Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Еремия 47 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 
1 Словото Господне което биде към Иеремия пророка против Филистимците, преди да разори Фараон Газа.
2 Така говори Господ: -
Ето, води възлизат от север,
И ще станат поток потопващ,
И ще потопят земята и изпълнението й,
Града и които живеят в него:
Тогаз человеците ще викнат,
И всичките земни жители ще излелекат.
3 От тропота на копитата на яките му коне,
От хлопота на колесниците му,
От гръма на колелата му,
Бащите не ще се обърнат към децата си;
Понеже ръцете им ослабнали
4 Поради деня който иде
За да изтреби всичките Филистимци,
Да отсече от Тир и Сидон
И най-последния помощник;
Защото Господ ще изтреби Филистимците,
Остатъка на острова Кафтор.
5 Плешина дойде върх Газа:
Аскалон загина с остатъка на дола им:
До кога ще правиш изрязвания на себе си?
6 О ножо Господен,
До кога не щеш да си починеш?
Влез в ножницата,
Успокой се и почини си.
7 Как да си почине?
Защото Господ му даде поръчване
Против Аскалон и против краеморието:
Там го определи.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52