Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Еремия 5 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 
1 Обходете улиците на Ерусалим
И вижте сега, и научете се, и потърсете в стъгдите му
Да ли можете да намерите человека, -
Има ли който да прави съдба, да търси истина;
И аз ще простя на този град.
2 Ако и да говорят: Жив Господ!
Наистина лъжливо се кълнат.
3 Господи, не гледат ли очите ти на истината?
Ударил си ги, и не ги заболя;
Изнурил си ги, и не рачиха да приемат поправление:
Ожесточиха лицата си повече от камик:
Не рачиха да се върнат.
4 Тогаз аз рекох:
Наистина те са сиромаси, безумни са,
Защото не знаят пътя Господен,
Съдбата на Бога своего.
5 Ще отида при големите
Та ще говоря с тях;
Защото те знаят пътя Господен,
Съдбата на Бога своего;
Но и те купно строшили хомота,
Разкъсали връзките.
6 За то лъв от дъбравата ще ги порази,
Вълк от пустинята ще ги изтреби,
Рис ще причаква край градовете им:
Който излезе от там ще бъде разкъсан;
Защото се умножиха престъпленията им,
Нараснаха отстъпленията им.
7 Как ще ти простя това?
Синовете ти ме оставиха,
И кълнеха се в онези които не са богове:
Когато ги наситих, тогаз прелюбодействуваха,
И на купове отиваха в домовете на блудниците.
8 Те са като хранени коне заран:
Всеки ръжи подир жената на ближния си.
9 Няма ли да направя за това посещение? говори Господ;
И душата ми не ще ли отмъсти против такъв народ?
10 Качете се на стените му и съсипвайте;
Но не правете съвършено изтребление:
Махнете забралата му,
Защото не са Господни.
11 Защото Израилевът дом и Юдинът дом
Докараха се много невярно към мене, говори Господ.
12 Отрекоха се от Господа,
И рекоха: Не е той;
И няма да дойде зло на нас;
Нито ще видим нож или глад;
13 И пророците са вятър,
И слово Господне няма в тях:
На тях ще се сбъде така.
14 За то така говори Господ Бог на Силите:
Понеже говорите тази дума,
Ето, аз ще направя моите слова в устата ти огън,
И тези люде дърва, и ще ги пояде.
15 Ето, аз ще доведа върх вас народ от далеч,
Доме Израилев, говори Господ:
Народ силен е той, народ старовременен,
Народ на който не знаеш езика,
Нито разумяваш що говорят.
16 Тулът им е като отворен гроб:
Всичките са юнаци.
17 И ще пояждат жетвата ти и хляба ти,
Който синовете ти и дъщерите ти щяха да ядат:
Ще пояждат стадата ти и говедата ти:
Ще пояждат лозята ти и смоковниците ти:
Ще съсипят с меч укрепените ти градове
На които ти се надееш.
18 Но, и в онези дни, говори Господ,
Не ща да направя съвършено изтребление у вас.
19 И когато речете: Защо направи
Господ Бог наш всичко това нам?
Тогаз ще им речеш:
Както ме оставихте
Та слугувахте на чужди богове в земята ваша,
Така ще бъдете слуги на чужденци в земя не ваша.
20 Възвестете това на Якововия дом,
И прогласете го в Юда, и кажете:
21 чуйте сега това, люде глупави и неразумни,
Които очи имате и не видите,
Уши имате и не чуете.
22 Не ще ли се убоите от мене? говори Господ:
Не ще ли треперите пред мене
Който турих пясъка предел на морето с вечна заповед,
И няма да го премине,
И смущават се вълните му, но няма да се преукрепят,
И шумят, но няма да го преминат?
23 Но тези люде имат сърдце крамолно и непокорно;
Отстъпиха и отидоха.
24 И не рекоха в сърдцето си:
Да се боим сега от Господа Бога нашего
Който дава ранния и късния дъжд във времето му,
Съхранява за нас определените седмици на жетвата.
25 Беззаконията ви отбиха тези неща,
И греховете ви лишиха ви от доброто.
26 Защото се намериха между людете ми нечестиви:
Причакват както ловец който се слага;
Полагат сети, хващат человеци.
27 Както е пълна решетка с птици,
Така домовете им са пълни с лъст;
За то се възвеличиха, и обогатиха,
28 Отлъстяха, станаха лъскави,
Надминаха даже делата на нечестивите:
Не съдят съдбата – съдбата на сирачето, - и благоденствуват;
И правото на нищите не съдят.
29 Не ща ли направи за това посещение? говори Господ:
Душата ми не ще ли отмъсти на такъв народ?
30 Удивителни и ужасни дела станаха в таз земя:
31 Пророците пророчествуват лъжливо,
И свещениците владичествуват чрез тях;
И людете ми така обичат;
А какво ще направите в сетнината на това?
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52