Търсене в Библията онлайн
 
Еремия 49 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 
1 За Амоновите синове така говори Господ: -
Няма ли синове Израил?
Няма ли наследник?
Защо Мелхом наследи Гада,
И людете му живеят в неговите градове?
2 За то, ето, идат дни, говори Господ,
И ще направя да се чуе възклицание на бран
В Рава на Амоновите синове;
И ще бъде грамада на развалини,
И селата му ще изгорят с огън:
Тогаз Израил ще наследи онези които са го наследили, говори Господ.
3 Излелекей, Есевоне, защото Гай се разруши:
Извикайте, дъщери на Рава, опашете се с вретище,
Плачете и лутайте се през заградите
Защото Мелхом ще отиде в плен
Наедно със свещениците си и с князовете си.
4 Защо се хвалиш с доловете?
Долът ти изтече, дъщи отстъпнице
Която си се надеела на съкровищата си,
И си казвала: Кой ще дойде против мене?
5 Ето, аз нося страх върх тебе,
Говори Господ Иеова Саваот,
От всички които са около тебе;
И ще се разпръснете всеки къде му лице види;
И не ще има кой да прибере скитащите се.
6 И подир това ще върна пленението
На Амоновите синове, говори Господ.
7 Заради Едом така говори Господ Саваот: -
Няма ли вече мъдрост в Теман?
Изгуби ли се съветът от благоразумните?
Изчезна ли мъдростта им?
8 Бягайте, завърнете се, направете дълбоки места за селение,
Дедански жители;
Защото ще докарам върх Исава неговата гибел,
Времето на моето посещение нему.
9 Ако дойдеха при тебе гроздоберци,
Не щяха ли да оставят пабирък?
Ако крадци през нощ,
Биха грабнали това що е доволно за тях.
10 Но аз оголих Исава,
Открих скришните му места,
И не ще може да се скрие:
Разграби се семето му, братята му, и съседите му;
И него го няма.
11 Остави сирачета си: аз ще ги упазя живи;
И вдовиците ти да се надеят на мене.
12 Защото така говори Господ:
Ето, онези на които не се падаше да пият от чашата
Наистина ще пият;
И ти ще останеш ли съвсем ненаказан?
Няма да останеш ненаказан,
Но непременно ще пиеш.
13 Защото се заклех в себе си, говори Господ,
че Восора ще бъде в ужас,
В укор, в запустение, и в проклетия;
И всичките й градове ще бъдат пусти във век.
14 чух известие от Господа,
И вестител се проводи на народите и каза:
Съберете се та елате против нея,
И станете на бран.
15 Защото, ето, ще те направя малък между народите,
Презрителен между человеците.
16 Прелъстила те е твоята ужасност,
Гордостта на сърдцето ти,
О ти, който живееш в разселините на канарите,
Който владееш височината на хълмовете:
Ако и да възвисиш гнездото си като орел,
И от там ще те сваля, говори Господ.
17 И Едом ще бъде в ужас:
Всеки що би минал през него ще се ужаси,
И ще позвизди за всичките му язви.
18 Както биде разорен Содом и Гомор
И ближните им страни, говори Господ,
Така человек няма да живее там,
Нито человечески син ще пришелствува там.
19 Ето, ще възлезе като лъв
От надуването на Иордан
Против силното жилище;
Но аз скоро ще изпъдя тогоз от него;
И кой е избран, да го поставя над него?
Защото кой е подобен мене? и кой ще ми противостане?
И кой е онзи пастир който ще застане против лицето ми?
20 За то слушайте съвета на Господа
Който съвеща против Едом,
И мислите му които намисли против жителите на Теман:
Непременно и най-малките от стадото ще ги повлекат;
Непременно жилището им ще запустее с тях.
21 От гласа на разорението им земята се потресва:
Екотът на гласа му се чуе до червено Море.
22 Ето, ще възлезе и ще полети като орел,
И ще разпростре крилата си над Восора;
И онзи ден сърдцето на крепките на Едом
Ще бъде като сърдце на жена кога ражда.
23 За Дамаск: -
Посрами се Емат и Арфад:
Защото чуха зло известие, стопиха се:
Смущение има в морето,
Не може да се утиши.
24 Дамаск ослабе,
Обърна се в бяг,
Трепет го обзе:
Скърб и болки го обладаха
Като жена кога ражда.
25 Как не биде оставен този прочут град,
Град на веселието ми!
26 За то младите му ще паднат в стъгдите му,
И всичките ратници мъже ще загинат в онзи ден,
Говори Господ Саваот.
27 И ще запаля огън в стената на Дамаск,
И ще пояде палатите на Венадада.
28 За Кидар и за Асорските царства които порази Навуходоносор Вавилонският цар, така говори Господ: -
Станете, възлезте към Кидар
Та погубете източните синове.
29 Ще обладаят шатрите им и стадата им:
Ще вземат за себе си опоните им,
И всичката им покъщнина, и камилите им;
И ще викнат към тях: Трепет от вред!
30 Бягайте, отдалечете се скоро,
Направете дълбоки места за жилища,
Асорски жители, говори Господ;
Защото Навуходоносор Вавилонский цар
Съвеща съвет против вас,
И намисли мисъл против вас.
31 Станете, възлезте при спокойния народ
Който живее безопасно, говори Господ, -
Които нямат врата нито вереи,
Но живеят сами.
32 Камилите им ще бъдат в обир,
И множеството на скотовете им в корист;
И ще разпръсна по всичките ветрища
Онези които си стрижат брадите;
И ще докарам гибелта им от всичките им страни, говори Господ.
33 А Асор ще бъде жилище на чакали,
Пуст до века:
Няма да живее там человек,
И няма да пришелствува в него человечески син.
34 Словото Господне което стана към пророк Иеремия против Елам, в началото на царуването на Седекия Юдиния цар, и рече: -
35 Така говори Господ Саваот:
Ето, ще счупя лъка на Елам,
Началото на силата им;
36 И ще докарам върх Елам четирите ветрища
От четирите страни небесни,
И ще ги разпръсна по всички тези ветрища;
И не ще има народ
Дето изпъдените Еламци да не отидат.
37 Защото ще разтреперя Елам пред враговете им
И пред онези които искат душата им;
И ще докарам зло върх тях,
Яростта на гнева си, говори Господ;
И ще проводя нож след тях
Доде ги довърша.
38 И ще поставя престола си в Елам,
И ще изтребя от там
Цар и князове, говори Господ.
39 Но в последните дни
Ще върна пленението на Елам, говори Господ.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52