Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Еремия 50 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 
1 Словото което говори Господ против Вавилон, против Халдейската земя, чрез пророк Иеремия: -
2 Възвестете между народите,
И прогласете, и дигнете знаме:
Прогласете, не крийте:
Речете: Превзе се Вавилон,
Посрами се Вил,
Съкруши се Меродах,
Посрамиха се истуканите му,
Съкрушиха се идолите му;
3 Защото от север възлиза народ против него
Който ще направи земята му пуста,
И не ще има кой да живее в него:
От человек до скот ще бягат и ще отидат.
4 В онези дни и в онова време, говори Господ,
Ще дойдат Израилевите синове,
Те и Юдините синове купно:
Ще ходят и ще плачат,
Ще отидат и ще потърсят Господа Бога своего.
5 Ще питат за Сион
С лицата си обърнати на там, и ще говорят:
Елате и да се съединим с Господа
В завет вечен който няма да се забрави.
6 Людете ми станаха изгубени овци:
Пастирите им ги заблудиха,
Направиха ги да обикалят по планините:
Отидоха от планина на хълм,
Забравиха кошарата си.
7 Всичките които ги намерваха пояждаха ги;
И враговете им рекоха: Не сме ние повинни;
Защото те съгрешиха против Господа, селението на правдата,
Ей, против Господа, надеждата на отците им.
8 Бягайте изсред Вавилон,
И излезте из земята на Халдейците,
И бъдете като ярци пред стадо.
9 Защото, ето, аз ще подигна
И възведа върх Вавилон
Събрание на големи народи от северната земя,
И ще се опълчат против него:
От там ще се превземе:
Стрелите им ще бъдат като на юнак изкусен,
Няма да се върнат праздни.
10 И Халдея ще бъде в разграбване:
Всичките й разграбители ще се наситят, говори Господ.
11 Понеже се радвахте и веселехте се,
Обиратели на наследието ми,
Понеже скачахте като юница на трева,
И цвилехте като коне,
12 Майка ви се посрами много,
Родителката ви се посрами:
Ето, тя ще бъде последна на народите,
Земя пуста, суха, и непроходима.
13 Поради гнева Господен няма да се насели,
Но ще запустее всичкий:
Всеки който минува през Вавилон ще се ужаси,
И ще позвизди за всичките негови язви.
14 Опълчете се против Вавилон отвред:
Всички които запъвате лък,
Устрелете се против него, не жалете стрели;
Защото съгреши Господу.
15 Възкликнете върх него отвред:
Той простря ръката си:
Паднаха основанията му,
Съсипаха се стените му;
Защото това е отмъщението Господне:
Отмъстете му:
Както той направи, направете му.
16 Отсечете от Вавилон оногоз който сее,
И който държи сърп в жетвено време:
От лицето на лютия меч
Ще се върне всеки при людете си,
И ще бягат всеки в земята си.
17 Израил е овца която се скита:
Лъвове я гониха:
Първо Асирийският цар я изяде;
А после този Навуходоносор Вавилонский цар
Сгриза костите й.
18 За то така говори Господ Саваот, Бог Израилев:
Ето, аз ще накажа Вавилонския цар и земята му
Както наказах Асирийския цар.
19 И ще доведа пак Израиля в селението му;
И ще пасе в Кармил и Васан,
И душата му ще се насити
Върху гората Ефрем и Галаад.
20 В онези дни и в онова време, говори Господ,
Беззаконието Израилево ще се потърси, и не ще го има, -
И Юдините грехове, и няма да се намерят;
Защото ще простя които оставя остатък.
21 Възлез върх земята на Мератаим
И върх жителите на Фекод,
Разори и изтреби вслед тях, говори Господ,
И направи по всичко както ти заповядах.
22 Глас на бран в земята,
И голямо съкрушение.
23 Как се счупи и съкруши
Млатът на всичката земя!
Как стана Вавилон запустение между народите!
24 Турих ти сет, ей, и хвана се ти,
Вавилоне, и не позна:
Намери се, още и се улови ти,
Защото си се съпротивил Господу.
25 Господ отвори оръжницата си
Та извади оръжията на гнева си;
Защото това дело има Иеова Господ на Силите
В земята на Халдейците.
26 Елате върх него от краищата земни,
Отворете житниците му,
Натрупайте го като купове и го изтребете:
Да не остане от него остатък.
27 Заколете всичките му телци:
Да слязат в клане:
Горко им! защото дойде денят им,
Времето на посещението им.
28 Глас на тези които бягат
И които са се отървали от Вавилонската земя,
За да въвести в Сион
Отмъщението на Господа Бога нашего,
Отмъщението за храма му.
29 Свикайте стрелците върх Вавилон:
Всички които запъвате лък,
Разположете стан против него наоколо:
Из него никой да се не отърве:
Въздайте му според делото му:
По всичко що е направил, направете му;
Защото се възгордя против Господа,
Против Светаго Израилева.
30 За то младите му ще паднат в стъгдите му,
И всичките му мъже ратници
Ще загинат в онзи ден, говори Господ.
31 Ето, аз съм против тебе, о горделиве,
Говори Господ Бог Саваот;
Защото дойде денят ти,
Времето в което ще те посетя.
32 И горделивият ще се препъне и падне,
И не ще има кой да го подигне;
И ще запаля огън в градовете му,
И ще пояде всичките му околности.
33 Така говори Господ Саваот:
Израилевите синове и Юдините синове се насилствуваха купно;
И всички които ги заплениха удържаха ги:
Отрекоха се да ги пуснат.
34 Но Изкупителят им е крепък, -
Господ на Силите името му.
Непременно ще съди съда им,
За да успокои земята
И да смути Вавилонските жители.
35 Меч върх Халдейците, говори Господ,
И върх жителите на Вавилон,
И върх големците му, и върх мъдрите му!
36 Меч върх прелъстителите! и ще изумеят:
Меч върх юнаците му! и ще се разтреперят:
37 Меч върх конете им, и върх колесниците им,
И върх всичките смесени люде които са всред него!
И ще бъдат като жени:
Меч върх съкровищата му! и ще се разграбят:
38 Суша върх водите му! и ще изсъхнат;
Защото е земя на изваяни,
И полудели са вслед идолите си.
39 За то диви котки и иени
Ще се населят там,
И камилоптици ще се населят в него;
И не ще да е населен вече във век,
Нито обитаем в род и род.
40 Както разори Бог Содом и Гомор
И ближните им места, говори Господ,
Така человек няма да живее там,
Нито человечески син ще пришелствува в него.
41 Ето, люде ще дойдат от север,
И народ голям и царе много
Ще станат от краищата на земята.
42 Лък и копие ще държат:
Жестоки са и немилостиви:
Гласът им хвучи като море;
И възсядат на коне,
Опълчени като мъже на бран
Против тебе, дъщи Вавилонска.
43 чу Вавилонский цар слуха им:
Ръцете му разслабяха:
Утеснение го обзе,
Болки като на жена кога ражда.
44 Ето, ще възлезе както лъв
От надуването на Иордан
Против силното жилище;
Но аз скоро ще ги изпъдя из него;
И кой е избран, да го поставя над него?
Защото кой е подобен мене? и кой ще ми противостане?
И кой е онзи пастир който ще застане против лицето ми?
45 За то слушайте съвета Господен
Който съвеща против Вавилон,
И мислите му които намисли против Халдейската земя.
Непременно и най-малките от стадото ще ги повлекат:
Непременно селението им ще запустее с тях.
46 От екота на превзимането на Вавилон
Земята се потресе,
И вопъл се чу в народите.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52