Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Еремия 51 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 
1 Така говори Господ:
Ето, аз подигам вятър губителен върх Вавилон
И върх онези които живеят всред противниците ми.
2 И ще проводя върх Вавилон веятели,
И ще го извеят, и ще изпразднят земята му;
Защото в деня на злощастието ще дойдат от всякъде против него.
3 Стрелец върх стрелец да запъва лъка си,
И върх оногоз който се големее с бронята си;
И не жалете младите му:
Изтребете всичката му войска.
4 И убитите ще паднат в Халдейската земя,
И прободените по улиците му.
5 Защото Израил не се остави, нито Юда,
От Бога своего, от Господа на Силите,
Ако и да се изпълни земята им с беззаконие
Против Светия Израилев.
6 Бягайте изсред Вавилон
Та отървете всеки душата си:
Да не погинете в безаконието му;
Защото е време на отмъщение Господне:
Въздаяние той въздава нему.
7 Вавилон биде златна чаша в ръката Господня
Която опиваше всичката земя:
От виното му пиха народите;
За то народите обезумяха.
8 Падна внезапно Вавилон и се съкруши:
Лелекайте за него:
Вземете балсама за раната му,
Негли се изцели.
9 Употребихме лекове за Вавилон, но не се изцели:
Оставете го, и да отидем всеки в земята си;
Защото съдбата му стигна до небето,
И възвиси се дори до облаците.
10 Господ яви правдата ни:
Елате и да прикажем в Сион
Делото на Господа Бога нашего.
11 Изтрийте стрелите: хванете си щитовете:
Господ събуди духа на Мидските царе;
Защото намерението му е против Вавилон да го изтреби;
Понеже отмъщението на Господа е,
Отмъщение на храма му.
12 Възвисете знаме против Вавилонските стени,
Уякчете стражата, поставете стражари,
Пригответе засади;
Защото Господ намисли и ще свърши онова
Което изрече против Вавилонските жители.
13 О ти който живееш край много води,
Който си пълен със съкровища,
Дойде свършъкът ти,
Предел на лихоимството ти.
14 Господ на Силите се кле в себе си и рече:
Непременно ще те напълня с человеци като със скакалци;
И ще дигнат възклицание против тебе.
15 Той е направил земята със силата си,
Утвърдил вселенната с мъдростта си,
И разпрострял небесата с разума си.
16 Когато изпуща глас, стават много води на небесата,
И възвожда облаци от земните краища:
Прави светкавици за дъжд,
И пуща вятър из съкровищата си.
17 Всеки человек стана като скот от знанието си:
Всеки леятел се посрами от кумирите;
Защото е лъжа леяното му,
И няма в тях дихание.
18 Суета са те, дело на заблуждение:
Във времето на посещението им ще погинат.
19 Не е като тях Якововият Дял,
Защото Той е който създаде всичко;
И Израил е жезълът на неговото наследие:
Господ Саваот е името му.
20 Ти ми си дрекол, оръдие за бран;
И чрез тебе ще съкруша народи;
И чрез тебе ще изтребя царства;
21 И чрез тебе ще съкруша коня и всадника;
И чрез тебе ще съкруша колесницата и седещите на нея;
22 И чрез тебе ще съкруша мъж и жена;
И чрез тебе ще съкруша стар и млад;
И чрез тебе ще съкруша юноша и дева;
23 И чрез тебе ще съкруша пастир и стадото му;
И чрез тебе ще съкруша земледелец и неговия чифт волове;
И чрез тебе ще съкруша войводи и началници;
24 И ще въздам на Вавилон
И на всичките жители Халдейски
Всичкото им зло което направиха на Сион
Пред вас, говори Господ.
25 Ето, аз съм против тебе, горо губителна, говори Господ,
Която разоряваш всичката земя;
И ще простра ръката си върх тебе,
И ще те низрина от скалите,
И ще те направя гора изгорена.
26 И не ще да вземат от тебе камик за ъгъл,
Нито камик за основания;
Но ще бъдеш пустота вечна, говори Господ.
27 Възвисете знаме на земята:
Възтръбете с тръба в народите:
Опълчете против нея народите:
Свикайте против нея царствата
На Арарат, на Мини, и на Асханаз:
Поставете над нея главатари:
Възведете коне като четинави скакалци.
28 Пригответе против нея народи, - Мидските царе,
Войводите им, и всичките им началници,
И всичката земя на държавата им.
29 Земята ще се потресе и постене;
Защото мисълта Господня ще се извърши против Вавилон,
За да направи Вавилонската земя пустиня необитаема.
30 Юнаците Вавилонски престанаха от да ратуват,
Останаха в твърделите си:
Силата им изчезна:
Станаха като жени:
Изгориха селенията му:
Вереите му са съкрушени.
