аз съм с вас за да ви спася
И да ви избавя от ръката му.
12 И ще дам вам милеене,
За да ви пожали
И да ви върне в земята ви.
13 Но ако говорите вие:
Не щем да живеем в тази земя,
И не слушате гласа на Господа Бога вашего,
14 И речете: Не; но ще идем в Египетската земя
Дето няма да видим бран,
И глас тръбен няма да чуем,
И за хляб няма да огладнеем,
И там ще се населим,
15 За то слушайте сега словото Господне вие, остатъче Юдин:
Така говори Господ Саваот, Бог Израилев:
Ако вие утвърдите непременно лицето си да идете в Египет,
И отидете да пришелствувате там,
16 Тогаз ножът от който се боите вие
Ще ви стигне там в Египетската земя,
И гладът от който треперите вие
Ще залепне на вас там в Египет;
И там ще умрете.
17 И всичките мъже
Които са утвърдили лицето си да отидат в Египет
За да бъдат там пришелци
Ще умрат от нож, от глад, и от мор;
И ни един от тях няма да остане или да избегне от злото
Което аз ще нанеса на тях.
18 Защото така говори Господ Саваот, Бог Израилев:
Както яростта ми и гневът ми се изляха
Върх Ерусалимските жители,
Така гневът ми ще се излее върх вас
Когато влезете в Египет;
И ще бъдете за клетва, и за ужас,
И за проклетия, и за укор,
И няма да видите вече това място.
19 Господ рече за вас, остатъче Юдин: Не отивайте в Египет: познайте добре че днес засвидетелствувам на вас.
20 Защото вие направихте измама на душите си когато ме проводихте при Господа Бога вашего и казахте: Помоли се за нас на Господа Бога нашего; и по всичко що рече Господ Бог наш, така ни извести, и ще сторим.
21 И ви известих днес; и не послушахте гласа на Господа Бога вашего, нито във всичко за което ме проводи при вас.
22 Сега прочее знайте известно че ще умрете от нож, от глад, и от мор на мястото дето желаете да отидете за да бъдете там пришелци.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52