Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Еремия 45 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 
1 Словото, което пророк Иеремия говори на Варуха Нириевия син когато писа в книга тези слова от Иеремиевите уста, в четвъртата година на Иоакима сина на Иосия, Юдиния цар, и рече:
2 Така говори Господ, Бог Израилев, заради тебе, Варуше:
3 Рекъл си: Горко ми сега! защото Господ притури печал върх скърбта ми: запрях в стенанието си, и почивка не намирам.
4 Така ще му кажеш: Така говори Господ: Ето, онова което съградих, аз ще съборя; и онова което насадих, аз ще го изкореня, и всичката таз земя.
5 И ти искаш ли за себе си големи неща? Не искай; защото, ето, аз ще докарам зло върх всяка плът, говори Господ; но живота ти ще ти дам като корист по всичките места дето отидеш.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52