Търсене в Библията онлайн
 
Еремия 44 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 
1 Словото което биде към Иеремия за всичките Юдеи които живееха в Египетската земя и седеха в Мигдол, и в Тафнес, и в Мемфис, и в земята Патрос, и рече: -
2 Така говори Господ Саваот, Бог Израилев: Вие видяхте всичкото зло което докарах върх Ерусалим и върх всичките Юдини градове; и, ето, те са пусти днес, и няма никой да живее в тях,
3 поради злодеянията им които сториха за да ме разгневат като отиваха да кадят и да служат на други богове които не познаха те, вие и бащите ви.
4 И проводих при вас всичките си раби пророците, като ставах рано и ги проваждах, и казах: Ах! не правете тази гнусна работа която мразя.
5 Но не послушаха, нито приклониха ухото си за да се върнат от злодеянията си та да не кадят на други богове.
6 За то се изля гневът ми и яростта ми, и се разпали в Юдините градове и в улиците на Ерусалим; и станаха запустени и пусти както днес.
7 И сега така говори Господ, Бог Саваот, Бог Израилев: Защо правите вие това големо зло против душите си, щото да изтребите от вас мъж и жена, дете и младенец на цица, отсред Юда, за да не остане у вас остатък,
8 като ме прогневявате с делата на ръцете си, и кадите на други богове в Египетската земя дето дойдохте да пришелствувате, щото да изтребите себе си, и да станете клетва и укор между всичките народи на земята?
9 Да ли забравихте злодеянията на отците си, и злодеянията на Юдините царе, и злодеянията на жените им, и злодеянията ваши, и злодеянията на жените си, които сториха в Юдината земя и в улиците на Ерусалим?
10 Не се смириха до този ден, нито се убояха, нито ходиха в закона ми и в повеленията ми които турих пред вас и пред отците ви.
11 За то така говори Господ Саваот, Бог Израилев: Ето, аз ще утвърдя лицето си против вас за зло, и за да изтребя всичкия Юда.
12 И ще взема остатъците Юдини които утвърдиха лицето си за да отидат в Египетската земя да пришелствуват там; и ще се довършат всички в Египетската земя: ще паднат от нож: ще се изнурят от глад: от малък до голям те ще умрат от нож и от глад; и ще бъдат за клетва, и за ужас, и за проклетия, и за укор.
13 Защото ще посетя жителите в Египетската земя, както посетих Ерусалим, с нож, с глад, и с мор;
14 и никой от остатъците Юдини които са отишли в Египетската земя да пришелствуват там няма да избегне или да уцелее за да се върне в Юдината земя, към която те имат прилепена душата си за да се върнат да се населят там; защото няма да се върнат, освен които избегнат.
15 И всичките мъже които знаеха че жените им кадяха на други богове, и всичките жени които се намерваха там, едно големо множество, и всичките люде които живееха в Египетската земя, в Патрос, отговориха на Иеремия и рекоха: -
16 Заради словото което говори ти нам в името Господне, няма да те послушаме;
17 но непременно ще правим всичко що излиза из устата ни, за да кадим на небесната царица, и да й правим възлияния, както правехме ние, и отците ни, и царете ни, и князовете ни в градовете Юдини и в улиците на Ерусалим; и ядяхме хляб до ситост, и добре ни беше, и зло не видяхме.
18 Но когато престанахме да кадим на небесната царица и да й правим възлияния, лишихме се от всичко, и довършихме се от нож и от глад.
19 И когато ние кадяхме на небесната царица и й правехме възлияния, да ли без нашите мъже й правехме млинове да й се кланяме, и й правехме възлияния?
20 И рече Иеремия на всичките люде, и на мъже и на жени, и на всичките люде които му отговориха така, и каза:
21 Темянът който кадяхте в градовете Юдини и в улиците Ерусалимски, вие и отците ви, царете ви и князовете ви, и людете от тази земя, не напомни ли го Господ, и не възлезе ли в сърдцето му?
22 Щото Господ не можа вече да търпи поради злината на делата ви, поради мерзостите които струвате; за то земята ви стана запустение, и ужас, и проклетия, без жители както днес.
23 Понеже кадяхте, и съгрешавахте Господу, и не послушахте гласа Господен, нито ходихте в закона му, и в повеленията му, и в свидетелствата му, за то ви постигна това зло както днес.
24 И рече Иеремия на всичките люде и на всичките жени: Слушайте словото Господне, всички Юдо които сте в Египетската земя:
25 така говори Господ Саваот, Бог Израилев, и казва: Вие и жените ви и говорихте с устата си и извършихте с ръцете си, и казвахте: Непременно ще изпълним обричанията си които обрекохме да кадим на небесната царица и да й правим възлияния: непременно прочее ще изпълните обричанията си и непременно ще извършите обричанията си.
26 За то слушайте словото Господне, всички Юдо които живеете в Египетската земя: Ето, заклех се във великото си име, говори Господ, че името ми няма да се произнесе вече с устата на никого мъжа от Юда, във всичката Египетска земя, щото да говори: Жив Господ Иеова!
27 Ето, аз ще бъда над тях за зло, а не за добро; и всичките Юдини мъже които са в Египетската земя ще гинат от нож и глад доде се довършат.
28 А които избегнат от ножа, малко на брой, ще се върнат от Египетската земя в Юдината земя; а всичките остатъци Юдини които влязоха в Египетската земя за да пришелствуват там ще познаят чие слово ще се сбъде, моето ли или тяхното.
29 И това ще ви бъде знамение, говори Господ, че аз ще ви накажа на това място, за да познаете че словата ми непременно ще се сбъдат против вас на зло:
30 така говори Господ: Ето, аз ще предам Фараона Вафрия, Египетския цар, в ръката на неприятелите му, и в ръката на онези които търсят живота му, както предадох Седекия Юдиния цар в ръката на Навуходоносора Вавилонския цар, неприятеля му, и който искаше живота му.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52