31 Скоротечец ще тича в посрещане скоротечцу,
И вестител в посрещане вестителю,
За да известят на Вавилонския цар
че градът му се превзе от края,
32 И че преходите се хванаха,
И изгориха с огън тръстниците,
И ратните мъже се разтрепераха;
33 Защото така говори Господ Саваот, Бог Израилев:
Вавилонската дъщеря е като гумно:
Време е да се овършее:
Още малко, и ще дойде времето на жетвата й.
34 Навуходоносор Вавилонский цар ме изяде,
Съкруши ме,
Направи ме празден съсъд,
Погълна ме като ламя,
Напълни утробата си с моите сладки неща,
И ме оттласна.
35 Неправдата която е върх мене и върх плътта ми да бъде върх Вавилон,
Ще рече жителката на Сион, -
И кръвта ми върх жителите Халдейски,
Ще рече Ерусалим.
36 За то така говори Господ:
Ето, аз ще разсъдя съдбата ти,
И ще отмъстя отмъщението ти;
И ще направя морето му сухо,
И ще изсуша източника му.
37 И Вавилон ще бъде на грамади,
Жилище на чакали,
Ужас и звиздание,
Необитаем.
38 Ще рикаят купно като лъвове,
Ще реват като млади лъвове.
39 Когато се сгорещят ще им предложа пировете им
И ще ги опия, за да се развеселят,
И да заспят вечен сън, и да се не събудят,
Говори Господ.
40 Ще ги сваля като агънци за клане,
Като овни с ярци.
41 Как се превзе Сесах,
И се улови славата на всичката земя!
Как стана Вавилон ужас на народите!
42 Морето възлезе против Вавилон:
Покрит биде под множеството на вълните му.
43 Градовете му станаха запустение,
Земя безводна и пуста,
Земя в която не живее никой человек,
Нито человечески син преминва през нея.
44 И ще накажа Вила у Вавилон,
И ще извадя из устата му колкото е погълнал;
И народите не ще се съберат вече при него;
И самата Вавилонска стена ще падне.
45 Люде мои, излезте изсред него,
И спасете всеки душата си
От гнева на яростта Господня.
46 Да не ослабее сърдцето ви и се убоите
От известието което ще се чуе в тази земя;
А ще дойде известието в едната година,
И подир него известието в другата година,
И насилство на земята, властител против властител.
47 За то, ето, идат дни,
И ще направя посещение върх идолите на Вавилон;
И всичката му земя ще се посрами,
И всичките му убити ще паднат всред него.
48 Тогаз небесата и земята и всичко що е в тях
Ще възкликнат върх Вавилон;
Защото изтребителите ще дойдат върх него от север, говори Господ.
49 Както Вавилон направи убитите Израилеви да паднат,
Така и у Вавилон ще паднат убитите на всичката земя.
50 Вие, избягнали от ножа, идете, не стойте:
Помнете Господа от далеч,
И Ерусалим да възлезе на сърдцето ви.
51 Засрамихме се, защото чухме укор:
Срам покри лицето ни;
Защото влязоха странни в светилищата на дома Господен.
52 За то, ето, идат дни, говори Господ,
И ще направя посещение върх идолите му,
И по всичката му земя смъртно ранените ще охкат.
53 И ако възлезе Вавилон до небето,
И ако утвърди на високо силата си,
Ще дойдат от мене изтребители върх него, говори Господ.
54 Глас на вопъл иде от Вавилон,
И големо съкрушение от Халдейската земя;
55 Защото Господ изтребва Вавилон,
И отмахнува от него големия глас;
И вълните им хвучат като много води:
Екотът на гласа им се чуе;
56 Защото изтребителят дойде върх него, върх Вавилон,
И юнаците му се хванаха:
Лъковете им се съкрушиха;
Понеже Господ е Бог на въздаяния:
Непременно ще направи въздаяния.
57 И ще опия князовете му, и мъдрите му,
Войводите му, началниците му, и юнаците му;
И ще спят сън вечен, и няма да се събудят,
Говори Царят на когото името е Господ Саваот.
58 Така говори Господ Саваот:
Широките Вавилонски стени съвсем ще се съсипят,
И всичките му порти ще се изгорят с огън;
И людете всуе ще се трудят,
И народите за огъня, и ще се уморят.
59 Словото което пророк Иеремия заповяда на Сараия сина на Нирия, сина Маасиева, когато отхождаше от Седекия Юдиния цар у Вавилон, в четвъртото лето на царуването му; и Сараия бе главен постелник.
60 А Иеремия писа в една книга всичките злини които щяха да дойдат върх Вавилон, всички тези думи писани против Вавилон.
61 И рече Иеремия на Сараия: Когато отидеш у Вавилон да видиш и да прочетеш всички тези думи,
62 тогаз ще речеш: Господи, ти си говорил против това място за да го изтребиш, та да няма кой да живее в него, от человек до скот, но да е вечна пустота.
63 И като свършиш да четеш тази книга, ще вържеш на нея камик и ще я хвърлиш всред Евфрат,
64 и ще речеш: Така ще потъне Вавилон, и няма да стане, от злото което аз ще докарам върх него; и ще се уморят. До тук са думите на Иеремия.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52